NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
419
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ......................... 2021,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z., zákona č. 96/2020 Z. z., zákona č. 120/2020 Z. z., zákona č. 156/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 353/2020 Z. z. a zákona č. 9/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 24a sa vkladajú § 24aa a 24ab, ktoré znejú:
㤠24aa
(1) Pri uplatnení daňového bonusu39) sa na účely splnenia podmienky dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy40fb) považuje za zdaniteľné príjmy aj
a)plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce,40fc)
b)platba podľa osobitného predpisu,40fd)
c)prijaté nemocenské z dôvodu, že bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie podľa osobitného predpisu,40fe)
d)prijaté ošetrovné podľa osobitného predpisu.40fe)
(2) Ustanovenie odseku 1 sa uplatní u daňovníka
a)s príjmami podľa osobitného predpisu40g) na príjmy
1.podľa odseku 1 písm. a) a b) preukázateľne prijaté a zaúčtované v účtovníctve20) daňovníka, zaevidované v daňovej evidencii daňovníka40e) alebo zaevidované v evidencii daňovníka40f) od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020,
2.podľa odseku 1 písm. c) a d) preukázateľné prijaté od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020,
b)s príjmami podľa osobitného predpisu40ff) na príjem preukázateľne prijatý za zdaňovacie obdobie 2020 plynúci najdlhšie do 31. januára 2021.
(3) Ustanovenie odseku 1 uplatní len daňovník, ktorý na účely uplatnenia daňového bonusu39) nespĺňa podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy z vykonávanej činnosti, z ktorej dosahuje príjmy podľa osobitného predpisu.40fg)
(4) Zamestnanec, ktorý na účely uplatnenia daňového bonusu39) nespĺňa podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy z príjmov zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu40ff) a v súvislosti s týmito príjmami dosahoval príjmy podľa odseku 1, je povinný v lehote do 15. februára 2021 oznámiť zamestnávateľovi výšku prijatých príjmov pre účely ich započítania na uplatnenie daňového bonusu39) v členení podľa odseku 1, pričom zamestnávateľ na ne prihliadne pri vykonávaní ročného zúčtovania a výpočte dane z príjmov podľa osobitného predpisu,35) ak zamestnanec o vykonanie ročného zúčtovania požiada.
§ 24ab
(1)Počas obdobia pandémie daňovým výdavkom podľa osobitného predpisu40fh) aj výdavky (náklady) na testovanie na ochorenie COVID-19 vrátane výdavkov (nákladov) súvisiacich so zabezpečením testovania vynaložené počas obdobia pandémie
a)zamestnávateľom na zamestnanca, vrátane testovania blízkej osoby žijúcej so zamestnancom v spoločnej domácnosti,40fi)
b)daňovníkom s príjmami podľa osobitného predpisu40g) na testovanie tohto daňovníka vrátane testovania blízkej osoby žijúcej s daňovníkom v spoločnej domácnosti,40fi)
c)daňovníkom na fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť pre daňovníka v mieste jeho podnikania.
(2) Suma na úhradu výdavkov zamestnanca, vrátane nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi zamestnávateľom, za účelom vykonania testovania na ochorenie COVID-19 vrátane testovania blízkej osoby žijúcej so zamestnancom v spoločnej domácnosti40fi) nie je počas obdobia pandémie predmetom dane zamestnanca podľa osobitného predpisu.40ff)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 40fb až 40fi znejú:
40fb) § 33 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40fc)§ 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40fd) § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
40fe) Napríklad § 293er zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 63/2020 Z. z.
40ff) § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40fg) § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40fh) § 19 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40fi) § 115 až § 117 Občianskeho zákonníka.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.