PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-34/2021NOVÉ ZNENIE
372
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. januára 2021
o pridelení návrhu Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
A.p r i d e ľ u j e m
Bezpečnostnú stratégiu Slovenskej republiky (tlač 369), doručenú 8. januára 2021
na prerokovanie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a
Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
B. u r č u j e m
1. ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, ktorý Národnej rade Slovenskej republiky podá správu o výsledku prerokovania materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky,
2. lehotu na prerokovanie uvedeného materiálu vo výboroch vrátane v gestorskom výbore do 26. januára 2021.
Boris K o l l á r v. r.