KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
ADRESÁT:  
Oprávnený, hospodársky subjekt pôsobiaci na relevantnom trhu IKT.  
Váš list číslo/zo dňa  
Naše číslo  
k CRD - 155-2/2021/OPSVO  
Vybavuje/linka  
Ďurech/+421 2 5972 2368 02.02.2021  
Bratislava  
Vec:  
Výzva na účasť v prípravných trhových konzultáciách - Agendový, informačný systém: Systém na  
sledovanie legislatívneho procesu - zaslanie hospodársky subjekt a zverejnenie v profile.  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1  
písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“) uskutočňuje toho času  
prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní na plánovaný predmet  
budúcej zákazky: „Agendový, informačný systém: Systéme na sledovanie legislatívneho procesu“  
(ďalej v texte aj ako len AIS SSLP).  
Predbežné oznámenie upravujúce predmetné prípravné trhové konzultácie bolo odoslané na  
zverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania dňa 01.02.2021.  
(Poznámka verejného obstarávateľa: V čase spracovania a odoslania/zverejnenia tejto výzvy nie sú  
údaje o zverejnení predbežného oznámenia známe).  
Účel, cieľ prípravných trhových konzultácií a predbežné zapojenie záujemcov:  
Účelom a zároveň cieľom predmetných, prípravných trhových konzultácií sú najmä:  
príprava a informovanie oprávnených, potencionálnych, hospodárskych subjektov  
o plánovanom postupe verejného obstarávania na identifikovaný predmet budúcej zákazky;  
overiť reálnosť, objektívnosť a primeranosť požiadaviek/podmienok na plnenie predmetu  
budúcej zákazky u oprávnených, hospodárskych subjektov;  
stanoviť objektívne a nediskriminačné parametre a požiadavky na predmet budúcej zákazky;  
stanoviť (vymedziť) ďalšie relevantné skutočnosti plánovaného verejného obstarávania tak,  
aby boli dodržané princípy/zásady verejného obstarávania a aby sa plánovaného verejného  
obstarávania zúčastnil čo najväčší počet oprávnených, potencionálnych, hospodárskych  
subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu IKT;  
získať spätnú väzbu zo strany oprávnených, potencionálnych, hospodárskych subjektov  
a v prípade „relevantnosti“ túto spätnú väzbu zapracovať s cieľom jednoznačného, úplného  
a nestranného zadefinovania opisu predmetu budúcej zákazky;  
správne určiť predpokladanú hodnotu zákazky (úsilie získať indikatívnu cenovú ponuku), ako aj  
„validovať“ navrhovaný a sprístupnený spôsob riešenia AIS SSLP.  
Verejný obstarávateľ týmto vyzýva v nadväznosti na vyššie uvedené a so zreteľom na § 25  
zákona o verejnom obstarávaní všetky oprávnené, potencionálne, hospodárske subjekty pôsobiace na  
relevantnom trhu IKT na účasť v rámci predmetných prípravných trhových konzultácií.  
Strana 1 z 2  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Verejný obstarávateľ zároveň informuje, že všetky dokumenty a informácie o predmetných  
prípravných trhových konzultáciách v súvislosti s plánovaných postupom verejného obstarávania na  
vyššie identifikovaný predmet budúcej zákazky zverejnil:  
1) v profile verejného obstarávateľa, ktorý je zriadený na webovom sídle Úradu pre verejné  
Dôležité, súvisiace informácie:  
Verejný obstarávateľ si dovoľuje taktiež zdôrazniť, že účasť na predmetných prípravných trhových  
konzultáciách je dobrovoľná a hospodársky subjekt, resp. nezávislá inštitúcia alebo nezávislý expert  
v danej oblasti predmetu obstarávania, sa môže slobodne rozhodnúť, či využije/nevyužije možnosť  
zúčastniť sa predmetných prípravných trhových konzultácií.  
S pozdravom  
.......................................................  
JUDr. Petra Cupaníková  
riaditeľka  
Odbor právnych služieb a verejného  
obstarávania  
Strana 2 z 2