1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov sa predkladá ako iniciatívny materiál.
Naliehavosť prijatia návrhu zákona vyplýva z aktuálnej situácie, ktorá si vyžaduje okamžité a účinné riešenia na zmiernenie dopadov na daňovníkov v mimoriadnej situácii, ktorá nastala vplyvom šírenia koronavírusu.
Cieľom predkladaného návrhu je pomôcť daňovníkom postihnutým ekonomickými opatreniami prijatými v rámci mimoriadnej situácie vyvolanej nebezpečnou nákazlivou ľudskou chorobou Covid-19, a to zmiernením podmienok pre uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa podľa § 33 zákona o dani z príjmov, a uplatnením výdavkov zamestnávateľov alebo daňovníkov s príjmami z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti, ktoré vynaložili na testovanie alebo v súvislosti s ním na zistenie nákazlivej choroby COVID 19 a prevenciu pred ňou za daňové výdavky.
Predkladaná úprava sa dotkne daňovníkov, ktorí dosahujú príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, a ktorí z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu koronavírusu nemohli vykonávať svoju prácu a dosahovať príjmy. Týmto daňovníkom štát vyplatil príspevky v rámci pandemických opatrení prostredníctvom „pandemického“ nemocenského, ošetrovného, príspevkov poskytovaných v rámci aktívnej politiky trhu práce a dotácií poskytovaných kultúrnej obci z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Tieto príjmy v súčasnosti od dane z príjmov oslobodené, v dôsledku čoho nevstupujú do zdaniteľných príjmov daňovníka, pričom výška zdaniteľných príjmov daňovníka je jednou z podmienok rozhodujúcich pre uplatnenie nároku na daňový bonus na dieťa, a preto v prípade nedosiahnutia tejto hranice by daňovníci stratili nárok na daňový bonus.
Preto sa v súvislosti s týmito oslobodenými príjmami upravuje podmienka pre uplatnenie daňového bonusu tak, že sa do zákonom určenej hranice výšky zdaniteľných príjmov započítajú aj tieto špecificky vymedzené oslobodené príjmy.
Počas obdobia pandémie sa za daňové výdavky budú považovať výdavky (náklady) zamestnávateľa alebo daňovníka s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré vynaložil na testovanie alebo v súvislosti s ním z dôvodu zistenia nákazlivej choroby COVID 19 a zabráneniu jej šírenia, pričom sa jedná aj o výdavky vynaložené na blízke osoby zamestnanca alebo daňovníka s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, a výdavky daňovníka na fyzické osoby, ktorých výkon činnosti priamo súvisí s činnosťou daňovníka.
Návrh zákona nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
2
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, má pozitívne vplyvy na sociálne vplyvy.
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia.
3
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Nebol predmetom PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Nebol predmetom MPK
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
- - -
2.Definícia problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje
Navrhovaná novela zákona sa vypracováva nadväzne na prijaté opatrenia na zmiernenie dopadov koronavírusu pre zamestnancov, podnikateľov a SZČO.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Cieľom návrhu zákona je zmiernenie podmienok pri uplatňovaní nároku na daňový bonus na dieťa u tých fyzických osôb (zamestnancov, podnikateľov a SZČO), ktorí v zdaňovacom období 2020 vplyvom pandémie nesplnili podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. Na účel uplatnenia nároku na daňový bonus sa za zdaniteľný príjem bude považovať aj príjem, ktorý je oslobodený od dane, a to:
- plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce v čase krízovej situácie,
- dotácia na odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí alebo znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stav na oblasť kultúry,
- prijaté nemocenské z dôvodu, že bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie v čase krízovej situácie a
- prijaté ošetrovné v čase krízovej situácie.
(Pozn. Krízovou situáciou sa rozumie čas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.)
Okrem toho sa navrhuje, že počas obdobia pandémie sa za daňové výdavky budú považovať výdavky (náklady) zamestnávateľa alebo daňovníka s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré vynaložil na testovanie alebo v súvislosti s ním z dôvodu zistenia nákazlivej choroby COVID 19 a zabráneniu jej šírenia, pričom sa jedná aj o výdavky vynaložené na blízke osoby zamestnanca alebo daňovníka s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, a výdavky daňovníka na fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť pre daňovníka v mieste jeho podnikania.
4
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Fyzické osoby- zamestnanci, podnikatelia a samostatne zárobkovo-činné osoby.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované? - žiadne
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované. – Žiadne
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
x Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
5
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
6
Analýza sociálnych vplyvov
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na sociálne prostredie, nakoľko na účely uplatnenia nároku na daňový bonus na dieťa za zdaňovacie obdobie 2020 sa zmierňujú podmienky a na účely splnenia podmienky dosiahnutia zdaniteľných príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy bude posudzovať aj tieto plnenia, ktoré sú oslobodené od dane:
-plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce v čase krízovej situácie,
-dotácia na odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí alebo znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stav na oblasť kultúry,
-prijaté nemocenské z dôvodu, že bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie v čase krízovej situácie a
-prijaté ošetrovné v čase krízovej situácie.
Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:
Daňovníci - fyzické osoby
-zamestnanci s príjmom podľa § 5 zákona od dani z príjmov, ktorí za zdaňovacie obdobie 2020 nesplnili podmienku dosiahnutia príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a
-podnikatelia a samostatne zárobkovo-činné osoby s príjmom podľa § 6 ods. 1 alebo 2 zákona o dani z príjmov, ktorí za zdaňovacie obdobie 2020 nesplnili podmienku dosiahnutia príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy ale vykázali základ dane.
Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:
-
Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:
-
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:
-
Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.
V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky.
V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.
Ovplyvnená skupina č. 1:
7
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Suma daňového bonusu na vyživované dieťa do 6 rokov veku platná na mesiace roku 2020 je 45,44 €
Suma daňového bonusu na vyživované dieťa od 6 rokov veku platná na mesiace 2020 je 22,72 €.
Vzhľadom na nemožnosť získania údajov o počte daňovníkov, ktorí si nárok na daňový bonus z titulu nesplnenia podmienky dosiahnutia minimálnej ustanovenej sumy zdaniteľných príjmov nemôžu uplatniť, nie je možné kvantifikovať ani dopad na verejné financie.
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Ovplyvnená skupina č. 2:
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel rastu/poklesu výdavkov na celkových výdavkoch/príjme):
4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.
Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?
Špecifikujete ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Rozumie sa najmä na prístup k:
sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),
kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim zamestnaneckým právam,
pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,
zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie zosúladenia rodinných a pracovných povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a príprave na trh práce,
zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,
k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu,
bývaniu a súvisiacim základným komunálnym službám,
Bez vplyvu.
8
doprave,
ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom,
spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám,
informáciám
k iným právam (napr. politickým).
návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.:
domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom),
nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní nad 50 rokov,
deti (0 – 17),
mladí ľudia (18 – 25 rokov),
starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia,
ľudia so zdravotným postihnutím,
marginalizované rómske komunity
domácnosti s 3 a viac deťmi,
jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé matky s deťmi),
príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl,
iné zraniteľné skupiny, ako napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia
Bez vplyvu.
4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.
Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť.
Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Podporuje návrh rovnosť príležitostí?
Bez vplyvu.
9
Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak bude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy.
Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré relevantné k danej politike. Podpora rodovej rovnosti spočíva v odstraňovaní obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti, ktoré súvisia s rodovými rolami či pohlavím. Hlavné oblasti podpory rodovej rovnosti:
podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,
zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života,
podpora rovnej participácie na rozhodovaní,
boj proti rodovo podmienenému násiliu a obchodovaniu s ľuďmi,
eliminácia rodových stereotypov.
Bez vplyvu.
4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.
V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov.
Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.
Bez vplyvu.
Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. Identifikujte možné dôsledky, skupiny zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené a rozsah vplyvu.
Bez vplyvu.
Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?
Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na druhej strane na cene práce.
Bez vplyvu.
Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?
Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti. Ponuka práce môže byť ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením (napr. zosúladenie pracovného a súkromného života alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility).
Bez vplyvu.
Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, aké a pre ktoré skupiny?
Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií favorizovaním špecifických aktivít či technológií.
Bez vplyvu.
Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?
Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.“
Bez vplyvu.
10
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ návrhu opatrenia:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov.
3.Predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5. doložky zlučiteľnosti.
11
B. Osobitná časť
Čl. I
K § 24aa
Navrhovaná úprava je ďalším opatrením, ktoré by malo pomôcť daňovníkom postihnutým ekonomickými opatreniami prijatými v rámci mimoriadnej situácie vyvolanej nebezpečnou nákazlivou ľudskou chorobou Covid-19 a to zmiernením podmienok pre uplatnenie daňového bonusu na vyživované deti podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).
Uvedené opatrenie je zamerané na daňovníkov, ktorí dosahujú príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, pričom z dôvodu protipandemických opatrení nemohli vykonávať svoju prácu. Aj keď títo daňovníci dostali pomoc od štátu formou vyplácania pandemického nemocenského alebo ošetrovného alebo vyplatenia príspevkov v rámci pandemických opatrení cez aktívne opatrenia na trhu práce a dotácií pre pracovníkov v kultúre, ktoré sa oslobodili od dane z príjmov, mohli by práve z tohto dôvodu prísť o daňový bonus na vyživované deti.
Preto sa práve v súvislosti s týmito oslobodenými príjmami upravuje podmienka pre uplatnenie daňového bonusu a to tak, že sa do zákonom určenej hranice dosiahnutia výšky zdaniteľných príjmov (šesť násobok minimálnej mzdy, t.j. 580 x 6 = 3 480 eur) budú započítavať aj oslobodené príjmy vymedzené v odseku 1.
Cieľom uvedenej úpravy je však dosiahnutie splnenia podmienky zákonom určenej výšky zdaniteľných príjmov pre možnosť uplatnenia daňového bonusu, pričom spôsob priradenia k príjmom podľa § 5 alebo k § 6 ods. 1 a 2 v prípade ich súbehu je určený v § 33 ods. 1 ZDP.
Zároveň jednotlivé plnenia zväčša poskytované v súlade s osobitnými predpismi konkrétnemu poistencovi podľa toho, či je zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnosťou osobou, čo tiež určuje aj následný spôsob zahrnutia týchto príjmov pre účely splnenia príjmovej výšky na uplatnenie daňového bonusu.
Ak by však daňovník dosahoval požadovanú minimálnu výšku zdaniteľných príjmov z vlastnej vykonávanej činnosti aj bez príjmov uvedených v odseku 1, neuplatňuje postup zahrnutia podľa odseku 1 (to znamená, že ani nebude nič oznamovať) a postupuje výlučne podľa § 33 ZDP.
Pre správne zohľadnenie prijatých oslobodených príjmov v rámci podmienky dosiahnutia určenej minimálnej výšky zdaniteľných príjmov výlučne pre možnosť uplatnenia daňového bonusu návrh aj spresňuje, že do výšky týchto príjmov sa zahrnú u daňovníka dosahujúceho príjmy
-z podnikania a z inej samostatne vykonávanej činnosti
opreukázateľne prijaté príjmy uvedené v odseku 1 a) a b), t.j. príspevky prijaté v rámci aktívnych opatrení trhu práce a dotácie z ministerstva kultúry, zaúčtované v účtovníctve daňovníka alebo zaevidované v daňovej evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP od 1.1.2020 do 31.12.2020
opreukázateľne prijaté príjmy uvedené v odseku 1 c) a d), t.j. pandemické nemocenské a pandemické ošetrovné priznané a vyplatené podľa § 293er zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 63/2020 Z. z., (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z.z.).
12
(Podľa zákona č. 461/2003 Z.z. uvedené plnenia vyplácané za obdobie, kedy nemohol vykonávať svoju činnosť a teda dosahovať príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti)
-zo závislej činnosti preukázateľne prijaté od 1.1.2020 najdlhšie do 31.1.2021, ak sa týkajú zdaňovacieho obdobia 2020.
(V prípade pandemického nemocenského a pandemického ošetrovného podľa zákona č. 461/2003 Z.z. uvedené plnenia vyplácané za obdobie, kedy nemohol vykonávať svoju činnosť a teda dosahovať príjmy z závislej činnosti).
Zároveň predložený návrh upravuje, že zamestnávateľovi zamestnanec oznámi výšku preukázateľne prijatého príjmu uvedeného v odseku 1, ale len v prípade ak mu nepostačujú príjmy zo závislej činnosti pre účely uplatnenia daňového bonusu (odsek 3 predloženého návrhu), do 15.2.2021 a zamestnávateľ na uvedené prihliadne pri uplatnení daňového bonusu v rámci ročného zúčtovanie preddavkov z príjmov zo závislej činnosti. Uvedené platí za predpokladu, že zamestnanec požiadal o vykonanie ročného zúčtovania.
V prípade, ak zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie za rok 2020, môže postupovať podľa § 40 ZDP, t.j. vystaví opravené ročné zúčtovanie preddavkov z príjmov zo závislej činnosti.
K § 24ab
Navrhovanou úpravou sa počas mimoriadnej situácie zabezpečí, aby zamestnávatelia alebo daňovníci s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti si mohli ako daňový výdavok uplatniť všetky výdavky, ktoré vynaložili na testovanie alebo v súvislosti s ním z dôvodu zistenia nebezpečnej choroby COVID 19 a tým predchádzaniu jej šírenia.
Daňovými výdavkami budú aj výdavky vynaložené na blízke osoby zamestnancov alebo daňovníka s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti.
Navrhovaná úprava umožňuje uznať do daňových výdavkov aj výdavky daňovníka vynaložené na testovanie fyzických osôb, ktoré vykonávajú činnosť pre daňovníka v mieste jeho podnikania. Ide o osoby, ktoré sa v rámci testovania nachádzajú v podniku daňovníka a plnia pokyny prevádzkovateľa podniku podľa jeho zadania a objednávok. Medzi takéto osoby sa zahŕňajú aj pracovníci spolupracujúcich spoločností, ktorí vykonávajú svoju prácu fyzicky na pracoviskách zadávateľov služieb ako napr. pracovníci externej spoločnosti, ktorí vykonávajú formou poskytovania služieb činnosti logistiky, servisnej činnosti, upratovacej činnosti.
V prípade zabezpečenia testovania zamestnancov a ich blízkych osôb, takto poskytnuté nepeňažné plnenie, nebude podliehať zdaneniu. V prípade, ak zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie za rok 2020 alebo vydal potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2020, môže postupovať podľa § 40 ZDP, t.j. vystaví opravné ročné zúčtovanie preddavkov z príjmov zo závislej činnosti alebo opravné potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2020.
Uvedené sa použije na celé obdobie pandémie, t.j. aj spätne za zdaňovacie obdobie roka 2020.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov z dôvodu čo najrýchlejšieho poskytnutia pomoci daňovníkom postihnutých ekonomickými opatreniami prijatými v rámci mimoriadnej situácie vyvolanej chorobou COVID-19.
13
Schválené vládou SR dňa 27. januára 2021.
Igor Matovič, v.r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Eduard Heger, v.r.
podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky