NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-105/2021
536
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 27. januára 2021
k správe o príprave legislatívnych opatrení na zmierňovanie klimatickej zmeny klímy a jej dopadov v Slovenskej republike (tlač 398)
Národná rada Slovenskej republiky
b e r i e n a v e d o m i e
správu o príprave legislatívnych opatrení na zmierňovanie klimatickej zmeny klímy a jej dopadov v Slovenskej republike.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Petra H a j š e l o v á v. r.
Jana V a ľ o v á v. r.