N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
NÁVRH
Ústavný zákon
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č.
244/1998 Z. z.
, ústavného zákona č.
9/1999 Z. z.
, ústavného zákona č.
90/2001 Z. z.
, ústavného zákona č.
140/2004 Z. z.
, ústavného zákona č.
323/2004 Z. z.
, ústavného zákona č.
463/2005 Z. z.
, ústavného zákona č.
92/2006 Z. z.
, ústavného zákona č.
210/2006 Z. z.
, ústavného zákona č.
100/2010 Z. z.
, ústavného zákona č.
356/2011 Z. z.
, ústavného zákona č.
232/2012 Z. z.
, ústavného zákona č.
161/2014 Z. z.
, ústavného zákona č.
306/2014 Z. z.
, ústavného zákona č.
427/2015 Z. z.
, ústavného zákona č.
44/2017 Z. z.
, ústavného zákona č.
71/2017 Z. z.
, ústavného zákona č.
137/2017 Z. z.
, ústavného zákona č.
40/2019 Z. z.
a ústavného zákona č.
99/2019 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:
1.Čl. 15 ods. 1 znie: „Každý právo na život. Ľudský život je hodný ochrany pred narodením. Pohlavná identita človeka je nemenná a je určená jeho pohlavím pri narodení.“.
2.Čl. 41 ods. 1 znie:
,,Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Rodičia otec muž a matka žena. Manželstvo, rodičovstvo a rodina pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.