Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predkladá ako iniciatívny materiál.
Návrh zákona sa vypracováva nadväzne na zhoršujúcu situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19, ktorá je následkom šírenia koronavírusu.
Cieľom predkladaného návrhu je doplniť vláde SR kompetenciu, a to možnosť upustiť od ukladania daňových sankcií za podmienkok a v rozsahu, v akom vláda určí vo svojom nariadení.
Návrh zákona nebol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Návrh zákona nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyv na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a na informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana.
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia.
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
podpredseda vlády SR a minister financií SR
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
január 2021
2.Definovanie problému
Cieľom predkladaného návrhu je doplniť vláde SR kompetenciu, a to možnosť upustiť od ukladania daňových sankcií v rozsahu, akom vláda určí vo svojom nariadení
3.Ciele a výsledný stav
Navrhovaná úprava predstavuje efektívne plošné riešenie pre podnikateľov a bežné daňové subjekty, pri minimalizácií administratívnej záťaže, a to aj na strane finančnej správy a obcí.
4.Dotknuté subjekty
Daňové subjekty, finančná správa, obce
5.Alternatívne riešenia
Pri vypracovaní návrhu zákona neboli zvažované žiadne alternatívne riešenia.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
8.Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Legislatívna úprava nemá žiadne vplyvy, ale negatívny vplyv na rozpočet, ako aj pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie bude mať prijatie nariadenia vlády SR. Výšku týchto vplyvov súčasnosti nie je možné kvantifikovať.
11.Kontakt na spracovateľa
12.Zdroje
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ právneho predpisu:
Vláda Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3.Predmet návrhu právneho predpisu nie je upravený v práve Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu právneho predpisu nie je v práve Európskej únie upravená, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
Dôvodová správa
K čl. I
Úprava ustanovenia sa navrhuje z dôvodu, aby vláda SR mohla nariadením určiť podmienky nielen pre zánik daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii, ale aj podmienky, kedy možno upustiť od vyrubenia sankcie.
Táto kompetencia umožní vláde SR operatívne reagovať a riešiť vzniknuté mimoriadne situácie v prípade potreby.
Uvedená úprava sa uplatniť na všetky druhy sankcií vo vzťahu ku všetkým daniam. Pričom takéto nariadenie sa môže uplatniť aj na porušenia, ktoré nastali pred účinnosťou tejto úpravy.
K čl. II
Účinnosť tohto zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia.
Schválené vládou SR dňa 20. januára 2021.
Igor Matovič, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Eduard Heger, v. r.
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky