1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Zámerom návrhu zákona je zavedenie nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty na osobné ochranné prostriedky slúžiace na zabezpečenie vyššej ochrany dýchacích orgánov, ktoré filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2 alebo filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP3. Navrhovaným opatrením sa sleduje zníženie ceny týchto tovarov pre konečného spotrebiteľa, čo by malo pozitívne ovplyvniť vyššiu ochranu verejného zdravia. Navrhuje sa, aby sa toto opatrenie uplatňovalo do 30. apríla 2021.
Vplyvy návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana uvedené v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny sociálny vplyv a nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a ani na služby verejnej správy pre občana.
Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočty obcí a vyšších územných celkov.
Návrh zákona nebol predmetom vnútrorezortného pripomienkového konania.
Návrh zákona nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a inými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.
Účinnosť zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia.
2
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
február 2021
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Súčasná pandemická situácia na území Slovenskej republiky v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19 je mimoriadne vážna, čo spôsobuje nevyhnutnosť prijímania opatrení s cieľom zamedzenia šírenia tohto nákazlivého ochorenia. Negatívne sprievodné javy väčšiny z týchto opatrení vplývajú na takmer všetky segmenty slovenského hospodárstva, pričom v ich dôsledku dochádza nielen ku značným škodám na strane podnikateľských subjektov, ale sa vo významnej miere znižujú aj daňové príjmy štátu.
Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu je žiadúce používať osobné ochranné prostriedky dýchacích ciest s vyšším stupňom ochrany.
Zámerom návrhu zákona je zavedenie nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty na osobné ochranné prostriedky, ktoré slúžia na zabezpečenie vyššej ochrany dýchacích orgánov a ktoré filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2 alebo filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP3, na časovo ohraničené obdobie.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je zmiernenie dopadov pandémie vírusu COVID-19 formou zabezpečenia cenovo dostupnejších ochranných prostriedkov pre širokú verejnosť, a tak prispieť k čo najrýchlejšiemu zamedzeniu šírenia pandémie.
4.Dotknuté subjekty
Právnické a fyzické osoby.
3
5.Alternatívne riešenia
Neboli posudzované alternatívne riešenia.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
11.Kontakt na spracovateľa
JUDr. Miloš Mikloš, odbor nepriamych daní, sekcia daňová a colná MF SR;
milos.miklos@mfsr.sk
12.Zdroje
4
Kvantifikácia Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR zavedenia nulovej sadzby DPH na osobné ochranné prostriedky dýchacích ciest.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
5
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2021
2022
2023
2024
Príjmy verejnej správy celkom
-15 748 570
0
0
0
v tom: VPS
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
-15 748 570
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty ver. správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
Spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty ver. správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
6
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty ver. správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty ver. správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Na základe prijatých opatrení na zamedzenie daňových únikov prichádza od roku 2013 ku každoročnému zlepšovaniu výberu DPH a znižovaniu daňovej medzery. Očakávame, že tento pozitívny trend bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Zvýšený výber DPH vykryje v plnom rozsahu výpadky na príjmovej strane spôsobené zavedením nulovej sadzby dane na vybrané tovary.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, zavádza nulovú sadzbu dane z pridanej hodnoty na osobné ochranné prostriedky, ktoré patria do skupiny osobných ochranných prostriedkov rizikovej kategórie III podľa osobitného predpisu, ktoré slúžia na zabezpečenie vyššej ochrany dýchacích orgánov a ktoré filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2 alebo filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP3.
7
Zámerom návrhu zákona je zmiernenie negatívnych dopadov pandémie spôsobenej šírením vírusu SARS-CoV-2, a to formou zabezpečenia cenovo dostupnejších ochranných prostriedkov pre širokú verejnosť.
V súvislosti so zavedením nulovej sadzby DPH na osobné ochranné prostriedky dýchací ciest ide o mimoriadne opatrenie, ktoré má dočasný charakter.
2.2.2. Charakteristika návrhu
x zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
8
Na základe kvantifikácie Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR sa predpokladá, že zavedenie nulovej sadzby DPH na osobné ochranné prostriedky dýchacích ciest spôsobí nasledujúci výpadok príjmov DPH. Kvantifikácia je z dôvodu nedostupnosti dát založená na viacerých predpokladoch a obmedzeniach. Jedná sa o maximalistický scenár na vzorke celej populácie vo veku vo veku 18 65 (okrem tých, čo na HO). Z dostupných informácií je možné poskytnúť len hrubý odhad výpadku príjmov na DPH - daňového výdavku vo výške okolo 16 miliónov eur.
Vplyv zavedenia 0% na DPH pri respirátoroch FFP2/FFP3 (v eur)
Scenár 1
Scenár 2
pre kupujúcich vo veku 18 - 65
všetci
bez HO
cena
(v eur)
počet dní pandémie
životnosť
počet kupujúcich
cena s DPH
bez DPH
výpadok
výpadok
FFP2 cena v lidl, Dr. Max
1
90
7
3 602 614
46 319 323
38 599 436
7 719 887
5 249 523
2
90
7
3 602 614
92 638 646
77 198 871
15 439 774
10 499 047
predpokladaná cena
3
90
7
3 602 614
138 957 969
115 798 307
23 159 661
15 748 570
4
90
7
3 602 614
185 277 291
154 397 743
30 879 549
20 998 093
FFP3 ešte vyššia cena
5
90
7
3 602 614
231 596 614
192 997 179
38 599 436
26 247 616
Obmedzenia a predpoklady:
otázna maloobchodná kapacita predávať respirátory v takých veľkých počtoch - predpoklad, že budú dostatočné kapacity
malobochodná cena neznáma - predpoklad 3 eur (Lidl, Dr. Max 1 euro, FFP3 vyššie ako 5 euro)
nejasné parametre kto všetko bude musieť používať FFP2/3 - predpoklad, že všetci budú musieť mať respirátor
zjednodušený predpoklad, že znížená mobilita na pracovisku bude spojená s menším použitím respirátorov - predpoklad HO 32% podľa google analytics
odhad je založený na nákupe respirátorov pre aktívne pracujúcu populáciu vo veku 18 až 65 rokov
predpoklad, že nákup sa presunie z iných tovarov a služieb, ktoré boli zdanené DPH
neznámy údaj o tom, koľko ľudí má už kúpené FFP2 resp. dostane ich od zamestnávateľa a tým pádom nemusí kupovať
9
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Daňové príjmy (100)1
-15 748 570
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
-15 748 570
0
0
0
10
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka: Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
RP EKRK 635 Rutinná a štandardná údržba
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
RP EKRK 718 Rekonštrukcia a modernizácia
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
11
Analýza sociálnych vplyvov
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:
Návrhom zákona, ktorý dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov sa zavádza nulová sadzba dane z pridanej hodnoty na osobné ochranné prostriedky, ktoré patria do skupiny osobných ochranných prostriedkov rizikovej kategórie III podľa osobitného predpisu, ktoré slúžia na zabezpečenie vyššej ochrany dýchacích orgánov a ktoré sú filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2 alebo filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP3. Predpokladáme pozitívny vplyv na hospodárenie domácnosti z dôvodu, že ochranné prostriedky, ktoré sú účinným prostriedkom v boji proti ochoreniu COVID-19 sa pri uplatnení nulovej sadzby DPH stanú cenovo dostupnejšie. Okrem zamedzenia šírenia pandémia spôsobenej ochorením COVID-19 sa uvedené opatrenie prejaví aj znížením výdavkov domácností.
Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:
Právnické a fyzické osoby, ktoré nakupujú osobné ochranné prostriedky dýchacích ciest s vyšším stupňom ochrany.
Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:
bez vplyvu
Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:
bez vplyvu
12
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:
bez vplyvu
Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.
V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky.
V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.
Ovplyvnená skupina č. 1: Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré nakupujú osobné ochranné prostriedky dýchacích ciest s vyšším stupňom ochrany.
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Ministerstvo financií SR nemá k dispozícii dáta, na základe ktorých by bolo možné presne kvantifikovať pozitívny vplyv na výdavky domácnosti, resp. negatívny vplyv na štátny rozpočet. V súčasnosti nie je možné presné vyčíslenie dopadov navrhovaných opatrení z dôvodu, že nie je možné odhadnúť mieru šírenia pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 ako aj vývoj cien ochranných prostriedkov. Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR vypracoval kvalifikovaný odhad negatívnych dopadov na štátny rozpočet. Kvantifikácia predpokladá fiškálny vplyv opatrenia v roku 2021 vo výške okolo 16 mil. eur. Na základe toho je možné konštatovať, že tento negatívny vplyv sa premietne v znížených výdavkoch domácnosti.
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
bez vplyvu
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
3,6 milióna
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel rastu/poklesu výdavkov na celkových výdavkoch/príjme):
bez vplyvu
4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.
Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?
Špecifikujete ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
13
Rozumie sa najmä na prístup k:
sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),
kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim zamestnaneckým právam,
pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,
zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie zosúladenia rodinných a pracovných povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a príprave na trh práce,
zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,
k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celo-životnému vzdelávaniu,
bývaniu a súvisiacim základným komunálnym službám,
doprave,
ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom,
spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám,
informáciám
k iným právam (napr. politickým).
Zavedením nulovej sadzby DPH na osobné ochranné prostriedky dýchacích ciest s vyšším stupňom ochrany sa tieto ochranné prostriedky stávajú pre občanov dostupnejšie.
návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.:
domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom),
nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní nad 50 rokov,
deti (0 – 17),
mladí ľudia (18 – 25 rokov),
starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia,
ľudia so zdravotným postihnutím,
marginalizované rómske komunity
domácnosti s 3 a viac deťmi,
jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé matky s deťmi),
príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl,
bez vplyvu
14
iné zraniteľné skupiny, ako napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia
4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.
Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť.
Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Podporuje návrh rovnosť príležitostí?
Návrh dodržuje povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného znevýhodnenia, veku a sexuálnej orientácie. Nevedie k nepriamej diskriminácie niektorých skupín obyvateľstva.
Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak bude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy.
Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré relevantné k danej politike. Podpora rodovej rovnosti spočíva v odstraňovaní obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti, ktoré súvisia s rodovými rolami či pohlavím. Hlavné oblasti podpory rodovej rovnosti:
podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,
zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života,
podpora rovnej participácie na rozhodovaní,
boj proti rodovo podmienenému násiliu a obchodovaniu s ľuďmi,
eliminácia rodových stereotypov.
bez vplyvu
4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.
V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov.
Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.
bez vplyvu
Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. Identifikujte možné dôsledky, skupiny zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené a rozsah vplyvu.
bez vplyvu
Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?
15
Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na druhej strane na cene práce.
bez vplyvu
Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?
Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti. Ponuka práce môže byť ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením (napr. zosúladenie pracovného a súkromného života alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility).
bez vplyvu
Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, aké a pre ktoré skupiny?
Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií favorizovaním špecifických aktivít či technológií.
bez vplyvu
Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?
Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.“
bez vplyvu
16
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2. Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov.
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)Primárne právo:
-čl. 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 202, 7.6.2016) v platnom znení.
b)Sekundárne právo:
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných
ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (Ú. v. L 81, 31.3.2016), gestor: MPSVR SR, ÚNMS SR, MH SR.
c)Nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)Bezpredmetné.
a)Proti SR nebolo začaté konanie v rámci „EÚ Pilot“, ani nebol začatý postup EK ako aj nebolo začaté konanie Súdneho dvora proti SR podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
b)Bezpredmetné.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Úplne.
17
B. Osobitná časť
K čl. I
V súčasnosti platné pravidlá v oblasti dane z pridanej hodnoty umožňujú do 30. apríla 2021 na základe rozhodnutia Komisie (EÚ) 2020/491 z 3. apríla 2020 o oslobodení od dovozných ciel a od DPH pri dovoze, ktoré sa povoľuje v prípade tovaru potrebného na boj proti následkom šírenia ochorenia COVID-19 počas roku 2020 v platnom znení (ďalej len „rozhodnutie Komisie“), oslobodiť od dane z pridanej hodnoty dovoz tovaru, ktorý je potrebný na boj proti následkom výskytu ochorenia COVID-19, presne určenými subjektmi alebo na ich účet, pri splnení ustanovených podmienok vymedzených týmto rozhodnutím. Na vnútroštátne dodanie, nadobudnutie týchto tovarov z iného členského štátu a na dovoz, ktorý nie je v súlade s podmienkami ustanovenými vyššie uvedeným rozhodnutím Komisie, sa pritom možnosť oslobodenia resp. uplatnenia nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty nevzťahuje.
S cieľom zabezpečiť lepšiu cenovú dostupnosť účinnejších ochranných prostriedkov pre obyvateľstvo a efektívnejšiu ochranu verejného zdravia sa preto navrhuje dočasné uplatňovanie nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty na vybrané ochranné prostriedky, ktorými sú filtračné tvárové polmasky typu FFP2 alebo FFP3 (tzv. respirátory), ak spĺňajú podmienky podľa osobitných predpisov.
K čl. II
Účinnosť zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia.
Igor Matovič
predseda vlády Slovenskej republiky
Eduard Heger
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky