KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
k CRD - 155/2021  
Príloha č. 2 - Okruh otázok a PHZ  
k Oznámeniu o začatí prípravných trhových konzultácií za účelom prípravy a informovania  
hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania na plánovaný predmet  
budúcej zákazky: „Agendový, informačný systém: Systém na sledovanie legislatívneho procesu“ zo dňa  
01.02.2021.  
OKRUH OTÁZOK A OČAKÁVANÉ ODPOVEDE HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV  
1) Mal by hospodársky subjekt záujem zúčastniť sa plánovaného verejného obstarávania na  
plánovaný predmet budúcej zákazky: „Agendový, informačný systém: Systém na sledovanie  
legislatívneho procesu“?  
Odpoveď v tvare ÁNO alebo NIE:  
2) Považuje hospodársky subjekt dokumenty (Príloha č. 1 - Projektové dokumenty), ktoré  
sprístupnil verejný obstarávateľ, za dostatočné, určité a zrozumiteľné, a to za účelom  
jednoznačného definovania predmetu budúcej zákazky a za účelom stanovenia odhadovanej  
celkovej ceny za predmet zákazky?  
Odpoveď v tvare ÁNO alebo NIE:  
(v prípade odpovede NIE, je nevyhnutné uviesť problematiku/oblasť, ktorú považuje  
hospodársky subjekt za nedostatočnú, neurčitú alebo nezrozumiteľnú)  
3) Má hospodársky subjekt ďalšie, doplňujúce otázky/pripomienky k predmetu budúcej zákazky?  
Ak áno, aké?  
Odpoveď v tvare ÁNO alebo NIE:  
(v prípade odpovede ÁNO, je nevyhnutné definovať otázku/pripomienku, ktorú požaduje  
hospodársky subjekt zodpovedať alebo vysvetliť, resp. má potrebu pripomienku  
uviesť/zdôrazniť)  
4) Aké ďalšie typy a rozsah informácií potrebuje sprístupniť hospodársky subjekt, aby vedel  
pripraviť relevantnú ponuku?  
Odpoveď v tvare ÁNO alebo NIE:  
(v prípade odpovede ÁNO, je nevyhnutné definovať typ a rozsah informácií, ktoré požaduje  
hospodársky subjekt sprístupniť, aby vedel pripraviť relevantnú ponuku)  
5) Vedel by hospodársky subjekt plniť (poskytnúť) predmet budúcej zákazky sám alebo by musel  
využiť kapacity subdodávateľa/subdodávateľov?  
Odpoveď v tvare ÁNO alebo NIE:  
(odpoveď v tvare ÁNO znamená, že hospodársky subjekt dokáže predmet budúcej zákazky  
plniť - poskytnúť sám; odpoveď v tvare NIE znamená, že hospodársky subjekt nedokáže  
predmet budúcej zákazky plniť  
subdodávateľa/subdodávateľov; pri odpovedi v tvare NIE je nevyhnutné taktiež definovať aj  
oblasť/problematiku, na ktorej sa bude podieľať práve zamýšľaný  
subdodávateľ/subdodávatelia)  
-
poskytnúť sám a musí využiť kapacity  
6) Napĺňa podľa hospodárskeho subjektu biznis architektúra, ktorú definoval verejný  
obstarávateľ, v dostatočnej miere požiadavky a problémové oblasti?  
Priestor na odpoveď hospodárskeho subjektu:  
Strana 1 z 6  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
7) Ako je možné postaviť riešenie z pohľadu aplikačnej architektúry (licencie vs. vývoj), resp. je  
navrhovaná aplikačná architektúra realizovateľná?  
Priestor na odpoveď hospodárskeho subjektu:  
8) Je možné zabezpečiť alebo pokryť niektoré z požiadaviek už existujúcim riešením na trhu,  
ktoré je integrovateľné na zvyšok informačného systému (krabicový SW, služba na trhu,  
centrálne komponenty, od iného verejného subjektu)?  
Priestor na odpoveď hospodárskeho subjektu:  
9) Aké otvorené licencie je možné použiť pre naplnenie biznis architektúry a požiadaviek?  
Priestor na odpoveď hospodárskeho subjektu:  
10) Aké iné informácie nad rámec poskytnutých projektových dokumentov potrebuje hospodársky  
subjekt vedieť a poznať pre riadne ocenenie predmetu zákazky?  
Priestor na odpoveď hospodárskeho subjektu:  
CENOVÉ ÚDAJE (INDIKATÍVNE CENOVÉ PONUKY) PRE ÚČELY STANOVENIA  
PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY  
(ďalej aj ako len „PHZ)  
Verejný obstarávateľ uvádza, že účelom prípravných trhových konzultácií je aj objektívne určenie  
predpokladanej hodnoty budúcej zákazky a to v závislosti od cenových údajov/informácií  
(indikatívnych cenových ponúk), ktoré hospodárske subjekty poskytnú. Na naplnenie tohto  
očakávaného účelu je nevyhnutné oceniť (vyplniť) nižšie uvedené tabuľky č. 1, 2, 3, 4 a finálnu tabuľku,  
ktoré definoval verejný obstarávateľ a ktoré zodpovedajú štruktúre odhadovanej celkovej ceny za  
predmet zákazky.  
