KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
k CRD 155/2021  
OZNÁMENIE O ZAČATÍ PRÍPRAVNÝCH TRHOVÝCH KONZULTÁCIÍ  
ZA ÚČELOM PRÍPRAVY A INFORMOVANIA HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV  
O PLÁNOVANOM POSTUPE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  
so zreteľom na § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
(ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“)  
Plánovaný postup verejného obstarávania na predmet budúcej zákazky:  
Agendový, informačný systém: Systém na sledovanie legislatívneho procesu“.  
1.  
Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:  
Organizačný útvar:  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Odbor právnych služieb a verejného obstarávania  
Odbor informačných a komunikačných technológií  
Námestie Alexandra Dubčeka 1  
812 80 Bratislava  
Sídlo:  
IČO:  
00151491  
DIČ:  
2020845046  
Kontaktná osoba:  
Mgr. Martin Ďurech  
2.  
3.  
Plánovaný dátum odoslania predbežného oznámenia na uverejnenie v Úradnom vestníku  
európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania:  
Dňa 01.02.2021.  
Stručný opis predmetu budúcej zákazky:  
Verejný obstarávateľ požaduje vybudovať a dodať agendový, informačný systém: Systém na  
sledovanie legislatívneho procesu (ďalej v texte aj ako „AIS SSLP“). AIS SSLP má slúžiť primárne  
podľa požiadaviek zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej  
republiky na zabezpečenie odborných, organizačných a technických úloh spojených so  
zabezpečovaním činnosti Národnej rady Slovenskej republiky, jej výborov, osobitných kontrolných  
výborov a komisií vrátane parlamentnej dokumentácie a tlačovej služby. Plánovaným cieľom AIS  
SSLP je sledovanie elektronickej podpory pôsobnosti Národnej rady Slovenskej republiky v oblasti  
zákonodarstva, kontroly a vnútornej i zahraničnej politiky.  
AIS SSLP má pokryť všetky požadované procesy Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj  
Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, v súlade so všetkými legislatívnymi požiadavkami  
a to tak, aby sa stali maximálne elektronizované, riadené procesmi v súlade s platnou legislatívou,  
no v maximálnej miere konfigurovateľné, aby ich bolo možné upravovať internými zdrojmi  
organizácie. Všetky procesy musia spĺňať štandardy kladené na elektronizáciu procesov v štátnej  
a verejnej správe pri zachovaní vysokej bezpečnosti, autenticity (teda aby každý krok bolo možné  
dohľadať - kto, kedy a v akom procese ho vykonal), so zachovaním požiadavky, že každý údaj musí  
byť v informačnom systéme iba a práve raz v module kde vznikol, ale zároveň musí byť prístupný  
pre všetky ostatné komponenty AIS SSLP, ako aj pre iné externé zdroje.  
Strana 1 z 6  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Predmet plánovanej, budúcej zákazky a všetky dôležité, súvisiace informácie sú sumarizované  
v rámci projektových dokumentov, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tohto oznámenia a to v nasledovnom  
rozsahu:  
2) Obsahové požiadavky na SSLP (materiál obsahuje popis aplikácie, spoločné požiadavky na  
moduly projektu);  
3) Obsahové požiadavky modulov (súbory OP-01 až OP-47; materiál obsahuje podrobné  
požiadavky na jednotlivé moduly);  
4) Katalóg požiadaviek na SSLP (materiál obsahuje najvýznamnejšie požiadavky z materiálu  
„Obsahové požiadavky na SSLP“ a obsahové požiadavky na moduly /OP-01 až OP-47/  
v štruktúrovanej podobe v súlade s vyhláškou č. 85/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády  
Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu zo dňa 14. apríla 2020 o riadení  
projektov;  
5) Informačné zdroje SSLP (materiál obsahuje zoznam modulov a informačných zdrojov  
s prepojením dátových polí);  
6) Požiadavky na technickú a odbornú spôsobilosť (materiál obsahuje plánované podmienky  
účasti na dodávateľa, ktoré musí spĺňať. Doklady na preukázanie splnenia podmienok  
účasti budú vyžadované až pri verejnej súťaži.);  
7) Dielo a prevádzka (materiál obsahuje náležitosti budúcej zmluvy, ktoré majú vplyv na cenu  
diela, resp. podpory);  
8) Legislatívne požiadavky (materiál obsahuje všetky legislatívne požiadavky, ktoré musia byť  
pri projekte splnené).  
