ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
54. schôdza
Číslo: CRD-2172/2020
206
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 21. januára 2021
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 325)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 325);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 325) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému vládnemu návrhu zákona predsedníčke gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 206
z 21. januára 2021
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 325)
___________________________________________________________________________
1.K čl. I, 10. bodu
V čl. I, 10. bod znie:
„10. V § 152 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a voči zamestnancom, ktorým poskytuje účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie (ďalej len „finančný príspevok na stravovanie“).“.“.
Legislatívno-technická a gramatická úprava precizuje novelizačný bod v nadväznosti na platné znenie zákona, ktoré je formulované v množnom čísle.
2.K čl. VI, 1. bodu
V čl. VI, 1. bod znie:
„1. V § 120 ods. 1 písm. h) sa za slovom „republiky“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a voči profesionálnym vojakom, ktorým poskytuje účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie (ďalej len „finančný príspevok na stravovanie“).“.“.
Legislatívno-technická a gramatická úprava precizuje novelizačný bod v nadväznosti na platné znenie zákona, ktoré je formulované v množnom čísle.