KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 1 z 6
k CRD - 155/2021
Príloha č. 2 - Okruh otázok a PHZ
k Oznámeniu o začatí prípravných trhových konzultácií za účelom prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania na plánovaný predmet budúcej zákazky: „Agendový, informačný systém: Systém na sledovanie legislatívneho procesu“ zo dňa 01.02.2021.
OKRUH OTÁZOK A OČAKÁVANÉ ODPOVEDE HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV
1)Mal by hospodársky subjekt záujem zúčastniť sa plánovaného verejného obstarávania na plánovaný predmet budúcej zákazky: „Agendový, informačný systém: Systém na sledovanie legislatívneho procesu“?
Odpoveď v tvare ÁNO alebo NIE:
2)Považuje hospodársky subjekt dokumenty (Príloha č. 1 - Projektové dokumenty), ktoré sprístupnil verejný obstarávateľ, za dostatočné, určité a zrozumiteľné, a to za účelom jednoznačného definovania predmetu budúcej zákazky a za účelom stanovenia odhadovanej celkovej ceny za predmet zákazky?
Odpoveď v tvare ÁNO alebo NIE:
(v prípade odpovede NIE, je nevyhnutné uviesť problematiku/oblasť, ktorú považuje hospodársky subjekt za nedostatočnú, neurčitú alebo nezrozumiteľnú)
3) hospodársky subjekt ďalšie, doplňujúce otázky/pripomienky k predmetu budúcej zákazky? Ak áno, aké?
Odpoveď v tvare ÁNO alebo NIE:
(v prípade odpovede ÁNO, je nevyhnutné definovať otázku/pripomienku, ktorú požaduje hospodársky subjekt zodpovedať alebo vysvetliť, resp. potrebu pripomienku uviesť/zdôrazniť)
4)Aké ďalšie typy a rozsah informácií potrebuje sprístupniť hospodársky subjekt, aby vedel pripraviť relevantnú ponuku?
Odpoveď v tvare ÁNO alebo NIE:
(v prípade odpovede ÁNO, je nevyhnutné definovať typ a rozsah informácií, ktoré požaduje hospodársky subjekt sprístupniť, aby vedel pripraviť relevantnú ponuku)
5)Vedel by hospodársky subjekt plniť (poskytnúť) predmet budúcej zákazky sám alebo by musel využiť kapacity subdodávateľa/subdodávateľov?
Odpoveď v tvare ÁNO alebo NIE:
(odpoveď v tvare ÁNO znamená, že hospodársky subjekt dokáže predmet budúcej zákazky plniť - poskytnúť sám; odpoveď v tvare NIE znamená, že hospodársky subjekt nedokáže predmet budúcej zákazky plniť - poskytnúť sám a musí využiť kapacity subdodávateľa/subdodávateľov; pri odpovedi v tvare NIE je nevyhnutné taktiež definovať aj oblasť/problematiku, na ktorej sa bude podieľať práve zamýšľaný subdodávateľ/subdodávatelia)
6)Napĺňa podľa hospodárskeho subjektu biznis architektúra, ktorú definoval verejný obstarávateľ, v dostatočnej miere požiadavky a problémové oblasti?
Priestor na odpoveď hospodárskeho subjektu:
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 2 z 6
7)Ako je možné postaviť riešenie z pohľadu aplikačnej architektúry (licencie vs. vývoj), resp. je navrhovaná aplikačná architektúra realizovateľná?
Priestor na odpoveď hospodárskeho subjektu:
8)Je možné zabezpečiť alebo pokryť niektoré z požiadaviek existujúcim riešením na trhu, ktoré je integrovateľné na zvyšok informačného systému (krabicový SW, služba na trhu, centrálne komponenty, od iného verejného subjektu)?
Priestor na odpoveď hospodárskeho subjektu:
9)Aké otvorené licencie je možné použiť pre naplnenie biznis architektúry a požiadaviek?
Priestor na odpoveď hospodárskeho subjektu:
10)Aké iné informácie nad rámec poskytnutých projektových dokumentov potrebuje hospodársky subjekt vedieť a poznať pre riadne ocenenie predmetu zákazky?