Hlavné miesto dodania:  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Námestie Alexandra Dubčeka 1  
812 80 Bratislava  
Slovenská republika  
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný kód CPV:  
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora  
Dodatočné kódy CPV:  
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo;  
72230000-6 Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na objednávku);  
72240000-9 Systémové analýzy a programovanie;  
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému;  
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom.  
4.  
Účel, cieľ prípravných trhových konzultácií a predbežné zapojenie záujemcov:  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1  
písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uskutočňuje toho času prípravné trhové konzultácie podľa  
§ 25 zákona o verejnom obstarávaní na plánovaný predmet budúcej zákazky: „Agendový,  
informačný systém: Systém na sledovanie legislatívneho procesu“.  
Strana 2 z 6  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Účelom prípravných trhových konzultácií je príprava a informovanie oprávnených,  
potencionálnych, hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania na  
identifikovaný predmet budúcej zákazky a overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti  
požiadaviek/podmienok na plnenie predmetu zákazky u oprávnených, hospodárskych subjektov.  
Verejný obstarávateľ týmto oslovuje oprávnené, potencionálne, hospodárske subjekty, ktoré sa  
zaoberajú predmetom zákazky, s cieľom stanoviť objektívne a nediskriminačné parametre  
a požiadavky na predmet budúcej zákazky a taktiež stanoviť (vymedziť) ďalšie relevantné  
skutočnosti plánovaného verejného obstarávania tak, aby boli dodržané princípy/zásady  
verejného obstarávania a aby sa plánovaného verejného obstarávania zúčastnil čo najväčší počet  
oprávnených, potencionálnych, hospodárskych subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu IKT.  
Získanie spätnej väzby zo strany oprávnených, potencionálnych, hospodárskych subjektov  
a v prípade „relevantnosti“ jej zapracovanie s cieľom jednoznačného, úplného a nestranného  
zadefinovania opisu predmetu budúcej zákazky predstavuje jeden z najdôležitejších očakávaných  
atribútov.  
Účelom prípravných trhových konzultácií je aj správne určenie predpokladanej hodnoty zákazky  
(úsilie získať indikatívnu cenovú ponuku), ako aj „validácia“ navrhovaného a sprístupneného  
spôsobu riešenia.  
5.  
Oprávnenosť hospodárskych subjektov zúčastniť sa prípravných trhových konzultácií,  
komunikácia a ďalšie, súvisiace informácie:  
Do prípravných trhových konzultácií sa môže zapojiť ktorýkoľvek oprávnený, hospodársky subjekt  
sobiaci na relevantnom trhu IKT, resp. nezávislá inštitúcia alebo nezávislý expert v danej oblasti  
predmetu obstarávania. Verejný obstarávateľ sa s ohľadom na vedomosti a skúsenosti  
relevantných hospodárskych subjektov, ktoré majú záujem zúčastniť sa prípravných trhových  
konzultácií, rozhodol aplikovať nasledovné podmienky a požadovať splnenie nasledovných  
požiadaviek:  
5.1.  
Rozhodnutie hospodárskeho subjektu zúčastniť sa prípravných trhových konzultácií  
musí byť slobodné a vážne. Účasť je dobrovoľná.;  
5.2.  
Hospodársky subjekt zúčastňujúci sa prípravných trhových konzultácií je povinný  
predložiť identifikačné údaje (identifikáciu) a stručné informácie (tzv. písomná  
prezentácia), z ktorých bude možné zistiť a vyhodnotiť, aké skúsenosti a vedomosti má  
hospodársky subjekt v danej oblasti obstarávania.;  
5.3.  
