Zmluva o európskom spolupracujúcom štáte  
medzi  
Slovenskou republikou  
a
Európskou vesmírnou agentúrou  
Slovenská republika,  
a
Európska vesmírna agentúra (ďalej len „agentúra“) zriadená dohovorom  
podpísaným v Paríži 30. mája 1975 (ďalej len „dohovor“)  
(ďalej len „zmluvné strany“),  
UVEDOMUJÚC SI výhody podpory a zvyšovania úrovne medzinárodnej  
spolupráce vo využívaní kozmického priestoru výlučne na mierové účely,  
SO ZRETEĽOM na dosiahnuté výsledky spolupráce medzi agentúrou a vládou  
Slovenskej republiky v rámci dohody podpísanej 28. apríla 2010, ktorá nadobudla  
platnosť 26. mája 2010,  
SO ZRETEĽOM na uznesenie o realizácii opatrení týkajúcich sa európskych  
spolupracujúcich štátov (ECS) prijatých Radou agentúry 21. marca 2001  
(ESA/C/CL/Res. 2 (v konečnom znení)), v ktorom agentúra predstavila nový  
kooperatívny prístup navrhnutý pre európske nečlenské štáty s ohľadom na ich  
prípadné pristúpenie k dohovoru,  
PRIHLIADAJÚC na želanie vyjadrené vládou Slovenskej republiky realizovať  
európsku vesmírnu politiku a posilniť spoluprácu s agentúrou v rámci tohto  
nového kooperatívneho prístupu ECS,  
PRIHLIADAJÚC na fakt, že Slovenská republika spolu s ostatnými členskými  
štátmi EÚ, ktoré nie sú členmi ESA, bola pozvaná v máji 2011 Radou ESA na  
zasadnutia Rady ESA a stretnutia jej podriadených orgánov o veciach spoločného  
záujmu medzi ESA a Európskou úniou,  
SO ZRETEĽOM na články II a XIV. 1 Dohovoru,  
SA DOHODLI TAKTO:  
ČLÁNOK 1  
1.1 Prostredníctvom tejto zmluvy sa Slovenská republika a agentúra dohodli na  
spolupráci v oblasti vesmírnych aktivít v súlade s podmienkami v tomto  
dokumente. Na účely tejto spolupráce pri nadobudnutí platnosti tejto  
zmluvy sa Slovenská republika stane európskym spolupracujúcim štátom  
(ďalej len „ECS“). Slovenská republika týmto berie na vedomie a súhlasí, že  
agentúra dojedná dohody o spolupráci s ďalšími nečlenskými štátmi  
podobné tejto zmluve a tým budú aj ostatné štáty posudzované ako ECS.  
1.2 Slovenská republika súhlasí s tým, že ako ECS bude na všetkých úrovniach  
svojej spolupráce s agentúrou konať v súlade so zámermi, pre ktoré bola  
agentúra vytvorená, ako sú definované v Dohovore, najmä vo výskume a  
využití kozmického priestoru výlučne na mierové účely.  
ČLÁNOK 2  
2.1 Slovenská republika sa zapojí do realizácie programov a aktivít vybraných  
spoločne s agentúrou, mimo programu agentúry pre základný technologický  
výskum, a to prostredníctvom svojho finančného príspevku do Plánu pre  
európske spolupracujúce štáty (ďalej len „PECS“), ktorého obsah bude  
vzájomne odsúhlasený zmluvnými stranami a podmienený ďalšími  
ustanoveniami tejto zmluvy.  
2.2 Slovenská republika bude od agentúry dostávať Oznámenia o príležitosti k  
vedeckým misiám agentúry, ktoré jej umožnia predložiť návrh na dodávku  
prístrojov a ktoré môžu byť do týchto agentúrnych misií integrované na  
úrovni riešiteľa (PI) alebo spoluriešiteľa (CI).  
ČLÁNOK 3  
3.1 V súlade s podmienkami v článku 7 a predchádzajúcimi dohodnutými  
požiadavkami a povinnosťami agentúry bude môcť Slovenská republika v  
rámci tejto zmluvy a na základe refundácií nákladov využívať zariadenia a  
služby agentúry na svoje národné vesmírne projekty. Metódy používané pri  
výpočte nákladov budú totožné s tými, ktoré sa používajú pri členských  
štátoch agentúry, keď používajú zariadenia a služby agentúry pre svoje  
vlastné národné vesmírne projekty. Recipročne, Slovenská republika dá k  
dispozícii svoje zariadenia a služby agentúre a jej členským štátom za  
porovnateľných podmienok.  
