UV-44231/2014 zo 17.12.2014
1
DOLOŽKA PREDNOSTI
medzinárodnej zmluvy pred zákonmi
(čl. 7 ods. 5 ústavy)
1.Gestor zmluvy: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
2.Názov zmluvy: Zmluva o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou
3.Účel a predmet zmluvy a jeho úprava v právnom poriadku Slovenskej republiky:
SR v roku 2010 podpísala s ESA základnú rámcovú Dohodu o spolupráci. Nadväzujúcou fázou spolupráce SR s ESA je podpis Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou (SR) a Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Hlavným cieľom zmluvy je zapojiť krajinu do vybraných programov a aktivít ESA a pripraviť ju na efektívne čerpanie financií pre prípad neskoršieho pristúpenia k Dohovoru o založení ESA, čím sa SR stane plnoprávnym členom. Medzi ďalšie ciele zmluvy patrí predovšetkým rozvoj spolupráce medzi vedeckou obcou a priemyslom ako aj rozvoj prírodovedných vzdelávacích programov na stredných a vysokých školách. Na základe obsahu zmluvy bude umožnené priame zapojenie slovenských výskumných a priemyselných kapacít do výskumných a vývojových programov ESA. Finančné prostriedky investované vládou SR do spolupráce s ESA budú použité na financovanie kontraktov so slovenskými vedecko-výskumnými organizáciami a priemyselnými podnikmi, ktoré budú implementovať dohodnuté výskumné a vývojové programy ESA. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu budú čerpané výhradne slovenskými výskumnými a vývojovými organizáciami. Tiež bude umožnená vzájomná výmena informácií, účasť na školiacich programoch, výmena výskumných pracovníkov, spolupráca pri organizovaní odborných seminárov a podobných podujatí.
4.Priama úprava práv alebo povinností fyzických osôb alebo právnických osôb:
Medzinárodná zmluva zakladá práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb v článku 9.
5.Úprava predmetu medzinárodnej zmluvy v práve EÚ:
Predmet zmluvy je upravený v článku 189 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, kde podľa: odseku 1, Únia vypracuje európsku politiku v oblasti kozmického priestoru na presadzovanie vedeckého a technického pokroku, priemyselnej konkurencieschopnosti a na uskutočňovanie svojich politík. Na tento účel môže presadzovať spoločné iniciatívy, podporovať výskum a technologický rozvoj a koordinovať úsilie potrebné na prieskum a využívanie kozmického priestoru, odseku 2, s cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov uvedených v odseku 1 Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanovia potrebné opatrenia, ktoré môžu mať podobu európskeho vesmírneho programu, pričom je vylúčená akákoľvek harmonizácia ustanovení zákonov a iných právnych predpisov členských štátov,
UV-44231/2014 zo 17.12.2014
2
a odseku 3, Únia nadviaže vhodné vzťahy s Európskou vesmírnou agentúrou.
6.Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky (vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky):
Predkladaný materiál je podľa článku 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky medzinárodnou zmluvou, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, preto sa po jej podpise vyžaduje súhlas Národnej rady Slovenskej republiky.
7.Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky (má prednosť pred zákonmi):
Predkladaný materiál je podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky medzinárodnou zmluvou, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, na ktorej vykonanie nie je potrebný zákon. Po ratifikácii a vyhlásení spôsobom ustanoveným zákonom má prednosť pred zákonmi.
8.Dopady prijatia medzinárodnej zmluvy, ktorá prednosť pred zákonmi, na slovenský právny poriadok:
Vzhľadom na priamu použiteľnosť ustanovení zmluvy a jej prednosť pred zákonmi, zmluva sa týka Zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Nie je potrebné meniť, zrušiť alebo adaptovať žiadny uvedený právny predpis Slovenskej republiky.