NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
403
VLÁDNY NÁVRH
Z Á K O N
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 280/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 154/2019 Z. z., zákona č. 461/2019 Z. z., zákona č. 128/2020 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 1 písm. f) sa nad slovom „kontrole“ odkaz „11)“ nahrádza odkazom „12)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.
2. V § 5 ods. 5 sa nad slovom „úloh“ vypúšťa odkaz 33 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 33.
3. V § 10 ods. 1 sa slová „orgánu auditu pre Európsky poľnohospodársky fond“ nahrádzajú slovami „okrem Európskeho poľnohospodárskeho fondu“.
4.V § 10 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g) zverejňuje na webovom sídle ministerstva financií v termínoch do 28. februára a 31. augusta nedostatky a odporúčania z auditov vykonaných podľa osobitného predpisu,14)“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).
5.V § 16a ods. 2 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v zmluve podľa § 16 ods. 1 alebo v rozhodnutí podľa § 16 ods. 2.62da)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 62da znie:
62da) Čl. 67 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.“.
6.V § 17 odsek 6 znie:
„(6) Poskytovateľ môže výzvu s určeným dátumom uzavretia zmeniť do vydania prvého rozhodnutia o žiadosti, ak nie je v odseku 8 ustanovené inak. Poskytovateľ môže výzvu s uzavretím na základe skutočnosti, ak nie je v odseku 8 ustanovené inak, zmeniť do vydania prvého rozhodnutia od aktuálne posudzovaného časového obdobia výzvy s účinnosťou aj na všetky nasledujúce posudzované časové obdobia; výzva sa vo vzťahu k skôr posudzovaným časovým obdobiam považuje za nezmenenú. Poskytovateľ nesmie zmenou výzvy zúžiť rozsah podmienok poskytnutia príspevku podľa odseku 3 písm. a) a odseku 4 písm. a).".
7.V § 17 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Poskytovateľ umožní žiadateľovi doplniť alebo zmeniť žiadosť podanú do termínu zmeny výzvy, ak ide o takú zmenu výzvy, ktorou môže byť skôr podaná žiadosť dotknutá; poskytovateľ písomne informuje žiadateľa a určí primeranú lehotu na doplnenie alebo zmenu žiadosti, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 pracovných dní. Rozhodnutie podľa tohto zákona vydané na základe výzvy s uzavretím na základe skutočnosti, ktorá bola zmenená podľa odseku 6, zmenou výzvy nie je dotknuté.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
8.V § 17 odsek 9 znie:
„(9) Poskytovateľ môže výzvu zrušiť. Rozhodnutie podľa tohto zákona vydané na základe výzvy, ktorá bola zrušená, nie je zrušením výzvy dotknuté. Poskytovateľ predloženú žiadosť podanú do zrušenia výzvy, o ktorej nebolo rozhodnuté podľa § 19, § 20 alebo § 57, žiadateľovi vráti alebo o žiadosti rozhodne.“.
9.§ 17 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Informáciu o zmene výzvy a zdôvodnenie tejto zmeny a informáciu o zrušení výzvy a zdôvodnenie jej zrušenia zverejní poskytovateľ na svojom webovom sídle.“.
10.V § 19 ods. 7 sa vypúšťajú slová „platných ku dňu uzavretia výzvy alebo ku dňu predloženia žiadosti, ak sa vzhľadom na priebežný charakter výzvy koná o žiadosti pred jej uzavretím“.
11.V § 19 odsek 10 znie:
„(10) Rozhodnutie o žiadosti sa vyhotovuje písomne a obsahuje výrok, odôvodnenie, poučenie o opravnom prostriedku, označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia a označenie žiadosti, ktorá bola predmetom konania. Rozhodnutie v listinnej podobe musí mať odtlačok úradnej pečiatky a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby. Rozhodnutie v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu63a) je poskytovateľom autorizované podľa osobitného predpisu63a) a za dátum vydania rozhodnutia sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou podľa osobitného predpisu.63b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63b znie:
63b) § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
12.V § 20 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
13.V § 20 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Poskytovateľ môže zastaviť konanie o žiadosti, ak pochybnosti o pravdivosti alebo o úplnosti žiadosti a žiadateľ tieto pochybnosti neodstránil v určenej lehote, hoci bol o možnosti zastavenia konania poučený. Ustanovenie § 19 ods. 5 sa použije primerane.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
14.V § 21 ods. 5 sa slovo „nechválení“ nahrádza slovom „neschválení“.
