Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre európske záležitosti
28. schôdza výboru CRD-27024/2020-VEZ
46.
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
z 19. januára 2021
k návrhu Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky (tlač 369)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
A.súhlasí
s návrhom Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky (tlač 369);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
1.návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky (tlač 369) schváliť;
2.Bezpečnostnú stratégiu Slovenskej republiky schválenú uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 1853 z 27. septembra 2005 zrušiť;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku rokovania výboru.
Marián Kéry Tomáš Valášek
Peter Osuský predseda výboru
overovateľ