Dovoľujeme si hospodárske subjekty požiadať, aby nemenili formát nižšie definovaných tabuliek  
a v prípade, ak hospodársky subjekt identifikuje nezrovnalosť v štruktúre odhadovanej celkovej ceny  
za predmet zákazky, aby na túto skutočnosť verejného obstarávateľa upozornil.  
Štruktúra odhadovanej celkovej ceny za predmet zákazky:  
Odhadovaná celková cena za predmet zákazky je tvorená nasledovnou cenovou štruktúrou:  
1) Cena za vývoj diela (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 1 a tabuľky č. 2):  
a) Analýza a dizajn (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 1),  
b) Nákup HW a licencií (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 2),  
c) Implementácia (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 1),  
d) Testovanie (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 1),  
e) Nasadenie (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 1);  
2) Cena za SLA podporu v štádiu prevádzky (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 3);  
3) Cena za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 4);  
4) Cena za SLA ročnú (12 kalendárnych mesiacov) podporu pri uplatnení opcie v 6., 7., 8., 9.  
a 10. roku životného cyklu (ocenenie zahrnuté v rámci finálnej tabuľky);  
5) Cena za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 6., 7., 8., 9. a 10. roku očakávaného,  
životného cyklu pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov)  
rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií (ocenenie zahrnuté v rámci finálnej tabuľky).  
Cena za vývoj diela:  
Strana 2 z 6  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Štruktúra ceny za vývoj diela predpokladá realizáciu projektu prostredníctvom jednotlivých fáz  
projektu, ktorými sú:  
Analýza a dizajn;  
Nákup HW a licencií;  
Implementácia;  
Testovanie;  
Nasadenie.  
Verejný obstarávateľ upozorňuje najmä na skutočnosť, že dodávateľ (hospodársky subjekt/zhotoviteľ)  
musí v cene za vývoj diela obsiahnuť aj odovzdanie zdrojových kódov v prospech objednávateľa  
(verejného obstarávateľa), prevod autorských práv na objednávateľa (verejného obstarávateľa).  
Tabuľka č. 1 - Štruktúra ceny za vývoj diela  
Cena celkom Cena celkom  
Počet  
MDs*  
Cena bez DPH  
za jednotku  
Fáza projektu  
Pozícia na projekte  
bez DPH za  
s DPH za  
počet MDs  
počet MDs  
Analýza a  
dizajn  
Projektový manažér  
IT projektu  
IT analytik  
Špecialista pre  
bezpečnosť IT  
IT architekt  
Implementácia Projektový manažér  
IT projektu  
IT architekt  
IT  
programátor/vývojár  
Odborník pre IT  
dohľad/Quality  
Assurance  
Špecialista pre  
bezpečnosť IT  
Testovanie  
Nasadenie  
Projektový manažér  
IT projektu  
IT tester  
Odborník pre IT  
dohľad/Quality  
Assurance  
Špecialista pre  
bezpečnosť IT  
Projektový manažér  
IT projektu  
IT architekt  
Odborník pre IT  
dohľad/Quality  
Assurance  
Školiteľ pre IT  
Strana 3 z 6  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
systémy  
IT/IS konzultant  
(napr. SAP)  
Špecialista pre  
databázy  
SPOLU:  
X
Počet MDs* - Hospodársky subjekt doplní odhadovaný počet MDs so zreteľom na danú fázu projektu  
a jednotlivú, požadovanú, expertnú pozíciu.  
Tabuľka č. 2 - Štruktúra ceny za nákup HW a licencií  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet  
Cena celkom  
s DPH za  
počet  
Cena bez DPH  
za jednotku  
Názov položky*  
Počet*  
SPOLU:  
X
X
Názov položky* - Hospodársky subjekt doplní odhadované HW komponenty a licencie, ktoré súvisia  
s dodaním/poskytnutím predmetu budúcej zákazky.;  
Počet* - Hospodársky subjekt doplní počet odhadovaných HW komponentov a licencií, ktoré súvisia  
s dodaním/poskytnutím predmetu budúcej zákazky.  
Cena za SLA podporu v štádiu prevádzky:  
SLA podpora a údržba je predpokladaná na obdobie 60 mesiacov (5 rokov) v štádiu prevádzky.  
Tabuľka č. 3 - Štruktúra ceny za SLA podporu v štádiu prevádzky  
Cena bez  
DPH za  
mernú  
jednotku  
(mesiac)  
Cena celkom  
s DPH za  
počet  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet  
Merná  
jednotka  
Počet  
mesiacov  
Položka  
mesiacov  
mesiacov  
SLA podpora  
a údržba v štádiu  
Mesiac  
60  
prevádzky  
Cena za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky:  
Drobný rozvoj diela je predpokladaný počas doby prevádzky v dĺžke 60 mesiacov (5 rokov).  
Tabuľka č. 4 - Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky  
Cena bez DPH  
za jednotku  
(MDs)  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet MDs  
Cena celkom  
s DPH za  
počet MDs  
Názov položky  
Počet MDs  
Služby rozvoja diela – IT  
Programátor/ vývojár  
750  
Služby rozvoja diela – IT Analytik  
Služby rozvoja diela – IT Architekt  
375  
75  
Strana 4 z 6  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Služby rozvoja diela – IT tester  
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre IT  
systémy  
125  
75  
Služby rozvoja diela – Projektový  
manažér IT projektu  
Služby rozvoja diela – Špecialista pre  
bezpečnosť IT  
75  
25  
Služby rozvoja diela – Špecialista pre  
databázy  
150  
SPOLU:  
1650  
X
11) Aká je hospodárskym subjektom odhadovaná celková cena za predmet zákazky počas  
plánovaného trvania zmluvy 5 rokov (60 mesiacov) + 5 rokov opcia (60 mesiacov)?  
Priestor na odpoveď hospodárskeho subjektu:  
Odhadovanú celkovú cenu za predmet zákazky je potrebné stanoviť/určiť v zmysle ocenenia  
nasledovnej, finálnej tabuľky:  
Finálna tabuľka - Odhadovaná celková cena za predmet zákazky  
Cena v €  
bez DPH  
(spolu)  
Položka pre  
ocenenie  
P. č.  
1. rok  
2. rok  
3. rok  
4. rok  
5. rok  
Cena za vývoj  
diela.  
(Cena podľa  
tabuľky č. 1)  
Cena za  
1.  
X
X
X
X
nákup HW  
(Cena  
vyplývajúca z  
tabuľky č. 2)  
Cena za  
2.  
3.  
licencie  
(Cena  
vyplývajúca z  
tabuľky č. 2)  
Cena za SLA  
podporu  
v štádiu  
4.  
5.  
prevádzky  
(Cena podľa  
tabuľky č. 3)  
Cena za  
drobný  
rozvoj diela  
počas doby  
Strana 5 z 6  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
prevádzky  
(Cena podľa  
tabuľky č. 4)  
Cena za SLA ročnú podporu (12 kalendárnych mesiacov) pri uplatnení opcie v 6.  
roku očakávaného, životného cyklu.  
Cena za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 6. roku očakávaného, životného  
cyklu pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov)  
rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií.¹  
Cena ročnej podpory (12 kalendárnych mesiacov) pri uplatnení opcie v 7. roku  
očakávaného, životného cyklu.  
Cena za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 7. roku očakávaného, životného  
cyklu pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov)  
rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií.¹  
Cena ročnej podpory (12 kalendárnych mesiacov) pri uplatnení opcie v 8. roku  
očakávaného, životného cyklu.  
Cena za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 8. roku očakávaného, životného  
cyklu pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov)  
rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií.¹  
Cena ročnej podpory (12 kalendárnych mesiacov) pri uplatnení opcie v 9. roku  
očakávaného, životného cyklu.  
Cena za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 9. roku očakávaného, životného  
cyklu pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov)  
rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií.¹  
6A.  
6B.  
7A.  
7B.  
8A.  
8B.  
9A.  
9B.  
10A.  
Cena ročnej podpory (12 kalendárnych mesiacov) pri uplatnení opcie v 10. roku  
očakávaného, životného cyklu.  
Cena za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 10. roku očakávaného,  
10B. životného cyklu pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych  
mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií.¹  
Odhadovaná celková cena za predmet zákazky v € bez DPH:  
(Celková cena za predmet zákazky v € bez DPH počas plánovaného trvania zmluvy 5  
rokov (60 mesiacov) + 5 rokov (60 mesiacov) opcia na uplatnenie ročnej, požadovanej  
SLA podpory + 5 rokov (60 mesiacov) opcia na uplatnenie drobného rozvoja diela pri  
zachovaní/využití maximálneho ročného rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií).  
¹ Maximálny ročný rozsah počtu MDs jednotlivých expertných pozícií sa vypočíta ako hodnota počtu  
MDs pre expertnú pozíciu uvedenú v tabuľke č. 4 / počet podporených rokov drobného rozvoja, ktorých  
je 5. Teda napr. pre pozíciu IT Programátor/ vývojár = 750 MDs / 5 rokov = 150 MDs na rok (12  
mesiacov).  
Strana 6 z 6