Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
46. schôdza výboru
Číslo: CRD - 200/2021 - VHZ
132
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 5. februára 2021
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 423)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 423);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 423) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.p o v e r u j e
1.predsedu výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní zo dňa 5. februára 2021 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracoval do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a predložil ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov R. Kazdu, aby v súlade s § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Rastislav JílekPeter K r e m s k ý, v.r.
Maroš Kondrót predseda výboru
overovatelia výboru
2
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
46. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 132
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 423)
1. V čl. I. bode 3 § 9 ods. 2 písm. b) sa slová „5 %“ nahrádzajú slovami „10 %“.
Zvyšuje sa percentuálny podiel z 5% na 10%.
2. V čl. I bode 4 § 9a sa slová „§ 9b až § 9f“ nahrádzajú slovami „§ 9b až § 9e“.
Legislatívno-technická zmena súvisiaca s vypustením § 9c.
3.V čl. I bode 4 § 9b znie:
㤠9b
(1) Ústredný orgán môže preskúmať, či priamy alebo nepriamy prevod alebo prechod prvku na iného, a to bez ohľadu na to, či sa použijú právne predpisy Slovenskej republiky, nenarušuje verejný poriadok alebo národnú bezpečnosť Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie, alebo záujmy Európskej únie.
(2) Nepriamym prevodom prvku sa rozumie zmena v osobách, ktoré majú priamu alebo nepriamu účasť na prevádzkovateľovi v rozsahu presahujúcom účasť 10 % na jeho základnom imaní alebo hlasovacích právach alebo majú možnosť uplatňovania vplyvu na riadenie prevádzkovateľa, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu.
(3) Prevádzkovateľ, záložný veriteľ, likvidátor, správca konkurznej podstaty, exekútor alebo iná osoba oprávnená prevádzať prvok, alebo ten, kto prvok nadobudnúť (ďalej len „žiadateľ“), je v prípadoch podľa § 9 ods. 2 písm. c) povinný vopred požiadať o preskúmanie takéhoto prevodu. Žiadosť o preskúmanie (ďalej len „žiadosť“) sa podáva písomne ústrednému orgánu.
(4) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie podľa osobitného predpisu o ochrane hospodárskej súťaže, ak sa vzťahuje na prvok alebo jeho časť, sa počas preskúmavania podľa odsekov 1 a 3 zakazuje.
(5) Ústredný orgán preskúma oznámenie nadobúdateľa alebo žiadosť a vykoná šetrenie z hľadiska narušenia verejného poriadku alebo národnej bezpečnosti Slovenskej republiky, iného členského štátu alebo záujmov Európskej únie. Na tento účel preskúmania žiadosti a šetrení nadobúdateľ, žiadateľ a iné orgány verejnej moci povinní ústrednému orgánu poskytnúť súčinnosť.
3
(6) V prípade postupu podľa odsekov 1, 3 a 5, ústredný orgán oznámi v lehote 60 dní od prijatia oznámenia nadobúdateľa alebo žiadosti výsledok preskúmania. Ak ústredný orgán vyhodnotí, že prevodom alebo prechodom prvku je ohrozený verejný poriadok alebo národná bezpečnosť Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie, alebo záujmy Európskej únie, navrhne vláde odoprieť súhlas s daným prevodom alebo prechodom, alebo udeliť súhlas s podmienkou. Ustanovenia odseku 4 sa aplikujú primerane do prijatia rozhodnutia vlády.
(7) Návrh rozhodnutia vlády pripravený ústredným orgánom obsahuje najmä:
a) návrh rozhodnutia vlády vo veci samej, vrátane prípadného návrhu podmienky, ako aj povinností súvisiacich s podmienkou, najmä na kontrolu, zabezpečenie jej plnenia a na dosiahnutia jej účelu,
b) analýzu rizík z hľadiska verejného poriadku a národnej bezpečnosti,
c) vyhodnotenie priaznivých alebo nepriaznivých vplyvov z prevodu prvku pre Slovenskú republiku,
d) poučenie o opravnom prostriedku.