Priestor na odpoveď hospodárskeho subjektu:
CENOVÉ ÚDAJE (INDIKATÍVNE CENOVÉ PONUKY) PRE ÚČELY STANOVENIA
PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY
(ďalej aj ako len „PHZ“)
Verejný obstarávateľ uvádza, že účelom prípravných trhových konzultácií je aj objektívne určenie predpokladanej hodnoty budúcej zákazky a to v závislosti od cenových údajov/informácií (indikatívnych cenových ponúk), ktoré hospodárske subjekty poskytnú. Na naplnenie tohto
očakávaného účelu je nevyhnutné oceniť (vyplniť) nižšie uvedené tabuľky č. 1, 2, 3, 4 a finálnu tabuľku,
ktoré definoval verejný obstarávateľ a ktoré zodpovedajú štruktúre odhadovanej celkovej ceny za predmet zákazky.
Dovoľujeme si hospodárske subjekty požiadať, aby nemenili formát nižšie definovaných tabuliek a v prípade, ak hospodársky subjekt identifikuje nezrovnalosť v štruktúre odhadovanej celkovej ceny za predmet zákazky, aby na túto skutočnosť verejného obstarávateľa upozornil.
Štruktúra odhadovanej celkovej ceny za predmet zákazky:
Odhadovaná celková cena za predmet zákazky je tvorená nasledovnou cenovou štruktúrou:
1)Cena za vývoj diela (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 1 a tabuľky č. 2):
a)Analýza a dizajn (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 1),
b)Nákup HW a licencií (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 2),
c)Implementácia (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 1),
d)Testovanie (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 1),
e)Nasadenie (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 1);
2)Cena za SLA podporu v štádiu prevádzky (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 3);
3)Cena za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 4);
4)Cena za SLA ročnú (12 kalendárnych mesiacov) podporu pri uplatnení opcie v 6., 7., 8., 9. a 10. roku životného cyklu (ocenenie zahrnuté v rámci finálnej tabuľky);
5)Cena za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 6., 7., 8., 9. a 10. roku očakávaného, životného cyklu pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií (ocenenie zahrnuté v rámci finálnej tabuľky).
Cena za vývoj diela:
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 3 z 6
Štruktúra ceny za vývoj diela predpokladá realizáciu projektu prostredníctvom jednotlivých fáz projektu, ktorými sú:
Analýza a dizajn;
Nákup HW a licencií;
Implementácia;
Testovanie;
Nasadenie.
Verejný obstarávateľ upozorňuje najmä na skutočnosť, že dodávateľ (hospodársky subjekt/zhotoviteľ) musí v cene za vývoj diela obsiahnuť aj odovzdanie zdrojových kódov v prospech objednávateľa (verejného obstarávateľa), prevod autorských práv na objednávateľa (verejného obstarávateľa).
Tabuľka č. 1 - Štruktúra ceny za vývoj diela
Fáza projektu
Pozícia na projekte
Počet MDs*
Cena bez DPH
za jednotku
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Projektový manažér IT projektu
IT analytik
Špecialista pre bezpečnosť IT
Analýza a dizajn
IT architekt
Projektový manažér IT projektu
IT architekt
IT programátor/vývojár
Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance
Implementácia
Špecialista pre bezpečnosť IT
Projektový manažér IT projektu
IT tester
Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance
Testovanie
Špecialista pre bezpečnosť IT
Projektový manažér IT projektu
IT architekt
Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance
Nasadenie
Školiteľ pre IT systémy
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 4 z 6
IT/IS konzultant (napr. SAP)
Špecialista pre databázy
SPOLU:
X
Počet MDs* - Hospodársky subjekt doplní odhadovaný počet MDs so zreteľom na danú fázu projektu a jednotlivú, požadovanú, expertnú pozíciu.
Tabuľka č. 2 - Štruktúra ceny za nákup HW a licencií
Názov položky*
Počet*
Cena bez DPH za jednotku
Cena celkom bez DPH za počet
Cena celkom s DPH za počet
SPOLU:
X
X
Názov položky* - Hospodársky subjekt doplní odhadované HW komponenty a licencie, ktoré súvisia s dodaním/poskytnutím predmetu budúcej zákazky.;
Počet* - Hospodársky subjekt doplní počet odhadovaných HW komponentov a licencií, ktoré súvisia s dodaním/poskytnutím predmetu budúcej zákazky.
Cena za SLA podporu v štádiu prevádzky:
SLA podpora a údržba je predpokladaná na obdobie 60 mesiacov (5 rokov) v štádiu prevádzky.