3.2 Pri vývoji svojho národného vesmírneho potenciálu a pri plánovaní  
národných vesmírnych misií bude Slovenská republika primárne používať  
európske kozmické dopravné systémy, ako aj produkty, zariadenia a služby  
patriace, vyvinuté, alebo prevádzkované pod záštitou agentúry alebo jej  
členských štátov. Slovenská republika bude ďalej podporovať úsilie  
agentúry propagovať využívanie európskych dopravných systémov,  
zariadení, produktov a služieb tými medzinárodnými inštitúciami, ktorých je  
členom,  
a
ktoré využívajú systémy alebo služby s vesmírnymi  
komponentmi.  
ČLÁNOK 4  
4.1 Pre účely tejto zmluvy má „duševné vlastníctvo“ význam, ktorý je uvedený  
v článku 2 Dohovoru o založení Svetovej organizácie duševného  
vlastníctva, podpísaného v Štokholme 14. júla 1967.  
4.2 Zmluvné strany zabezpečia primeranú a účinnú ochranu duševného  
vlastníctva, ktoré môže vzniknúť z diela vykonaného v rámci tejto zmluvy a  
akýchkoľvek už existujúcich práv, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu tejto  
spolupráce.  
4.3 Osobitné ustanovenia týkajúce sa práva na prístup, šírenie a využívanie  
technických informácií a údajov, ako aj duševného vlastníctva vytvorené v  
rámci tejto zmluvy, sa budú riadiť pravidlami a procedúrami agentúry.  
4.4 Zmluvné strany sa budú usilovať, v rámci legislatívy a regulácií  
vzťahujúcich sa na každú z nich, uľahčiť výmenu vedeckých a technických  
informácií, dát a tovaru, spoločného záujmu v oblasti vedy o vesmíre,  
technológií a aplikácií, potrebných na realizáciu tejto dohody.  
ČLÁNOK 5  
5.1 Slovenská republika a agentúra sa budú vzájomne informovať o:  
a)  
b)  
obsahu a plánovaní ich súčasných a budúcich vesmírnych programov;  
vedeckých a technických záujmoch vyplývajúcich z ich vesmírnych  
aktivít. Slovenská republika bude najmä dostávať správy zverejnené a  
sprístupnené agentúrou, ako aj informácie týkajúce sa pokroku  
programov agentúry.  
5.2 Poskytovanie akýchkoľvek informácií o agentúre Slovenskou republikou  
musí byť v každom prípade v súlade s dodržiavaním vlastníckych práv na  
informácie, pričom Slovenská republika sa ďalej zaväzuje nešíriť  
informácie, ktoré sú predmetom nezverejnených dohôd podpísaných  
agentúrou alebo nie sú inak všeobecne dostupné a mimo územia Slovenskej  
republiky a členských štátov agentúry, či už priamo, alebo cez  
sprostredkovateľov, pôsobiacich v rámci alebo mimo týchto území.  
5.3 Slovenská republika nie je povinná oznamovať akékoľvek informácie  
získané mimo agentúry, ak sa domnieva, že toto oznámenie by bolo v  
rozpore so záujmami jej vlastných zmlúv s tretími stranami, alebo s  
podmienkami, za ktorých takéto informácie získala.  
5.4 Slovenská republika a agentúra si budú podľa potreby vzájomne vymieňať  
expertov, ktorí sa zaoberajú prácou v rámci pôsobnosti agentúry, v súlade s  
právnymi predpismi týkajúcimi sa vstupu, pobytu alebo odchodu zo  
Slovenskej republiky.  
5.5 Slovenská republika bude mať prístup k programom pre mladých  
absolventov a štipendijným programom agentúry za podmienok, ktoré budú  
predmetom vzájomnej dohody.  
5.6 Slovenská republika a agentúra sa budú vzájomne radiť pri reprezentácii v  
medzinárodných organizáciách, konferenciách a stretnutiach, ktoré sa týkajú  
oblasti vesmírnych aktivít s cieľom výmeny názorov na otázky spoločného  
záujmu a podľa potreby sa budú usilovať o harmonizáciu ich pozícií v  
záležitostiach, ktoré by mohli mať vplyv na realizáciu ich spoločných  
vesmírnych programov a aktivít.  
ČLÁNOK 6  
6.1 V záležitostiach týkajúcich sa implementácie tejto zmluvy a koordinácie s  
ostatnými ECS, bude zriadený špeciálny výbor označovaný ako „výbor  
PECS“ ustanovený štátmi ECS, a bude sa riadiť podmienkami uvedenými v  
prílohách pripojených k tejto zmluve.  
6.2 V záležitostiach týkajúcich sa PECS a vo veciach spoločného záujmu  
medzi ESA a Európskou úniou, bude Slovenská republika oprávnená  
zúčastňovať sa rokovaní Rady agentúry a/alebo jej podriadených orgánov  
ako pozorovateľ prostredníctvom jedného zástupcu, ktorého môžu  
sprevádzať poradcovia. Slovenskej republike budú poskytnuté všetky  
príslušné dokumenty a návrh programu zasadnutia, ktoré majú k dispozícii  
členské štáty, aby mohla participovať na zasadnutiach Rady a/alebo jej  
podriadených orgánov ako pozorovateľ.  
6.3 Slovenská republika bude pozývaná k účasti na zasadnutiach Rady agentúry  
konaných na ministerskej úrovni ako pozorovateľ prostredníctvom jedného  
zástupcu, ktorý môže byť sprevádzaný poradcami. Slovenskej republike budú  
poskytnuté všetky príslušné dokumenty a návrh programu zasadnutia, ktoré  
majú k dispozícii členské štáty, aby mohla participovať na týchto  
stretnutiach.  
ČLÁNOK 7  
Slovenská republika sa bude podieľať, a v súlade s finančným predpismi a  
pokynmi agentúry finančne prispievať do PECS, a to najmä prostredníctvom  
svojho príspevku do tzv. „PECS charty“, podľa podmienok stanovených  
v prílohách k tejto zmluve.  
ČLÁNOK 8  
8.1 S ohľadom na geografické rozloženie kontraktov týkajúcich sa PECS, na  
ktorom Slovenská republika participuje, bude agentúra implementovať  
platné pravidlá priemyselnej politiky uvedené v Prílohe I k tejto zmluve.  
8.2 Slovenská republika a agentúra každoročne uskutočnia špeciálne hodnotenie  
s cieľom prediskutovať otázky týkajúce sa zbližovania a komplementarity  
slovenského priemyslu s kozmickým priemyslom členských štátov  
agentúry.  
ČLÁNOK 9  
Pre realizáciu oficiálnych aktivít agentúry, vykonávaných v rámci tejto zmluvy,  
Slovenská republika udelí nasledovné výsady a imunity:  
9.1 Agentúra bude mať na území Slovenskej republiky právnu subjektivitu. Bude  
mať predovšetkým právomoc uzatvárať zmluvy, nadobúdať hnuteľný a  
nehnuteľný majetok a disponovať ním, a byť účastníkom súdneho konania.  
9.2 Agentúra bude mať súdnu a exekučnú imunitu s výnimkou:  
a) ak agentúra v konkrétnom prípade takú imunitu výslovne zrušila;  
b) pokiaľ ide o občianskoprávnu zodpovednosť voči tretej osobe za škodu  
vzniknutú v dôsledku nehody spôsobenej motorovým vozidlom, ktoré  
patrí alebo je prevádzkované agentúrou, alebo v súvislosti s týmto  
vozidlom dôjde k porušeniu pravidiel cestnej premávky;  
c) pokiaľ ide o vymáhanie rozhodcovského nálezu vydaného podľa článku  
12.  
9.3 V rámci svojej oficiálnej činnosti, agentúra, jej majetok a príjem bude  
oslobodený od priamych daní v Slovenskej republike. Agentúra bude tiež  
oslobodená od nepriamych daní pri uskutočňovaní nákupov alebo využívaní  
služieb vysokej hodnoty, ktoré sú nevyhnutne potrebné na výkon oficiálnej  
činnosti agentúry v rámci tejto zmluvy.  
9.4 Tovar dovezený alebo vyvezený agentúrou, ktorý je nevyhnutne potrebný na  
výkon oficiálnej činnosti, bude oslobodený od všetkých dovozných a  
vývozných ciel a poplatkov a od všetkých dovozných a vývozných zákazov a  
obmedzení. V súlade s podmienkami stanovenými Slovenskou republikou,  
takýto dovážaný alebo vyvážaný tovar nesmie byť na území Slovenskej  
republiky predávaný, požičiavaný ani prevedený bezplatne alebo za poplatok.  
Slovenská republika a agentúra ustanovia postupy, ktoré sa budú aplikovať  
pri vývoze alebo dovoze majetku používaného v súvislosti s ich spoluprácou.  
Agentúra bude spolupracovať s príslušnými orgánmi Slovenska, aby sa  
zabezpečilo, že tovar dovážaný alebo vyvážaný agentúrou bude použitý na  
účely jej oficiálnej činnosti vykonávanej v súlade s touto zmluvou.  
9.5 Agentúra môže v Slovenskej republike prijímať a byť držiteľom akýchkoľvek  
finančných prostriedkov, meny, hotovosti alebo cenných papierov; môže s  
nimi voľne nakladať na území Slovenskej republiky na ľubovoľné oficiálne  
účely agentúry a mať účty v akejkoľvek mene.  
9.6 Zamestnanci agentúry budú oslobodení od daní z platu, mzdy, dávok a  
dôchodkov, vyplácaných za súčasné alebo predchádzajúce služby pre  
agentúru; toto oslobodenie sa vzťahuje aj na dávky vyplácané ich rodinným  
príslušníkom.  
9.7 Uvádzanie publikácií a iných informačných materiálov do obehu, od alebo  
pre agentúru, nesmie byť žiadnym spôsobom obmedzované.  
ČLÁNOK 10  
Slovenská republika oznámi generálnemu riaditeľovi agentúry názov orgánu  
určeného jej zastupovaním pri implementácii tejto zmluvy, ako aj mená zástupcu  
a poradcov, ktorí sa budú zúčastňovať stretnutí v súlade s článkom 6 tejto zmluvy.  
ČLÁNOK 11  
Zmluvné strany budú niesť výhradnú zodpovednosť za vykonávanie svojich  
vlastných aktivít pri implementácii tejto zmluvy. Zmluvná strana bude mať právo  
na postih voči druhej strane v prípade akéhokoľvek druhu škody na osobe, alebo  
majetku, spôsobenej druhou stranou. Pri akejkoľvek pohľadávke uplatňovanej  
treťou stranou sa zmluvné strany navzájom odškodnia, pokiaľ pôjde o škody  
spôsobené vlastnou činnosťou.  
ČLÁNOK 12  
12.1 Akýkoľvek spor, ktorý vznikne v súvislosti s výkladom alebo uplatňovaním  
tejto zmluvy, a ktorý sa nepodarí vyriešiť zmierom medzi zmluvnými  
stranami, bude na žiadosť jednej zo strán predložený rozhodcovskému súdu.  
12.2 Rozhodcovský súd bude zložený z troch členov, jedného rozhodcu menuje  
agentúra, jedeného určí Slovenská republika a tretieho rozhodcu zvolia prví  
dvaja rozhodcovia, ktorý bude aj predsedom. Ak v lehote šiestich mesiacov  
odo dňa podania žiadosti o rozhodcovské konanie niektorá zo strán  
nevymenuje svojho rozhodcu, na žiadosť ktorejkoľvek strany bude rozhodca  
menovaný predsedom Medzinárodného súdneho dvora. Rovnaký postup sa  
uplatní, ak do šiestich mesiacov od vymenovania prvých dvoch členov  
rozhodcovského súdu nebol zvolený tretí.  
12.3 Rozhodcovský súd ustanoví svoj rokovací poriadok; jeho rozhodnutie bude  
konečné a záväzné.  
ČLÁNOK 13  
Prílohy k tejto zmluve tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  
ČLÁNOK 14  
14.1 Táto zmluva, po podpise zmluvnými stranami a jej schválení v súlade s  
právnym poriadkom Slovenskej republiky, nadobudne platnosť v deň, kedy  
Slovenská republika Agentúru o tomto schválení notifikuje. Slovenská  
republika bude požívať výhody všetkých práv priznaných jej ako ECS  
v tejto zmluve dňom podpisu PECS Charty podľa článku 7. Príspevok do  
PECS Charty musí byť uhradený najneskôr do jedného roka po podpísaní  
tejto zmluvy, pokiaľ si strany nedohodnú iný časový limit. V prípade  
neuhradenia daného príspevku vo vyššie uvedenej lehote, táto zmluva bude  
automaticky ukončená.  
14.2 Dňom nadobudnutia platnosti táto dohoda nahradí dohodu o spolupráci  
medzi agentúrou a vládou Slovenskej republiky, spomenutú v preambule, s  
tým, že jej ustanovenia sa naďalej budú uplatňovať v rozsahu potrebnom na  
zabezpečenie implementácie akýchkoľvek zmlúv, ktoré boli uzavreté v  
rámci tej dohody a ktoré budú platné v deň, kedy tá dohoda stratí účinnosť.  