Hospodársky subjekt si musí byť vedomý zákonnej úpravy prípravných trhových  
konzultácií, a to najmä dôsledkov vyplývajúcich z účasti hospodárskeho subjektu na  
prípravných trhových konzultáciách so zreteľom na § 25 a § 40 ods. 7 zákona  
o verejnom obstarávaní. Účasťou hospodárskeho subjektu v rámci prípravných  
trhových konzultácií má verejný obstarávateľ zato, že dôsledky v zmysle vyššie  
uvedeného sú každému hospodárskemu subjektu dostatočne jasné a zrozumiteľné,  
pričom každá fyzická osoba podieľajúca sa na účasti hospodárskeho subjektu v rámci  
prípravných trhových konzultácií bola o týchto skutočnostiach náležite poučená. Účasť  
hospodárskeho subjektu v rámci prípravných trhových konzultácií nepredstavuje  
nemožnosť (obmedzenie) zúčastniť sa budúceho, oficiálneho verejného obstarávania  
a tým oprávnenie predložiť súťažnú ponuku v budúcnosti nie je dotknuté.;  
5.4.  
Verejný obstarávateľ stanovil v priebehu prípravných trhových konzultácií písomnú  
formu komunikácie, ktorá bude prebiehať elektronicky (e-mailom) prostredníctvom e-  
mailovej adresy kontaktnej osoby verejného obstarávateľa: martin.durech@nrsr.sk.;  
Strana 3 z 6  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
5.5.  
Verejný obstarávateľ s cieľom osloviť čo najviac relevantných, oprávnených,  
hospodárskych subjektov zverejní všetky dokumenty a informácie o prípravných  
trhových konzultáciách v súvislosti s plánovaných postupom verejného obstarávania  
na vyššie identifikovaný predmet budúcej zákazky v profile verejného obstarávateľa,  
-
a na  
webovom sídle verejného obstarávateľa - https://www.nrsr.sk.  
6.  
Priebeh prípravných trhových konzultácií:  
6.1. Celá písomná komunikácia v priebehu prípravných trhových konzultácií bude prebiehať  
elektronicky (e-mailom) prostredníctvom e-mailovej adresy kontaktnej osoby verejného  
obstarávateľa: martin.durech@nrsr.sk. Počas celého trvania prípravných trhových konzultácií  
môžu hospodárske subjekty zasielať svoje otázky, návrhy alebo pripomienky. Verejný obstarávateľ  
na svojom profile, ktorý je zriadený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, zverejní  
všetky potrebné informácie, ktoré budú počas celého trvania prípravných trhových konzultácií  
všetkým hospodárskym subjektom priamo, bez obmedzení prístupné. Verejný obstarávateľ taktiež  
zverejní Prílohu č. 1 - Projektové dokumenty a Prílohu č. 2 - Okruh otázok a PHZ, ktorá má naplniť  
cieľ a účel týchto prípravných trhových konzultácií a to najmä zistiť, či trh dokáže zabezpečiť  
verejným obstarávateľom požadované riešenie, resp. či existuje iné vhodné riešenie a aká je  
predpokladaná hodnota zákazky. Okruh otázok, ktorý vymedzil verejný obstarávateľ v rámci  
formalizovanej prílohy č. 2 nie je absolútny, avšak predstavuje minimálnu úroveň, ktorú považuje  
verejný obstarávateľ za nevyhnutné s trhom (hospodárskymi subjektmi) konzultovať.;  
6.2. Účasť na prípravných trhových konzultáciách je dobrovoľná a hospodársky subjekt sa môže  
slobodne rozhodnúť, či využije/nevyužije možnosť zúčastniť sa prípravných trhových konzultácií.;  
6.3. Hospodársky subjekt, ktorý má záujem zúčastniť sa prípravných trhových konzultácií, je povinný  
zaslať verejnému obstarávateľovi svoje identifikačné údaje (identifikáciu), stručné informácie (tzv.  