Tabuľka č. 3 - Štruktúra ceny za SLA podporu v štádiu prevádzky
Položka
Merná jednotka
Počet mesiacov
Cena bez DPH za mernú jednotku (mesiac)
Cena celkom bez DPH za počet mesiacov
Cena celkom s DPH za počet mesiacov
SLA podpora a údržba v štádiu prevádzky
Mesiac
60
Cena za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky:
Drobný rozvoj diela je predpokladaný počas doby prevádzky v dĺžke 60 mesiacov (5 rokov).
Tabuľka č. 4 - Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky
Názov položky
Počet MDs
Cena bez DPH za jednotku
(MDs)
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Služby rozvoja diela – IT Programátor/ vývojár
750
Služby rozvoja diela – IT Analytik
375
Služby rozvoja diela – IT Architekt
75
Služby rozvoja diela – IT tester
125
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 5 z 6
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre IT systémy
75
Služby rozvoja diela – Projektový manažér IT projektu
75
Služby rozvoja diela – Špecialista pre bezpečnosť IT
25
Služby rozvoja diela – Špecialista pre databázy
150
SPOLU:
1650
X
11)Aká je hospodárskym subjektom odhadovaná celková cena za predmet zákazky počas plánovaného trvania zmluvy 5 rokov (60 mesiacov) + 5 rokov opcia (60 mesiacov)?
Priestor na odpoveď hospodárskeho subjektu:
Odhadovanú celkovú cenu za predmet zákazky je potrebné stanoviť/určiť v zmysle ocenenia nasledovnej, finálnej tabuľky:
Finálna tabuľka - Odhadovaná celková cena za predmet zákazky
P. č.
Položka pre ocenenie
1. rok
2. rok
3. rok
4. rok
5. rok
Cena v €
bez DPH
(spolu)
1.
Cena za vývoj diela.
(Cena podľa tabuľky č. 1)
X
X
X
X
2.
Cena za nákup HW
(Cena vyplývajúca z tabuľky č. 2)
3.
Cena za licencie
(Cena vyplývajúca z tabuľky č. 2)
4.
Cena za SLA podporu v štádiu prevádzky
(Cena podľa tabuľky č. 3)
5.
Cena za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 6 z 6
(Cena podľa tabuľky č. 4)
6A.
Cena za SLA ročnú podporu (12 kalendárnych mesiacov) pri uplatnení opcie v 6. roku očakávaného, životného cyklu.
6B.
Cena za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 6. roku očakávaného, životného cyklu pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií.¹
7A.
Cena ročnej podpory (12 kalendárnych mesiacov) pri uplatnení opcie v 7. roku očakávaného, životného cyklu.
7B.
Cena za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 7. roku očakávaného, životného cyklu pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií.¹
8A.
Cena ročnej podpory (12 kalendárnych mesiacov) pri uplatnení opcie v 8. roku očakávaného, životného cyklu.
8B.
Cena za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 8. roku očakávaného, životného cyklu pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií.¹
9A.
Cena ročnej podpory (12 kalendárnych mesiacov) pri uplatnení opcie v 9. roku očakávaného, životného cyklu.
9B.
Cena za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 9. roku očakávaného, životného cyklu pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií.¹
10A.
Cena ročnej podpory (12 kalendárnych mesiacov) pri uplatnení opcie v 10. roku očakávaného, životného cyklu.
10B.
Cena za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 10. roku očakávaného, životného cyklu pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií.¹
Odhadovaná celková cena za predmet zákazky v € bez DPH:
(Celková cena za predmet zákazky v € bez DPH počas plánovaného trvania zmluvy 5 rokov (60 mesiacov) + 5 rokov (60 mesiacov) opcia na uplatnenie ročnej, požadovanej SLA podpory + 5 rokov (60 mesiacov) opcia na uplatnenie drobného rozvoja diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií).
¹ Maximálny ročný rozsah počtu MDs jednotlivých expertných pozícií sa vypočíta ako hodnota počtu MDs pre expertnú pozíciu uvedenú v tabuľke č. 4 / počet podporených rokov drobného rozvoja, ktorých je 5. Teda napr. pre pozíciu IT Programátor/ vývojár = 750 MDs / 5 rokov = 150 MDs na rok (12 mesiacov).