Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
20. schôdza výboru
CRD: 34/2021
50
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 26 . januára 2021
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
prerokoval návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky (tlač 369) a
A. s ú h l a s í
s Bezpečnostnou stratégiou Slovenskej republiky (tlač 369);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
A.1 s c h v á l i ť návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky (tlač 369)
B.1 z r u š i ť Bezpečnostnú stratégiu Slovenskej republiky schválenú uznesením
Národnej rady Slovenskej republiky č. 1853 z 27. septembra 2005;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o výsledku rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre
obranu a bezpečnosť predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
Juraj Krúpa v.r.
predseda výboru
Marián Saloň
overovateľ výboru
Igor Hus
overovateľ výboru