písomná prezentácia) podľa bodu 5.2. tohto oznámenia a taktiež je povinný zaslať vyplnenú  
Prílohu č. 2 - Okruh otázok a PHZ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa:  
martin.durech@nrsr.sk a to najneskôr do 08.03.2021 (pondelok) do 16:00 hod. miestneho času.;  
6.4. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravnými trhovými konzultáciami znáša hospodársky  
subjekt bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.;  
6.5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upravovať a/alebo meniť informácie týkajúce sa priebehu  
a obsahu prípravných trhových konzultácií kedykoľvek počas ich trvania. O prípadných zmenách  
a/alebo úpravách bude verejný obstarávateľ informovať hospodárske subjekty dostatočne vopred.  
Verejný obstarávateľ si taktiež vyhradzuje právo uskutočniť prípravné trhové konzultácie aj vo  
viacerých po sebe nasledujúcich procesných etapách (tzv. viackolové PTK) a to v závislosti od  
očakávanej spätnej väzby hospodárskych subjektov, od dosiahnutia očakávaných výsledkov  
prípravných trhových konzultácií, ako aj v závislosti od iných okolností a skutočností, ak ďalšie  
procesné etapy prípravných trhových konzultácií vyhodnotí/posúdi verejný obstarávateľ za  
nevyhnutné, potrebné, žiadúce a/alebo vhodné.;  
6.6. Verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany dôverných informácií,  
ktoré môžu byť v rámci prípravných trhových konzultácií poskytnuté (konzultované). Hospodársky  
subjekt je oprávnený označiť informácie, ktoré považuje za dôverné, a ktoré si vyžadujú primerané  
zaobchádzanie.;  
6.7. Komunikácia v priebehu prípravných trhových konzultácií sa uskutoční v slovenskom jazyku;  
verejný obstarávateľ bude akceptovať ako komunikačný jazyk aj český jazyk.;  
6.8. Verejný obstarávateľ spracuje a zverejní po ukončení prípravných trhových konzultácií zápisnicu  
o ich priebehu, pričom oznámi najmä informácie, ktoré získal od účastníkov prípravných trhových  
Strana 4 z 6  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
konzultácií (zúčastnené hospodárske subjekty) a ktoré viedli k precizovaniu, zmene, prípadne  
úprave zadávacej dokumentácie alebo ktoré viedli k zisteniu iných skutočností, ktoré majú dôležitý  
význam/vplyv na predmet budúcej zákazky. Verejný obstarávateľ oznamuje so zreteľom na  
spracovanie  
a
zverejnenie príslušnej zápisnice, že hospodárske subjekty, ktoré sa  
zúčastnia/zúčastnili prípravných trhových konzultácií, nebudú v mci zverejnenej zápisnice  
identifikované (tzn. uplatnenie pravidla anonymizácie vopred definovaného údaju; vopred  
definovaným údajom v tomto prípade je presná identifikácia hospodárskeho subjektu), nakoľko  
zverejnením presnej identifikácie hospodárskeho subjektu by mohlo dôjsť k narušeniu  
hospodárskej súťaže. Identické pravidlo (tzn. uplatnenie pravidla anonymizácie vopred  
definovaného údaju; vopred definovaným údajom v tomto prípade je akékoľvek finančné/cenové  
vyjadrenie, ktoré vyplýva z indikatívnej cenovej ponuky hospodárskeho subjektu) sa uplatní aj so  
zreteľom na zverejnenie indikatívnych cenových ponúk, ktoré očakáva verejný obstarávateľ  
v súvislosti s realizáciou prípravných trhových konzultácií ako podklad pre stanovenie  
predpokladanej hodnoty budúcej zákazky.  
7.  
