Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Martin Čepček, klub OĽANO.
Navrhovaný zákon zlepšuje potratový zákon a chráni nenarodené deti a ich matky pred bezdôvodnými umelými potratmi. Pojem „umelý potrat“ je presnejší ako „umelé prerušenie tehotenstva“ avšak vzhľadom k použitiu v názve právneho predpisu a predloženým návrhom na zmenu pojmoslovia sa navrhuje podobný pojem a to umelé ukončenie tehotenstva potratom. Dôvodová správa však ďalej používa exaktnejší pojem „umelý potrat“ v rovnakom faktickom význame.
Väčšina spoločnosti neschvaľuje, aby bol zákonom povolený bezdôvodný umelý potrat. Podľa názorov väčšiny občanov umelé ukončenie tehotenstva by malo byť dovolené len z veľmi vážnych dôvodov, prípadne by nemalo byť dovolené vôbec.
Názory občanov rešpektuje predkladaný návrh zákona. Medzi bežne šírené mediálne hoaxy patrí aj ten, že pri vzniku človeka ide iba o „zhluk buniek“. Nič nie je vzdialenejšie pravde. Heslo „Moje telo, moja voľba“ na ospravedlnenie práva zabiť nenarodené dieťa je vedecky prekonané, presnejšie by znelo skôr heslo: „Naše telá, moja voľba“. Napriek rozdielnym názorom prevláda jednoznačná zhoda v tom, že umelý potrat ani jeho zástancovia nepovažujú za dobré riešenie.
Embryológia učí každého študenta lekárskej fakulty, že: Zygota je prvé a najjednoduchšie vývojové štádium všetkých mnohobunkových organizmov vrátane človeka.“1
Veda nám odhaľuje informácie, ktoré úplne menia náš pohľad na prenatálny život. Napríklad doposiaľ sa predpokladalo, že srdce začína biť nenarodenému dieťaťu 21. deň po počatí. Oxfordskí vedci dokázali, že srdce začína biť 16. deň po počatí.2 To isté srdce neprestane biť do smrti. Profesor Paul Riley z Oxfordskej univerzity vysvetlil: „Ak zistíme, ako srdce začína biť a ako vznikajú problémy počas jeho vývoja, budeme o krok bližšie k prevencii srdcových chorôb, ktoré sa formujú počas tehotenstva," Dúfa tiež, že nové zistenia im pomôžu dostať sa bližšie k obnoveniu zničeného svalu srdca po infarkte. Objav môže znamenať nádej pre stovky detí. „Táto štúdia ukazuje, že začiatky samotného tlkotu majú vplyv na ďalší vývoj srdca," opisuje nový výskum Sir Nilesh Samani z Britského ústavu srdcových chorôb.3
Embryo od momentu svojho vzniku obsahuje jedinečný a kompletný genetický kód novej ľudskej bytosti. Už pri počatí je dané pohlavie dieťaťa, jeho farba očí a mnohé iné črty.4
Hlavné rozdelenie tela, ako napríklad hlava, hrudník, brucho a panva a ruky a nohy sa dosiahne asi štyri týždne po počatí.5 Osem týždňov po počatí, sa s výnimkou malej veľkosti
1Karol Kapeller, Viera Pospíšilová: Embryológia človeka, učebnica pre lekárske fakulty. Vydavateľstvo Osveta, 2001, s. 48.
2 https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3833015/A-baby-s-heart-beats-just-16-days-conception-Heartbeat-breakthrough-lead-new-cures-congenital-disease.html
3 https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3833015/A-baby-s-heart-beats-just-16-days-conception-Heartbeat-breakthrough-lead-new-cures-congenital-disease.html
4Údaje uvedené v tomto texte o vývojových štádiách nenarodeného dieťaťa boli použité zo stránky The Endowment for Human Development:
http://www.ehd.org/prenatal-summary.php
5
Carlson, 2009
. 123;
O'Rahilly and Müller, 1987
. Figure 13-2, 142.
celkový vzhľad vyvíjajúceho sa človeka a mnohé vnútorné štruktúry podobajú novorodencovi.6
Už v 5 týždňoch je vývoj mozgu, miechy, srdca v plnom prúde.
V 6 týždňoch srdce pumpuje vlastnú krv embrya do jeho mozgu a tela. všetky štyri srdcové komory a za sebou viac ako 1 milión úderov srdca. Je vytvorená hlava, hrudník a brušná dutina a počiatky rúk a nôh sú ľahko viditeľné.
Do 10 týždňov po počatí začnú obličky produkovať a uvoľňovať moč a dieťa začne občasne dýchať. Všetky prsty voľné a úplne formované a má niekoľko stoviek svalov. Ruky a chodidlá sa často pohybujú a väčšina detí vykazuje prvé príznaky rozlišujúce pravákov alebo ľavákov.
Odborníci odhadujú, že 10-týždňové dieťa približne 90% zo 4 500 častí tela, ktoré sa nachádzajú u dospelých. To znamená, že približne 4 000 stálych častí tela je prítomných len osem týždňov po počatí. Je neuveriteľné, že toto vysoko komplexné 10-týždňové embryo okolo 15 gramov a od hlavy po päty meria už takmer 8 centimetrov.
Do tohto momentu je dnes na Slovensku možné dieťa bezdôvodne zabiť.
K článku I
Návrh v súlade s presvedčením väčšiny spoločnosti zakotvuje, že umelý potrat nie je odporúčané riešenie. Zlepšuje potratový zákon poskytnutím vyššej ochrany nenarodenému dieťaťu a odstránením diskriminácie na základe veku dieťaťa tým, že odstraňuje bezdôvodné potraty. Zákon ponecháva výnimky, ktoré väčšina spoločnosti považuje za dôvodné.
Výnimky obsahuje § 4 a vzťahujú sa k štyrom situáciám: ohrozenie života matky, ohrozenie zdravia matky, diagnostikované ťažké poškodenie dieťaťa a prípad tehotenstva ako následku trestného činu na matke (znásilnenia).
Matke v ťažkej situácii ohrozenia jej zdravia, života alebo ťažkého poškodenia svojho dieťaťa sa zakotvuje právo na minimálne dva nezávislé názory odborníkov - lekárov. Matka si pri tak závažnom a nezvratnom rozhodnutí zaslúži objektívne informácie. Navrhovaná právna úprava za cieľ vyhnúť sa prípadom potratov zdravých detí, ktorých matky boli zdravotníckymi pracovníkmi presviedčané o tom, že budú mať postihnuté dieťa.
Dôvod, pre ktorý byť tehotenstvo ukončené, je potrebné preukázať, a to buď lekárskymi správami v prípadoch ohrozenia matky a poškodenia dieťaťa, alebo vyjadrením prokurátora v prípade tehotenstva ako následku trestného činu na matke.
Zákon zakazuje propagáciu umelých potratov.
Keďže umelé ukončenie tehotenstva nie je vnímané ako pozitívna možnosť ani zástancami umelých potratov, propagácia umelého potratu degradujúci vplyv na ochranu života a zdravia matky aj dieťaťa. Dostupnosť objektívnych informácií o alternatívnych možnostiach a zdravotníckych zariadeniach vykonávajúcich umelé potraty podľa návrhu zabezpečí ministerstvo zdravotníctva.
Zákon výslovne zakazuje nútenie k umelému ukončeniu tehotenstva a povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je chrániť matku pred nátlakom.
Stanovujú sa tiež lehoty, v ktorých je možné umelé potraty zo zákonom uznaných dôvodov vykonať.
Ruší sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 74/1986 Zb. ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva pre neaktuálnosť.
Obmedzenie potratovej turistiky upravuje osobitné ustanovenie zákona, ktoré reaguje na zmeny v tejto oblasti.
K článku II
Navrhuje sa do zákona o prokuratúre včleniť ustanovenie, ktorým prokurátor bude povinný vydať písomné vyjadrenie o dôvodnom podozrení zo spáchania trestného činu na matke, ktorého dôsledkom môže byť tehotenstvo.
K článku III
Vzhľadom na naliehavosť každodenne stratenej dvadsiatky ľudských životov sa účinnosť zákona navrhuje dňom vyhlásenia.
Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, s inými zákonmi a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Prijatie navrhovaného zákona nepredpokladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, ani na informatizáciu spoločnosti. Predpokladajú sa pozitívne sociálne vplyvy a pozitívny vplyv na rovnosť príležitostí, rovnosť mužov a žien a vplyvy na zamestnanosť.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Analýza vplyvov
A. 3. 1. Sociálne vplyvy
Predkladaný materiál má pozitívny vplyv v oblasti sociálnej exklúzie.
Materiál tiež pozitívne ovplyvňuje rovnosť príležitostí a rovnosť medzi mužmi a ženami. Zrušením bezdôvodných potratov sa účinne zamedzuje potratom pre neželané pohlavie dieťaťa. Zákazom nútenia matiek do umelého potratu sa fakticky posilňuje rovnosť medzi mužmi a ženami a zvyšuje zodpovednosť mužov za nenarodené deti.
A.4. Alternatívne riešenia
Nepredkladajú sa.
A.5. Stanovisko gestorov
Materiál bol zaslaný na posúdenie Ministerstvu financií SR.
Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Analýza vplyvov na zistenie a vyhodnotenie priamych a nepriamych vplyvov rodinné prostredie, vzájomnú súdržnosť členov rodiny, výchovu detí, práva rodičov voči deťom, základné zásady zákona o rodine, uzavieranie manželstva a na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín.
Minimálne povinné obsahové náležitosti analýzy vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu za účelom náležitého analytického posudzovania konkrétnych priamych a nepriamych vplyvov návrhov právnych predpisov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Obsahom analýzy vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu musí byť analýza vplyvov na rodinné prostredie, vzájomnú súdržnosť členov rodiny, výchovu detí, práva rodičov voči deťom, základné zásady zákona o rodine, uzavieranie manželstva a na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín. Každý z týchto konkrétnych vplyvov sa analyzuje samostatne a tak aby bolo možné najmä jednoznačne posúdiť jednotlivé vplyvy z nasledovných hľadísk:
7.1 Vplyv na rodinné prostredie:
Spôsobí navrhovaná právna úprava zmenu rodinného prostredia? Ak áno, v akom rozsahu?
Áno, pozitívny. Zlepšenie potratového zákona zvýši hodnotu a úctu k ľudskému životu i k členom rodiny navzájom. Pomôže zvýšiť zodpovednosť rodičov za deti.
Môže dôjsť navrhovanou právnou úpravou k narušeniu zdravého rodinného prostredia?
Nie. Práve naopak ukončenie tehotenstva umelým potratom viedlo k rozporom v rodinnom prostredí a mnohokrát k rozpadom rodinných vzťahov (i) pre nesúhlas otca dieťaťa s bezdôvodným potratom dieťaťa alebo (ii) pre prinútenie matky otcom dieťaťa či príbuznými k bezdôvodnému umelému potratu. Ako si deti môžu vážiť rodičov, ktorí ukončili život ich súrodenca?
Má navrhovaná právna úprava vplyv na demografický rast? Ak áno, aký je vplyv vzhľadom k úrovni záchovnej hodnoty populácie?
Áno, pozitívny. Ak by sa podarilo zabrániť 80 % bezdôvodných ukončení tehotenstva potratom (vzše tritisíc ročne) a zároveň zachovať pôrodnosť, možno očakávať pozitívny vplyv na úroveň záchovnej hodnoty populácie. Maximálny odhadovaný pozitívny vplyv je daný počtom bezdôvodných potratov ročne. Možno však očakávať zvýšenie úcty k životu nenarodeného dieťaťa a tým posilnenie demografického rastu.
navrhovaná právna úprava vplyv na odstraňovanie prekážok, ktoré bránia pracujúcim rodičom dosiahnuť želaný počet detí?
Návrh nekladie prekážky, ktoré by bránili pracujúcim rodičom dosiahnuť želaný počet detí.
navrhovaná právna úprava vplyv na množstvo času alebo príležitostí pre rodičov alebo pre deti na realizáciu rodinného života?
Navrhovaná úprava umožňuje realizáciu rodinného života.
Má navrhovaná právna úprava vplyv na prenikanie látkových alebo nelátkových závislostí do rodín?
Návrh zákona preventívne bráni neželaným zdravotným dôsledkom bezdôvodných potratov a tým sekundárne môže znížiť aj riziko následného užívania návykových látok (alkohol, marihuana, ópium, nikotín, kokaín) ako odpovede na postaborčný syndróm.
7.2 Vplyv na vzájomnú súdržnosť členov rodiny:
Má navrhovaná právna úprava vplyv na vzájomnú súdržnosť členov rodiny? Ak áno, aký?
pozitívny vplyv na súdržnosť rodiny. Narodenie dieťaťa zvyšuje súdržnosť rodiny. Naopak vedomie o ukončení tehotenstva matky a strate súrodenca môže byť zničujúce,
Má navrhovaná právna úprava vplyv na posilňovanie väzieb medzi členmi rodiny?
Navrhovaná právna úprava odstránením bezdôvodných potratov posilňuje pozitívne väzby v prípadoch, keď otec dieťaťa nesúhlasí s potratom.
Má navrhovaná právna úprava vplyv na obnovovanie alebo záchranu rodín?
Záchrana života dieťaťa môže mať pozitívny vplyv.
Má navrhovaná právna úprava vplyv na vznik či pretrvávanie konfliktov medzi členmi rodiny?
Zabraňuje konfliktom. Odstránenie bezdôvodných potratov ako legálnej možnosti zabraňuje využívaniu a nátlaku okolia na matku dieťaťa a rodina sústredí sily na konštruktívnu starostlivosť o prichádzajúce dieťa.
Má navrhovaná právna úprava vplyv na rozpad rodín?
Nemá.
navrhovaná právna úprava vplyv na poskytovanie pomoci pri odkázanosti niektorého z členov rodiny na pomoc?
Môže mať dlhodobý vplyv. Prijatie dieťaťa do rodiny, ktoré by inak bolo bezdôvodne potratené v dlhodobom horizonte zvýši počet osôb, ktoré sa môžu v prípade odkázanosti postarať o niektorého z členov rodiny.
7.3 Vplyv na výchovu detí:
Má navrhovaná právna úprava vplyv na výchovu detí? Ak áno, aký?
pozitívny príklad. Ochrana života dieťaťa má pozitívny vplyv.
Má navrhovaná právna úprava vplyv na výchovu detí v rodinách?
Pozitívny príklad. Ochrana života dieťaťa má pozitívny vplyv.
Má navrhovaná právna úprava vplyv na výchovu detí k manželstvu a rodičovstvu?
Pozitívny príklad. Ochrana života dieťaťa pozitívny vplyv, zvyšuje rodičovskú zodpovednosť voči dieťaťu.
7.4 Vplyv na práva rodičov voči deťom:
Má navrhovaná právna úprava vplyv na práva alebo zodpovednosť rodičov voči deťom? Ak áno, aký?
Zvyšuje zodpovednosť rodičov za svoje dieťa.
7.5 Vplyv na základné zásady zákona o rodine:
navrhovaná právna úprava vplyv na chránené záujmy obsiahnuté v základných zásadách zákona o rodine? Ak áno, aký?
Pozitívny príklad. Ochrana života dieťaťa pozitívny vplyv, keďže účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí.
7.6 Vplyv na uzavieranie manželstva:
Má navrhovaná právna úprava vplyv na uzavieranie manželstva? Ak áno, aký?
Pozitívny. Ak je narodenie dieťaťa nezvratné, partneri začnú optimalizovať spoločné financie a zabezpečenie, poskytnuté manželstvom, bude zrejme motiváciou k jeho uzavretiu.
Má navrhovaná právna úprava vplyv na preferovaný čas vstupu do manželstva?
Predpokladá sa urýchlenie vstupu do manželstva.
navrhovaná právna úprava vplyv na informovanosť ohľadom povahy manželstva a záväzkov medzi manželmi a založeniu rodiny?
Pozitívny vplyv na zvýšenie významu manželskej zodpovednosti a zodpovednosti pri zakladaní rodiny.
Má navrhovaná právna úprava vplyv na predchádzanie rozpadom manželstiev?
Nedá sa odhadnúť. Čiastočný pozitívny vplyv možno predpokladať v prípade, ak otec dieťaťa s bezdôvodným potratom dieťaťa nesúhlasil a v prípade, ak sa zrušenie bezdôvodných potratov bude viesť k odstráneniu nátlaku na ženu, aby podstúpila umelý potrat.
7.7 Vplyv na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín:
navrhovaná právna úprava vplyv na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín? Ak áno, špecifikujte tento vplyv s prihliadnutím na počet detí v rodine, ich špeciálne potreby vzhľadom k veku, zdravotnému stavu a prípadne iným okolnostiam.
Navrhovaná úprava odstránením bezdôvodných potratov rovnaký vplyv na všetky rodiny bez ohľadu na to, či ide o domácnosti viacdetných rodín. Odporúča sa prehodnotiť zákonné úpravy, ktoré limitujú podporu rodiny len do istého počtu detí.
Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Zakotvuje sa právo ženy na informácie a zakazuje sa propagácia potratu. Zakazuje sa nátlak na ženu pri potrate.
Doterajšie znenie účelu zákona, vyjadrené v § 1 sa mení tak, aby jasne vyjadrovalo to, že umelé ukončenie tehotenstva umelým potratom nie je odporúčaným riešením.
K bodu 2
Nové znenie § 4 upravuje výnimky, ktoré spoločnosť zatiaľ považuje za odôvodnené pre vykonanie umelého potratu. Stanovené výnimky predpokladajú, že budú využité všetky iné medicínske možnosti ako zabrániť umelému potratu a iba v prípade, ak neostane iná možnosť povoľuje sa vykonanie umelého potratu.
Ustanovenia, umožňujúce umelý potrat pre ohrozenie zdravia matky sa začali v praxi zneužívať. Za trvalé a vážne poškodenie zdravia matky na účely tohto ustanovenia sa nepovažujú psychické ťažkosti či nepohoda matky. Takýto výklad je neprípustný a odporuje vôli zákonodarcu. Zákonodarca výslovne neuznáva ako dôvod pre umelý potrat psychické ťažkosti alebo psychickú nepohodu matky.
K bodu 3
Ohrozenie života zdravia matky a vážne poškodenie zdravia nenarodeného dieťaťa musí byť podložené nezávislými lekárskymi správami dvoch gynekológov alebo špecialistov odborov príslušných podľa diagnostikovaného poškodenia počatého dieťaťa. Dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu sa preukazuje vyjadrením prokurátora. Bez tohto potvrdenia nebude umelý potrat možné vykonať.
Pravidlo, že umelý potrat nie je možné vykonať, ak tomu bráni kontraindikácia na strane matky ostáva zachované. Vzhľadom k zrušeniu vykonávacej vyhlášky sa pravidlo určenia trvania tehotenstva prenáša do zákona.
K bodu 4
Umelý potrat je možné vykonať len na základe písomnej žiadosti matky a po informovanom súhlase matky. V prípade neplnoletej matky právna úprava naďalej vyžaduje aj súhlas zákonného zástupcu. Výnimku tvoria prípady poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti. V krízových situáciách faktickej nemožnosti zabezpečiť písomnú žiadosť matky
sa navrhuje analogický postup, aký je stanovený v zákone o zdravotnej starostlivosti pri informovanom súhlase.
K bodom 5 a 6
Vzhľadom k navrhovanému zrušeniu vykonávacej vyhlášky § 7 a § 8 ods. 1 upresňujú priamo v zákone, že pre vykonávanie umelých potratov je určené rovnako ako doteraz zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti.
K bodu 7
Vzhľadom k existencii potratovej turistiky sa zachováva pravidlo, že umelý potrat nie je možné vykonať cudzinkám, ktoré sa v Slovenskej republike zdržujú iba prechodne a teda nemajú tu trvalý pobyt. Ponecháva sa možnosť umelého ukončenia tehotenstva aj pre cudzinky bez trvalého pobytu, pokiaľ ide o záchranu ich života alebo zdravia.
K bodu 8
Ruší sa osobitná úprava úhrady za umelý potrat cudzinkám.
K bodom 9 a 10
Ruší sa vykonávacia vyhláška č. 74/1986 Zb.. Potrebné ustanovenia zrušovanej vyhlášky boli prenesené priamo do návrhu zákona o umelom prerušení tehotenstva v predošlých bodoch.
K Čl. II
Prokurátor bude povinný vydať vyjadrenie o dôvodnom podozrení zo spáchania trestného činu na matke, ktorého dôsledkom môže byť tehotenstvo, bez odkladu.
Výhrada vo svedomí daného prokurátora je rešpektovaná, v takom prípade prokuratúra zabezpečí vydanie písomného vyjadrenia iným prokurátorom bez odkladu.
K Čl. III
Vzhľadom na naliehavosť každodenne nezvratne stratenej dvadsiatky zdravých a perspektívnych ľudských životov sa účinnosť zákona navrhuje dňom vyhlásenia.