ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
58. schôdza
Číslo: CRD-129/2021
Z á z n a m
K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 408) bola 58. schôdza Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zvolaná na 27. januára 2021 o 12.00 h.
Ústavnoprávny výbor o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Z 12 členov Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo prítomných 6 členov.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok