Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
39. schôdza
129/2021
143
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 27. januára 2021
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 408) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 408)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 408) schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom uvedeným v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu zákona vo výbore.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 143
39. schôdza
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 408)
1.V čl. I sa doterajší text označuje ako bod 2. a dopĺňa sa bodom 1., ktorý znie:
„1. V § 57 odsek 2 znie:
„(2) Správca dane môže povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach za podmienok, ktoré určí finančné riaditeľstvo a uverejní ich na svojom webovom sídle.“.“.
Navrhovaná úprava ustanovenia umožní v prípade potreby operatívne reagovať na vývoj ekonomickej situácie. Podmienky povolenia odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach bude môcť určovať finančné riaditeľstvo, a to tak, aby zodpovedali súčasnej životnej ako aj ekonomickej situácii a umožnilo sa tak efektívne využívanie tohto nástroja.