1
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh na predĺženie platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
💧 Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: Ukončenie:
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
03.12.2020
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
16.12.2020
2. Definícia problému
Platnosť Zmluvy o Európskom spolupracujúcom štáte medzi SR a Európskou vesmírnou agentúrou vyprší dňa 03.02.2021. Proces prípravy medzinárodnej zmluvy o pridruženom členstve je z časového hľadiska neuskutočniteľný do 3. februára 2021. V súvislosti s uvedeným a za účelom zamedzenia vzniku právneho vákua bez zmluvného vzťahu s ESA, SR na základe predchádzajúcej vzájomnej dohody požiadala ESA o predĺženie platnosti Zmluvy do obdobia ukončenia negociácií o pridruženom členstve, čo sa predpokladá v časovom horizonte 18 mesiacov. Za účelom zintenzívnenia spolupráce, čo je nevyhnutným predpokladom plynulého prechodu do pridruženého členstva, bol schválený finančný príspevok do ESA vo výške 4,5 mil. eur ročne.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom dokumentu je odsúhlasiť predĺženie platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou podpísanej v Bratislave dňa 16. februára 2015 o 18 mesiacov t .j. do 4.8.2022.
4. Dotknuté subjekty
ÚV SR; MZVEZ SR; NR SR, Kancelária prezidentky SR
5. Alternatívne riešenia
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
2
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
V predkladanom materiáli sa neidentifikovali žiadne vplyvy, nakoľko boli predmetom hodnotenia v rámci MPK k materiálu súvisiaceho s uznesením vlády SR 635/2020, kedy boli analyzované, ostávajú nezmenené a sú plne zabezpečené.
11. Kontakt na spracovateľa
jana.rovnanova@minedu.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
V materiáli nie identifikované žiadne vplyvy a preto podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov nie je potrebné uskutočniť PPK.