NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-2433/2020
543
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 27. januára 2021
k návrhu Obrannej stratégie Slovenskej republiky (tlač 365)
Národná rada Slovenskej republiky
A. s c h v a ľ u j e
Obrannú stratégiu Slovenskej republiky;
B. z r u š u j e
Obrannú stratégiu Slovenskej republiky schválenú uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 1844 z 23. septembra 2005.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Petra H a j š e l o v á v. r.
Jana V a ľ o v á v. r.