KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
k CRD - 155/2021  
Príloha č. 1 - Projektové dokumenty  
k Oznámeniu o začatí prípravných trhových konzultácií za účelom prípravy a informovania  
hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania na plánovaný predmet  
budúcej zákazky: „Agendový informačný systém: Systém na sledovanie legislatívneho procesu“ zo dňa  
01.02.2021.  
Predmet plánovanej, budúcej zákazky a všetky dôležité, súvisiace informácie sú sumarizované v rámci  
projektových dokumentov, ktoré tvoria Prílohu č. 1 k Oznámeniu o začatí prípravných trhových  
konzultácií za účelom prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe  
verejného obstarávania na plánovaný predmet budúcej zákazky: „Agendový informačný systém:  
Systém na sledovanie legislatívneho procesu“ zo dňa 01.02.2021.  
Rozsah projektových dokumentov je vymedzený nasledovnými hlavnými skupinami dokumentov  
a nasledovnými konkrétnymi dokumentami v danej skupine:  
2) Katalóg požiadaviek na SSLP (materiál obsahuje najvýznamnejšie požiadavky z materiálu  
„Obsahové požiadavky na SSLP“ a obsahové požiadavky na moduly /OP-01 až OP-47/  
v štruktúrovanej podobe v súlade s vyhláškou č. 85/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády  
Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu zo dňa 14. apríla 2020 o riadení projektov);  
3) Informačné zdroje SSLP (materiál obsahuje zoznam modulov a informačných zdrojov  
s prepojením dátových polí).  
Popis požiadaviek na jednotlivé moduly:  
1) OP - 01 - Zákonodarne zbory;  
2) OP - 02 - Volebné obdobia;  
3) OP - 03 - Organizačná štruktúra;  
4) OP - 04 - Poslanci;  
5) OP - 05 - Poslanecké kluby;  
6) OP - 06 - Výbory;  
7) OP - 07 - Komisie;  
8) OP - 08 - Delegácie;  
9) OP - 09 - Skupiny priateľstva;  
10) OP - 10 - Asistenti poslancov;  
11) OP - 11 - Kancelárie poslancov;  
12) OP - 12 - Zahraničné pracovné cesty;  
13) OP - 13 - Účasť poslancov na schôdzach NR SR;  
14) OP - 14 - Ospravedlnenia poslancov;  
15) OP - 15 - Rozhodnutia predsedu;  
16) OP - 16 - Hodina otázok;  
17) OP - 17 - Interpelácie;  
18) OP - 18 - Pozmeňovacie návrhy;  
19) OP - 19 - Doručovanie materiálov;  
20) OP - 20 - Parlamentné tlače;  
21) OP - 21 - Harmonogram schôdze;  
22) OP - 22 - Program schôdze NR SR;  
23) OP - 23 - Hlasovania na schôdzach;  
Strana 1 z 2  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
24) OP - 24 - Uznesenia NR SR;  
25) OP - 25 - Informácia podľa § 70 RP;  
26) OP - 26 - Stanovisko LO;  
27) OP - 27 - Schválené zákony;  
28) OP - 28 - Zákony napadnuté na Ústavnom súde;  
29) OP - 29 - LP;  
30) OP - 30 - Agenda výborov;  
31) OP - 31 - Podujatia NR SR;  
32) OP - 32 - Videodokumentácia;  
33) OP - 33 - Denná informácia;  
34) OP - 34 - Fotodokumentácia;  
35) OP - 35 - E-schôdza;  
36) OP - 36 - Aplikácia;  
37) OP - 37 - Notifikácie;  
38) OP - 38 - Abonentský portál;  
39) OP - 39 - Oprávnenia;  
40) OP - 40 - Prepojenia modulov;  
41) OP - 41 - Rezervačný systém podujatí;  
42) OP - 42 - Materiály Parlamentného inštitútu;  
43) OP - 43 - Kreačná činnosť NR SR;  
44) OP - 44 - Kontrolná činnosť NR SR;  
45) OP - 45 - Eurovoc;  
46) OP - 46 - SSEZ;  
47) OP - 47 - Majetkové priznania VF.  
(každý dokument obsahuje podrobné požiadavky na jednotlivý modul).  
Spoločné požiadavky:  
1) Dielo a jeho prevádzka SSLP (materiál obsahuje náležitosti budúcej zmluvy, ktoré majú vplyv  
na cenu diela, resp. podpory);  
2) Legislatívne podmienky SSLP (materiál obsahuje všetky legislatívne požiadavky, ktoré musia  
byť pri projekte splnené);  
3) OP - Workflow návrh zákona (materiál obsahuje popis obehu parlamentnej tlače a spustenie  
legislatívneho procesu);  
4) Požiadavky na technickú a odbornú spôsobilosť dodávateľa (materiál obsahuje plánované  
podmienky účasti na dodávateľa, ktoré musí spĺňať. Doklady na preukázanie splnenia  
podmienok účasti budú vyžadované až pri verejnej súťaži.);  
5) Technické podklady.  
Súvisiace informácie:  
Každý, konkrétny, vyššie identifikovaný projektový dokument je priamo, bez obmedzení zverejnený  
a sprístupnený počnúc dňom zverejnenia príslušného, predbežného oznámenia v Úradnom vestníku  
Strana 2 z 2