NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-17/2021
574
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 3. februára 2021
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu, Milana Mazureka, Miroslava Suju, Rastislava Schlosára a Stanislava Mizíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov(tlač 377) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Petra H a j š e l o v á v. r.
Jana V a ľ o v á v. r.