1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu: 170/2021
419a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 419a) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
______________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 552 zo dňa 28. januára 2021 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 419) (prostredníctvom skráteného legislatívneho konania) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky:
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky toto stanovisko:
Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť:
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 146 zo dňa 29. januára 2021)
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 203 zo dňa 28. januára 2021)
2
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto spoločnej správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 419) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 419) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 147 z 29. januára 2021.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Mariána Viskupiča, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 29. januára 2021
Marián Viskupič, v.r.
predseda
Výbor NR SR pre financie a rozpočet