Národná rada Slovenskej republiky
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-200/2021
423a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 423) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 423) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 583 zo 4. februára 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
2
III.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 220 z 5. februára 2021,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti č. 52 zo 4. februára 2021,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 132 z 5. februára 2021.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
1. V čl. I. bode 3 § 9 ods. 2 písm. b) sa slová „5 %“ nahrádzajú slovami „10 %“.
Zvyšuje sa percentuálny podiel z 5% na 10%.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
2. V čl. I bode 4 § 9a sa slová „§ 9b až § 9f“ nahrádzajú slovami „§ 9b až § 9e“.
Legislatívno-technická zmena súvisiaca s vypustením § 9c.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V čl. I bode 4 § 9b znie:
㤠9b
(1) Ústredný orgán môže preskúmať, či priamy alebo nepriamy prevod alebo prechod prvku na iného, a to bez ohľadu na to, či sa použijú právne predpisy Slovenskej republiky, nenarušuje verejný poriadok alebo národnú bezpečnosť Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie, alebo záujmy Európskej únie.
(2) Nepriamym prevodom prvku sa rozumie zmena v osobách, ktoré majú priamu alebo nepriamu účasť na prevádzkovateľovi v rozsahu presahujúcom účasť 10 % na jeho základnom imaní alebo
3
hlasovacích právach alebo majú možnosť uplatňovania vplyvu na riadenie prevádzkovateľa, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu.
(3) Prevádzkovateľ, záložný veriteľ, likvidátor, správca konkurznej podstaty, exekútor alebo iná osoba oprávnená prevádzať prvok, alebo ten, kto prvok nadobudnúť (ďalej len „žiadateľ“), je v prípadoch podľa § 9 ods. 2 písm. c) povinný vopred požiadať o preskúmanie takéhoto prevodu. Žiadosť o preskúmanie (ďalej len „žiadosť“) sa podáva písomne ústrednému orgánu.
(4) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie podľa osobitného predpisu o ochrane hospodárskej súťaže, ak sa vzťahuje na prvok alebo jeho časť, sa počas preskúmavania podľa odsekov 1 a 3 zakazuje.
(5) Ústredný orgán preskúma oznámenie nadobúdateľa alebo žiadosť a vykoná šetrenie z hľadiska narušenia verejného poriadku alebo národnej bezpečnosti Slovenskej republiky, iného členského štátu alebo záujmov Európskej únie. Na tento účel preskúmania žiadosti a šetrení nadobúdateľ, žiadateľ a iné orgány verejnej moci povinní ústrednému orgánu poskytnúť súčinnosť.
(6) V prípade postupu podľa odsekov 1, 3 a 5, ústredný orgán oznámi v lehote 60 dní od prijatia oznámenia nadobúdateľa alebo žiadosti výsledok preskúmania. Ak ústredný orgán vyhodnotí, že prevodom alebo prechodom prvku je ohrozený verejný poriadok alebo národná bezpečnosť Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie, alebo záujmy Európskej únie, navrhne vláde odoprieť súhlas s daným prevodom alebo prechodom, alebo udeliť súhlas s podmienkou. Ustanovenia odseku 4 sa aplikujú primerane až do prijatia rozhodnutia vlády.
(7) Návrh rozhodnutia vlády pripravený ústredným orgánom obsahuje najmä:
a) návrh rozhodnutia vlády vo veci samej, vrátane prípadného návrhu podmienky, ako aj povinností súvisiacich s podmienkou, najmä na kontrolu, zabezpečenie jej plnenia a na dosiahnutia jej účelu,
b) analýzu rizík z hľadiska verejného poriadku a národnej bezpečnosti,
c) vyhodnotenie priaznivých alebo nepriaznivých vplyvov z prevodu prvku pre Slovenskú republiku,
d) poučenie o opravnom prostriedku.
(8) K návrhu rozhodnutia vlády podľa odseku 7 predkladá vláde stanovisko Bezpečnostná rada Slovenskej republiky.
(9) Vláda k prevodu prvku udelí súhlas alebo súhlas podmienkou, ak vo vzťahu k prevodu alebo prechodu prvku pre Slovenskú republiku prevažujú priaznivé vplyvy nad rizikami z hľadiska verejného poriadku a národnej bezpečnosti, alebo podmienka uložená v rozhodnutí zabezpečí, aby priaznivé vplyvy prevažovali.
(10) Ak vláda odoprie súhlas s prevodom, výkon práv a povinností z takéhoto prevodu sa zakazuje. Ak vláda udelí súhlas s podmienkou, žiadateľ alebo nadobúdateľ nie je oprávnený vykonávať práva a povinnosti z posudzovaného prevodu do splnenia takejto podmienky. Splnenie podmienky je povinný bezodkladne oznámiť ústrednému orgánu.
4
(11) Ústredný orgán môže, bez ohľadu na výsledok preskúmania podľa odsekov 1 a 3, ak odôvodnené podozrenie, že daný prevod alebo prechod môže narušiť verejný poriadok alebo národnú bezpečnosť Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie, alebo záujmy Európskej únie, požiadať v lehote podľa odseku 6 vládu o súhlas s prevodom alebo prechodom prvku podľa odsekov 2 alebo 3.“.
Navrhované ustanovenia zákona by priniesli precedens, keď by prevod vlastníckych práv v súkromných materských firmách spoločností energetických a priemyselných podnikov na Slovensku, ako aj ich materských spoločností v zahraničí podliehali predchádzajúcemu súhlasu slovenskej vlády. Niektoré tieto spoločnosti obchodované aj na burze, čiže by prevody akcií ako vysporiadanie burzových obchodov museli byť schvaľované vládou, čo je v medzinárodnej legislatíve veľmi nezvyklé. Preto navrhujem zmeniť tento predchádzajúci súhlas slovenskej vlády na ohlasovaciu povinnosť, pričom ministerstvo hospodárstva môže preskúmať, či takýto proces neohrozuje záujmy Slovenskej republiky. Ak taká skutočnosť nastane, môže navrhnúť vláde aby rozhodla o zamietnutí žiadosti s takýmto prevodom, ako je upravené v bode 4. Ostatné body sú legislatívno-technické upresňujúce návrhy.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
4. V čl. I bode 4 sa § 9c vypúšťa.
Doterajšie § 9d až § 9f sa označujú ako § 9c až § 9e.
Zároveň sa primerane tejto zmene upraví úvodná veta novelizačného bodu 4.
Navrhuje sa vypustiť § 9c.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
5. V čl. I bode 4 doterajšom § 9d sa v nadpise a v texte vypúšťajú slová „predchádzajúceho“ a „predchádzajúci“.
Legislatívno-technická zmena súvisiaca s transformáciou predchádzajúceho súhlasu na súhlas.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
5
6. V čl. I bode 4 doterajší § 9e znie:
㤠9e
(1) O udelení súhlasu, odopretí súhlasu alebo zrušení súhlasu rozhoduje vláda uznesením.
(2) Náležitosti žiadosti a oznámenia, vrátane prikladaných príloh, ustanoví vláda nariadením.“.
Legislatívno-technická zmena súvisiaca so zjednotením terminológie.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
7. V čl. I bode 4 doterajšieho § 9f sa vypúšťa slovo „predchádzajúceho“ a slová „odo dňa od prijatia“ sa nahrádzajú slovami „odo dňa prijatia“.
Legislatívno-technická zmena súvisiaca s transformáciou predchádzajúceho súhlasu na súhlas.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
8. V čl. II bode 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 1aaa sa slová „9f“ nahrádzajú slovami „9e“.
Legislatívno-technická zmena súvisiaca s vypustením § 9c.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
9. V čl. III bode 1 § 107c ods. 3 sa slovo „predchádzajúceho“ vypúšťa.
Legislatívno-technická zmena súvisiaca s transformáciou predchádzajúceho súhlasu na súhlas.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
6
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 9 spoločne s odporúčaním s c h v á l i ť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 423) s c h v á l i ť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 133 z 5. februára 2021.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Radovana Kazdu predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 5. februára 2021
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda Výboru NR SR
pre hospodárske záležitosti