Doplňujúce informácie:  
7.1. Príloha č. 1 - Projektové dokumenty k Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií za  
účelom prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného  
obstarávania obsahuje informácie, ktoré majú predbežný charakter, môžu podliehať  
zmenám/úpravám a nie je možné ich považovať za finálnu, záväznú verziu informácií  
nevyhnutných pre riadne spracovanie príslušných súťažných podkladov, pre oficiálne vyhlásenie  
budúceho verejného obstarávania, resp. pre účely predloženia cenovej ponuky.;  
7.2. Hospodársky subjekt, ktorý sa zúčastní prípravných trhových konzultácií, zároveň prehlasuje, že  
disponuje súhlasom alebo iným právnym základom podľa platných právnych predpisov na ochranu  
osobných údajov na to, že v rámci prípravných trhových konzultácií poskytuje verejnému  
obstarávateľovi osobné údaje dotknutých osôb a že je schopný na žiadosť verejného obstarávateľa  
kedykoľvek predmetný súhlas alebo iný právny základ predložiť. Predmetnou účasťou taktiež  
prehlasuje, že je dôkladne a dôsledne oboznámený s Informáciou o spracúvaní osobných údajov  
prevádzkovateľom, ktorá tvorí prílohu č. 3 tohto oznámenia.  
V Bratislave, dňa 01.02.2021  
........................................................  
Mgr. Martin Roman  
........................................................  
Ing. Karol Guniš  
vedúci oddelenia  
riaditeľ  
Odbor informačných a komunikačných  
technológií  
Údaje pre vypracovanie oznámenia  
poskytol.  
Oddelenie informačných systémov,  
poskytovaných elektronických služieb  
a bezpečnosti informačno-komunikačných  
technológií  
Odbor informačných a komunikačných  
technológií  
Údaje pre vypracovanie oznámenia  
poskytol.  
Strana 5 z 6  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
........................................................  
Mgr. Martin Ďurech  
vedúci referent verejného obstarávania,  
špecialista  
Odbor právnych služieb a verejného  
obstarávania  
........................................................  
JUDr. Petra Cupaníková  
riaditeľka  
Odbor právnych služieb a verejného  
obstarávania  
Predmetné oznámenie schválila.  
Predmetné oznámenie vypracoval.  
Prílohy:  
Príloha č. 1 - Projektové dokumenty,  
Projektové dokumenty, ktoré sprístupňuje a zverejňuje verejný obstarávateľ v nasledovnom rozsahu:  
2) Obsahové požiadavky na SSLP (materiál obsahuje popis aplikácie, spoločné požiadavky na moduly  
projektu);  
3) Obsahové požiadavky modulov (súbory OP-01 až OP-47; materiál obsahuje podrobné požiadavky  
na jednotlivé moduly);  
4) Katalóg požiadaviek na PTK SSLP (materiál obsahuje najvýznamnejšie požiadavky z materiálu  
„Obsahové požiadavky na SSLP“ a obsahové požiadavky na moduly /OP-01 až OP-47/  
v štruktúrovanej podobe v súlade s vyhláškou č. 85/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej  
republiky pre investície a informatizáciu zo 14. apríla 2020 o riadení projektov;  
5) Informačné zdroje SSLP (materiál obsahuje zoznam modulov a informačných zdrojov s prepojením  
dátových polí;  
6) Požiadavky na technickú a odbornú spôsobilosť (materiál obsahuje podmienky na dodávateľa,  
ktoré musí spĺňať. Podmienky budú vyžadované až pri verejnej súťaži.)  
7) Dielo a prevádzka (materiál obsahuje náležitosti budúcej zmluvy, ktoré majú vplyv na cenu diela,  
resp. podpory);  
8) Legislatívne požiadavky (materiál obsahuje všetky legislatívne požiadavky, ktoré musia byť pri  
projekte splnené).;  
Príloha č. 2 - Okruh otázok a PHZ;  
Príloha č. 3 - Informácia o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom.  
Strana 6 z 6