1
z 28. januára 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 písm. g) sa slová „uskutočniť svoje sčítanie sama alebo kde môže“ nahrádzajú slovami „počas dosčítavania“.
2.V § 3 písm. m) sa za slovo „vykonané“ vkladajú slová „počas dosčítavania“ a číslica „3“ sa nahrádza číslicou „4“.
3.V § 4 ods. 1 sa za slová „doby sčítania“ vkladajú slová „vrátane doby podľa § 5a ods. 1“.
4.§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Zisťovanie po sčítaní
Ak je to potrebné, úrad vykoná zisťovanie po sčítaní28) najneskôr do 31. októbra 2021. Na zisťovanie po sčítaní sa použijú primerane ustanovenia tohto zákona.“.
5.Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
2
㤠5a
Dosčítavanie
(1)Obec vykoná na základe rozhodnutia predsedu úradu podľa odseku 2 v spolupráci s úradom od 1. apríla 2021 do 31. októbra 2021 dosčítavanie, ktorým zabezpečí asistované sčítanie podľa § 8 ods. 4.
(2)Predseda úradu rozhodne o začatí dosčítavania buď na celom území Slovenskej republiky, alebo v územnom obvode príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva nenariadil opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa osobitného predpisu,28a) ktoré neumožňujú obci poskytnúť povinnej osobe podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) službu asistovaného sčítania.
(3)Ak Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadil opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa osobitného predpisu,28a) ktoré neumožňujú obci poskytnúť povinnej osobe podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) službu asistovaného sčítania, predseda úradu rozhodne o zastavení dosčítavania buď na celom území Slovenskej republiky, alebo v územnom obvode príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
(4)Na rozhodovanie predsedu úradu vo veci začatia alebo zastavenia dosčítavania podľa odsekov 2 a 3 sa nevzťahuje správny poriadok. Pred vydaním rozhodnutia o začatí dosčítavania a pred vydaním rozhodnutia o zastavení dosčítavania si predseda úradu vyžiada stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o nariadených opatreniach pri ohrození verejného zdravia. Predseda úradu v súlade s nariadenými opatreniami pri ohrození verejného zdravia v
a)rozhodnutí o začatí dosčítavania určí jeho územnú pôsobnosť, dátum začatia dosčítavania a spôsoby poskytovania služby asistovaného sčítavania podľa § 8 ods. 4,
b)rozhodnutí o zastavení dosčítavania určí jeho územnú pôsobnosť, dátum zastavenia dosčítavania a zruší svoje predchádzajúce rozhodnutie o začatí dosčítavania v rozsahu, v akom toto predchádzajúce rozhodnutie odporuje platným nariadeným opatreniam pri ohrození verejného zdravia.
(5)Proti rozhodnutiu o začatí dosčítavania a proti rozhodnutiu o zastavení dosčítavania nie je prípustný opravný prostriedok v správnom konaní.
(6)Rozhodnutie podľa odseku 2 alebo odseku 3 sa musí vyhotoviť v listinnej podobe a musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie, že rozhodnutie možno preskúmať súdom. Vo vyhotovení rozhodnutia sa uvedie aj orgán, ktorý rozhodnutie vydal a dátum vydania rozhodnutia. Rozhodnutie musí mať odtlačok úradnej pečiatky a podpis s uvedením mena, priezviska predsedu úradu alebo osoby oprávnenej konať v jeho zastúpení. Rozhodnutie je vykonateľné dňom zverejnenia oznámenia o jeho vydaní vo Vestníku vlády Slovenskej republiky. Úrad zabezpečí upovedomenie verejnosti o vydaní rozhodnutia zverejnením jeho obsahu prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov a na webovom sídle úradu.“.
3
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
28a) § 48 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 286/2010 Z. z.“.
6.V § 8 ods. 1 sa vypúšťajú slová „počas doby sčítania obyvateľov“.
7.V § 8 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Povinná osoba podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) plní povinnosť podľa odseku 1 počas doby sčítania obyvateľov, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
8.V § 8 odsek 4 znie:
„(4) Ak nie je povinná osoba podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) schopná sama zabezpečiť vyplnenie sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov podľa odseku 1 a ani prostredníctvom inej osoby podľa odseku 3 počas doby sčítania obyvateľov, zabezpečí splnenie tejto povinnosti počas dosčítavania v súlade s rozhodnutím podľa § 5a ods. 2
1.v kontaktnom mieste s pomocou stacionárneho asistenta sčítania alebo bez pomoci stacionárneho asistenta sčítania,
2.v zariadení podľa § 12 ods. 3 s pomocou stacionárneho asistenta sčítania alebo
3.na mieste, kde sa zdržiava, s pomocou mobilného asistenta sčítania.“.
9.V § 8 ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „podľa písmena b)“.
10.V § 8 ods. 5 písm. c) a d) sa číslica „3“ nahrádza číslicou „4“.
11.V § 8 ods. 6 sa číslica „2“ nahrádza číslicou „3“.
12.V § 12 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a bezodkladne počas dosčítavania, ak je stacionárny asistent sčítania v zariadení vyčiarknutý zo zoznamu asistentov sčítania a osoba podľa § 7 ods. 1 písm. c) neplní úlohu podľa § 8 ods. 5“.
13.V § 16 ods. 4 a 5 sa slová „doby sčítania“ nahrádzajú slovami „doby podľa § 5a ods. 1“.
14.V § 18 ods. 1 sa slová „doby sčítania obyvateľov“ nahrádzajú slovami „dosčítavania v súlade s rozhodnutím podľa § 5a ods. 2“.
15.V § 19 ods. 1 sa slová „celej doby sčítania obyvateľov“ nahrádzajú slovom „dosčítavania“.
16.V § 20 ods. 1 písm. b) sa slovo „dosčítavania“ nahrádza slovami „zisťovania po sčítaní“.
17.V § 25 ods. 4 písm. b) sa slová „a 2“ nahrádzajú slovami „počas doby sčítania obyvateľov“.
18.V § 27 ods. 2 písm. i) sa slová „začiatkom doby sčítania obyvateľov“ nahrádzajú slovami „začiatkom doby podľa § 5a ods. 1“.
4
19.V § 27 ods. 2 písm. n) sa za slovo „oznámi“ vkladá slovo „bezodkladne“ a vypúšťajú sa slová „najneskôr do 31. decembra 2020,“.
20.V § 27 ods. 2 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie:
„o)vykoná dodatočný nábor a výber mobilných asistentov sčítania a stacionárnych asistentov sčítania na svojom území v termíne určenom úradom, ak je to potrebné, a do tohto dátumu oznámi príslušnému kontaktnému bodu údaje o asistentovi sčítania vymenovanom príslušnou obcou, ktoré sa zapisujú do zoznamu asistentov sčítania podľa § 14 ods. 2 písm. a) a c),“.
Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno p).
21.V § 29 ods. 1 písm. a) a b) sa slová „2, 3 a 5 nahrádzajú slovami „2 až 4 a 6“.
22.V § 29 ods. 1 písm. d) sa číslica „4“ nahrádza číslicou „5“.
23.V § 37 ods. 2 sa slová „sčítania obyvateľov“ nahrádzajú slovami „podľa § 5a ods. 1“.
24.Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)Asistent sčítania vymenovaný podľa § 12 v znení účinnom do dňa vyhlásenia sa považuje za asistenta sčítania vymenovaného podľa tohto zákona.
(2)Kontaktné miesto zriadené obcou podľa § 27 ods. 2 písm. i) v znení účinnom do dňa vyhlásenia sa považuje za kontaktné miesto zriadené podľa tohto zákona.“.
25.Slová „doby sčítania obyvateľov“ sa v celom texte zákona okrem § 8 ods. 2 a § 25 ods. 4 písm. b) nahrádzajú slovom „dosčítavania“.
5
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky