Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
41. schôdza výboru
Číslo: CRD - 2172/2020 - VHZ
127
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 25. januára 2021
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 325)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 325);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 325) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda výboru
Rastislav Jílek
Maroš Kondrót
overovatelia výboru
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
41. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 127
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 325)
1.K čl. I, 10. bodu
V čl. I, 10. bod znie:
„10. V § 152 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a voči zamestnancom, ktorým poskytuje účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie (ďalej len „finančný príspevok na stravovanie“).“.“.
Legislatívno-technická a gramatická úprava precizuje novelizačný bod v nadväznosti na platné znenie zákona, ktoré je formulované v množnom čísle.
2.K čl. VI, 1. bodu
V čl. VI, 1. bod znie:
„1. V § 120 ods. 1 písm. h) sa za slovom „republiky“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a voči profesionálnym vojakom, ktorým poskytuje účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie (ďalej len „finančný príspevok na stravovanie“).“.“.
Legislatívno-technická a gramatická úprava precizuje novelizačný bod v nadväznosti na platné znenie zákona, ktoré je formulované v množnom čísle.
niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva, ktorý obsahuje prechodné ustanovenie s označením „§ 193 dd“.