15.V § 22 ods. 7 písmeno a) znie:
„a) rozhodnutiu o zastavení konania podľa § 20 ods. 1 písm. a), b) a d),“.
16. § 24 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Ak v konaní o preskúmaní rozhodnutia o neschválení žiadosti alebo rozhodnutia o zastavení konania mimo odvolacieho konania, ktoré bolo začaté z podnetu podaného žiadateľom, žiadateľ písomne oznámi štatutárnemu orgánu poskytovateľa, že na preskúmaní netrvá, štatutárny orgán poskytovateľa konanie mimo odvolacieho konania zastaví.“.
17.V § 26 ods. 3 prvej vete sa za slovo „žiadateľa“ vkladajú slová „alebo žiadateľov“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo národných projektov“.
18.V § 26 ods. 3, § 27 ods. 1 a § 28 ods. 4 sa slová „ods. 5 8“ nahrádzajú slovami „ods. 5 až 9“.
19.V § 28 odsek 1 znie:
„(1) Poskytovateľ vyzve budúceho žiadateľa alebo žiadateľov písomne alebo zverejnením na svojom webovom sídle na prípravu a predloženie projektu technickej pomoci alebo projektov technickej pomoci. Ak poskytovateľ vyzve budúceho žiadateľa alebo žiadateľov písomne, bezodkladne zverejní vyzvanie na svojom webovom sídle.“.
20.V § 28 ods. 2 4 a § 41 ods. 11 sa slová „riadiaci orgán“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „poskytovateľ“ v príslušnom tvare.
21.V § 37 odseky 3 až 5 znejú:
„(3) Ak riadiaci orgán zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinný prostredníctvom informačného monitorovacieho systému vypracovať a schváliť správu o zistenej nezrovnalosti. V odôvodnených prípadoch, najmä ak je štatutárny orgán, zamestnanec alebo osoba konajúca v mene a na účet riadiaceho orgánu podozrivá zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu, správa o zistenej nezrovnalosti sa vypracováva a schvaľuje v listinnej podobe a predkladá sa certifikačnému orgánu a orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov Európskej únie.
(4) Ak certifikačný orgán, platobná jednotka, orgán auditu alebo spolupracujúci orgán z vlastného podnetu alebo iného podnetu zistí nezrovnalosť a nedá podnet riadiacemu orgánu, je povinný prostredníctvom informačného monitorovacieho systému vypracovať a schváliť správu o zistenej nezrovnalosti a informovať o tejto skutočnosti riadiaci orgán. V odôvodnených prípadoch, najmä ak je štatutárny orgán, zamestnanec alebo osoba konajúca v mene a na účet riadiaceho orgánu podozrivá zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu, správa o zistenej nezrovnalosti sa vypracováva a schvaľuje v listinnej podobe a predkladá sa certifikačnému orgánu, ak ju certifikačný orgán nevypracoval, a orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov Európskej únie.
(5) Ak agentúra zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinná vypracovať správu o zistenej nezrovnalosti a predložiť ju prijímateľovi a v prípade nezrovnalosti podľa osobitného predpisu,87) aj orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov Európskej únie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak je štatutárny orgán, zamestnanec alebo osoba konajúca v mene a na účet agentúry alebo riadiaceho orgánu pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka podozrivá zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu, správa o zistenej nezrovnalosti sa prijímateľovi nepredkladá.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 87 znie:
„87) Čl. 122 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1970 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu (Ú. v. L 293, 10. 11. 2015).
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1971 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006 (Ú. v. EÚ L 293, 10. 11. 2015).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1974 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond a Európsky námorný a rybársky fond (Ú. v. EÚ L 293, 10. 11. 2015).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1975 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky poľnohospodársky záručný fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (Ú. v. EÚ L 293, 10. 11. 2015).“.
22.V § 37 sa vypúšťajú odseky 6 a 8. Doterajšie odseky 7 a 9 15 sa označujú ako odseky 6 a 7 až 13.
23.V § 37 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v prípade nezrovnalosti podľa osobitného predpisu,87) aj orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov Európskej únie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak je štatutárny orgán, zamestnanec alebo osoba konajúca v mene a na účet agentúry alebo riadiaceho orgánu pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka podozrivá zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu, správa o zistenej nezrovnalosti sa prijímateľovi nepredkladá.“.
24.V § 37 ods. 7 sa slová „odsekov 3 až 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 3 až 6“.
25.V § 37 odsek 8 znie:
„(8) V odôvodnených prípadoch, najmä ak je prijímateľ, partner, štatutárny orgán, zamestnanec alebo osoba konajúca v mene a na účet prijímateľa alebo partnera podozrivá zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu, sa správa o zistenej nezrovnalosti prijímateľovi nepredkladá.“.
26.V § 41 ods. 3 sa slová „poskytovateľ podá“ nahrádzajú slovami „poskytovateľ bezodkladne podá“.
27.V § 41 ods. 4 druhej vete sa za slovo „poskytovateľ“ vkladá slovo „bezodkladne“.
28.V § 41 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „správny orgán je povinný začať správne konanie do šiestich mesiacov odo dňa doručenia podnetu podľa odseku 3 alebo odseku 4. Úroky z omeškania111a) sa uplatňujú odo dňa právoplatnosti rozhodnutia správneho orgánu.“.
29.V § 41a odsek 3 znie:
„(3) Správny orgán na základe podnetu podľa odseku 2 rozhodne o vrátení sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie podľa odseku 1; správny orgán je povinný začať správne konanie do šiestich mesiacov odo dňa doručenia podnetu podľa odseku 2. Úroky z omeškania111a) sa uplatňujú odo dňa právoplatnosti rozhodnutia správneho orgánu.“.
30.V § 43 ods. 10 poslednej vete sa za slová „§ 45“ vkladajú slová „a ak poskytovateľ nepostupuje podľa § 41 ods. 2 alebo ods. 4 alebo § 41a ods. 2“.
31.V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) titul, meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, ktorá sa podieľala na vypracovaní projektu; to neplatí pre fyzické osoby v pracovnom pomere alebo služobnom pomere k žiadateľovi.“.
32.V § 48 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) titul, meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, ktorá sa podieľala na vypracovaní projektu; to neplatí pre fyzické osoby v pracovnom pomere alebo služobnom pomere k žiadateľovi.“.
33.V § 56 odsek 4 znie:
„(4) V čase krízovej situácie môže byť zmluva, ktorá sa uzatvára podľa § 3 ods. 2 písm. d), nahradená iným obdobným právnym vzťahom medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom. Právny úkon, ktorý potvrdzuje existenciu iného obdobného právneho vzťahu medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom, musí byť zverejnený na webovom sídle prijímateľa alebo partnera do siedmich pracovných dní od jeho vykonania. Ak to nie je možné, prijímateľ alebo partner rovnakým spôsobom zverejní zoznam užívateľov a výšku príspevku, ktorú užívateľom poskytne.“.
34.V § 57 sa vypúšťajú odseky 1 až 6 a 8. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 7.
35. V § 58 odsek 1 znie:
„(1) Poskytovateľ môže vyzvanie pre národný projekt podľa § 26 ods. 3 zmeniť okrem podmienky poskytnutia príspevku podľa § 17 ods. 3 písm. a). Poskytovateľ nesmie zmenou vyzvania pre národný projekt zúžiť rozsah podmienok poskytnutia príspevku podľa § 17 ods. 4 písm. a). Ustanovenia § 57 ods. 2, 3 a 6 sa použijú primerane; ustanovenia § 17 ods. 6 a 9 a § 26 ods. 2 sa nepoužijú.“.
36.V § 61 ods. 2 sa slová „ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
37.Za § 61 sa dopĺňa § 62, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠62
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2021
(1) Povinnosť podľa § 48 ods. 1 písm. e) a ods. 2 písm. e) sa nevzťahuje na žiadosti predložené na základe výziev vyhlásených do 31. mája 2021.
(2) Konanie podľa § 57 právoplatne neskončené pred 1. júnom 2021 sa dokončí podľa zákona účinného do 31. mája 2021.
(3) Právo žiadateľa podať odvolanie podľa § 22 v znení účinnom od 1. júna 2021 proti rozhodnutiu vydanému podľa § 20 alebo podľa § 57 ods. 8 účinných do 31. mája 2021 sa vzťahuje na rozhodnutia vydané do 31. mája 2021, ktoré boli žiadateľovi doručené po 1. júni 2021.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2021