Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre európske záležitosti
32. schôdza výboru CRD-200/2021-VEZ
52.
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
zo 4. februára 2021
k
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 423)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 423);
A.súhlasí s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 423);
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 423) schváliť;
C.žiada podpredsedu vlády a ministra hospodárstva Slovenskej republiky, aby v prípade schválenia navrhovaného zákona Národnou radou Slovenskej republiky o tejto skutočnosti informoval Európsku komisiu v zmysle článku 3 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/452 z 19. marca 2019, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie, do 30 dní od nadobudnutia účinnosti novoprijatého mechanizmu preverovania;
D. pripomína podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva Slovenskej republiky, že v prípade schválenia navrhovaného zákona platí povinnosť, že akékoľvek preverenie zahraničnej investície na území Slovenskej republiky podľa navrhovaného zákona by malo byť oznámené Európskej komisii v súlade s článkom 6 ods. 1 vyššie uvedeného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/452;
E.ukladá predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému vládnemu návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Marián Kéry Tomáš Valášek
Peter Osuský predseda výboru
overovateľ