VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: ÚV-28117/2020
Národnej rady Slovenskej republiky
403
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, január 2021