ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
54. schôdza
Číslo: CRD-1841/2020
210
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 21. januára 2021
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov (tlač 279)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov (tlač 279);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov (tlač 279) schváliť s touto zmenou:
K čl. I
V čl. I 13. bod § 23c ods. 1 sa vypúšťajú slová „(§ 16 ods. 3 posledná veta)“ a v ods. 2 sa vypúšťa slovo „jeho“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa v navrhovanom novelizačnom bode (čl. I 13. bod § 23c ods. 1 a 2) vypúšťajú slová z dôvodu ich nadbytočnosti.
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok