PREDKLADACIA SPRÁVA
Vláda Slovenskej republiky predkladá do Národnej rady Slovenskej republiky „Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s predĺžením platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou“, ktorej platnosť má uplynúť dňa 3. februára 2021.
Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 635/2020 zo dňa 7. októbra 2020 súhlasila s pokračovaním spolupráce SR s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) vo forme pridruženého člena a ministra školstva, vedy, výskumu a športu poverila začatím rokovaní s Európskou vesmírnou agentúrou v súvislosti s prípravou medzinárodnej zmluvy o pridruženom členstve.
Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 775/2020 zo dňa 16. decembra 2020 súhlasí s predĺžením platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou, podpísanej v Bratislave dňa 16. februára 2015, (ďalej len „Zmluva“) o 18 mesiacov a s predbežným vykonávaním Zmluvy odo dňa 4. februára 2021.
Päťročná spolupráca SR a Európskej vesmírnej agentúry je založená na Zmluve z roku 2015, ktorá v zmysle podpísaného finančného plnenia z roku 2016 (Plán pre ECS tzv. PECS) podľa čl. 14 Zmluvy nadobudla platnosť 4. februára 2016 a jej platnosť uplynúť 3. februára 2021.V rámci PECS sa v SR financuje 39 projektov vo výške 5 443 802 eur. Riešenia týchto projektov, zameraných na špičkový vesmírny výskum, prispievajú k rozvoju a diverzifikácii malých a stredných podnikov a vzniku start-upov. Ich výsledky napomohli vzniku inovatívnych riešení a tvorbe produktov v oblasti vesmírneho softvéru, hardvéru a vesmírnych aplikácií.
Účasť v aktivitách v oblasti vesmírnych technológií je nevyhnutná pre inovatívny potenciál krajiny a udržanie jej konkurencieschopnosti, najmä v kontexte pokrízovej obnovy ekonomiky a naštartovania tvorby pracovných miest.
Predĺženie Zmluvy umožní SR pokračovať v spolupráci s Európskom vesmírnou agentúrou a súčasne pokračovať v rokovaniach v súvislosti s prípravou medzinárodnej zmluvy o pridruženom členstve.
Za účelom preklenutia obdobia do uzavretia novej zmluvy Slovenská republika, na základe predchádzajúcej vzájomnej dohody, požiadala Európsku vesmírnu agentúru o predĺženie platnosti aktuálnej Zmluvy o 18 mesiacov, do obdobia ukončenia negociácií o pridruženom členstve. Týmto opatrením sa predíde vzniku právneho vákua bez zmluvného vzťahu s Európskou vesmírnou agentúrou a umožní plynulý prechod do pridruženého členstva.
V zmysle uvedeného sa navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky súhlasila s predlžením platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou podpísanej v Bratislave dňa 16. februára 2015 o 18 mesiacov.