(8) K návrhu rozhodnutia vlády podľa odseku 7 predkladá vláde stanovisko Bezpečnostná rada Slovenskej republiky.
(9) Vláda k prevodu prvku udelí súhlas alebo súhlas podmienkou, ak vo vzťahu k prevodu alebo prechodu prvku pre Slovenskú republiku prevažujú priaznivé vplyvy nad rizikami z hľadiska verejného poriadku a národnej bezpečnosti, alebo podmienka uložená v rozhodnutí zabezpečí, aby priaznivé vplyvy prevažovali.
(10) Ak vláda odoprie súhlas s prevodom, výkon práv a povinností z takéhoto prevodu sa zakazuje. Ak vláda udelí súhlas s podmienkou, žiadateľ alebo nadobúdateľ nie je oprávnený vykonávať práva a povinnosti z posudzovaného prevodu do splnenia takejto podmienky. Splnenie podmienky je povinný bezodkladne oznámiť ústrednému orgánu.
(11) Ústredný orgán môže, bez ohľadu na výsledok preskúmania podľa odsekov 1 a 3, ak odôvodnené podozrenie, že daný prevod alebo prechod môže narušiť verejný poriadok alebo národnú bezpečnosť Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie, alebo záujmy Európskej únie, požiadať v lehote podľa odseku 6 vládu o súhlas s prevodom alebo prechodom prvku podľa odsekov 2 alebo 3.“.
Navrhované ustanovenia zákona by priniesli precedens, keď by prevod vlastníckych práv v súkromných materských firmách spoločností energetických a priemyselných podnikov na Slovensku, ako aj ich materských spoločností v zahraničí podliehali predchádzajúcemu súhlasu slovenskej vlády. Niektoré tieto spoločnosti obchodované aj na burze, čiže by prevody akcií ako vysporiadanie burzových obchodov museli byť schvaľované vládou, čo je v medzinárodnej legislatíve veľmi nezvyklé. Preto navrhujem zmeniť tento predchádzajúci súhlas slovenskej vlády na ohlasovaciu povinnosť, pričom ministerstvo hospodárstva môže preskúmať, či takýto proces neohrozuje záujmy Slovenskej republiky. Ak taká skutočnosť nastane, môže navrhnúť vláde aby rozhodla o zamietnutí žiadosti s takýmto prevodom, ako je
4
upravené v bode 4. Ostatné body legislatívno-technické upresňujúce návrhy.
4. V čl. I bode 4 sa § 9c vypúšťa.
Doterajšie § 9d až § 9f sa označujú ako § 9c až § 9e.
Zároveň sa primerane tejto zmene upraví úvodná veta novelizačného bodu 4.
Navrhuje sa vypustiť § 9c.
5. V čl. I bode 4 doterajšom § 9d sa v nadpise a v texte vypúšťajú slová „predchádzajúceho“ a „predchádzajúci“.
Legislatívno-technická zmena súvisiaca s transformáciou predchádzajúceho súhlasu na súhlas.
6. V čl. I bode 4 doterajší § 9e znie:
㤠9e
(1) O udelení súhlasu, odopretí súhlasu alebo zrušení súhlasu rozhoduje vláda uznesením.
(2) Náležitosti žiadosti a oznámenia, vrátane prikladaných príloh, ustanoví vláda nariadením.“.
Legislatívno-technická zmena súvisiaca so zjednotením terminológie.
7. V čl. I bode 4 doterajšieho § 9f sa vypúšťa slovo „predchádzajúceho“ a slová „odo dňa od prijatia“ sa nahrádzajú slovami „odo dňa prijatia“.
Legislatívno-technická zmena súvisiaca s transformáciou predchádzajúceho súhlasu na súhlas.
8. V čl. II bode 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 1aaa sa slová „9f“ nahrádzajú slovami „9e“.
Legislatívno-technická zmena súvisiaca s vypustením § 9c.
9. V čl. III bode 1 § 107c ods. 3 sa slovo „predchádzajúceho“ vypúšťa.
Legislatívno-technická zmena súvisiaca s transformáciou predchádzajúceho súhlasu na súhlas.