ČLÁNOK 15  
15.1 Táto zmluva bude ukončená päť rokov od dátumu nadobudnutia platnosti,  
pokiaľ nebude jej platnosť ukončená predčasne v súlade s ustanovením  
odseku 3, uvedeným nižšie. Rok pred vypršaním platnosti tejto zmluvy  
preskúmajú zmluvné strany výsledky jej implementácie na základe  
výstupov z ročných hodnotení podľa článku 8 a posúdia spôsoby  
a prostriedky, ako pokračovať v ďalšom rozvoji vzájomnej spolupráce.  
Zmluvné strany predovšetkým posúdia možnosť udelenia štatútu  
pridruženého člena alebo členského štátu agentúry Slovenskej republike.  
15.2 V prípade pokračovania súčasnej spolupráce možno túto dohodu predĺžiť  
vzájomnou dohodou v písomnej forme.  
15.3 Každá zmluvná strana môže túto dohodu vypovedať písomným oznámením  
najmenej jeden rok pred plánovaným dátumom ukončenia, ktorý bude ku  
koncu kalendárneho roka.  
15.4 Ukončenie platnosti tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť práv a povinností  
zmluvných strán, ktoré majú ostať v platnosti aj po zrušení tejto zmluvy  
alebo jej interpretácie, týkajúcich sa nielen napríklad arbitráže, dôverných  
informácií, záväzkov, práva na duševné vlastníctvo, či zmlúv vykonávaných  
na základe tejto zmluvy. Po ukončení platnosti tejto zmluvy bude Slovenská  
republika predovšetkým povinná naďalej plniť svoje finančné záväzky voči  
PECS.  
15.5 Slovenská republika a agentúra môžu zmeniť ustanovenia tejto zmluvy na  
základe vzájomnej dohody. Zmeny, s výnimkou tých, ktoré sú výlučne v  
prílohách, nadobudnú platnosť dňom, kedy obe zmluvné strany oznámia, že  
splnili všetky potrebné interné podmienky, aby zmeny nadobudli platnosť.  
Zmeny vykonané výhradne v prílohách musia byť v súlade s podmienkami  
stanovenými v týchto prílohách.  
V....Bratislave …  
dňa….16. februára 2015……  
v dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku a slovenskom jazyku, pričom obe  
znenia rovnako autentické. Agentúra poskytne preklady vo francúzskom a  
nemeckom jazyku.  
…………………………………  
…………………………………  
Za Slovenskú republiku:  
Za Európsku vesmírnu agentúru:  
Juraj Draxler v. r.  
Karl Heinz Kreuzberg v. r.  
PRÍLOHA I  
Plán pre európske spolupracujúce štáty (PECS):  
Ciele, pravidlá a postupy  
I. Ciele  
I.1 Celkové ciele PECS  
Celkovým cieľom programu PECS je zapojiť Slovenskú republiku do  
programov a aktivít agentúry a čo najefektívnejšie pripraviť možné budúce  
pristúpenie k Dohovoru ESA.  
I.2 Špecifické ciele programu PECS  
a)  
b)  
Rozvíjať spoluprácu medzi vedeckými obcami a užívateľmi aplikácií v  
Slovenskej republike a členských štátoch agentúry.  
Vytvoriť a posilniť odbornú znalosť a priemyselné kapacity Slovenskej  
republiky s výhľadom regulárneho a spravodlivého zapojenia  
priemyslu do budúcich programov agentúry po pristúpení.  
c)  
d)  
e)  
Poskytovať nepriamy prístup k programom a aktivitám ESA a prístup  
k spoločným programom agentúry a EÚ, v súlade s podmienkami  
platných právnych predpisov.  
Podporovať pochopenie európskych vesmírnych produktov, noriem a  
postupov, ktoré sú zaužívané v agentúre, zo strany Slovenskej  
republiky.  
Zabezpečiť koherenciu medzi vesmírnymi aktivitami členských štátov  
a Slovenskej republiky, napr. zamedzením zbytočných duplicít.  
I.3 Oblasti a kategórie činností, ktoré majú byť zahrnuté do programu  
PECS.  
I.3.1 PECS bude pokrývať štyri hlavné kategórie činností, ako je definované  
nižšie v I. 3.2, v nasledujúcich piatich oblastiach:  
a) Kozmická veda, najmä astronómia a astrofyzika, výskum  
slnečného systému a fyzika vzťahov Slnko – Zem;  
b) Výskum pozorovania Zeme a jeho aplikácie, najmä monitorovanie  
životného prostredia, meteorológia, aeronómia a geodézia;  
c) Telekomunikácie vrátane poskytovania služieb a satelitnej  
navigácie;  
d) Výskum v mikrogravitácii, najmä kozmická biológia a medicína a  
spracovanie materiálov;  
e) Inžinierstvo a využívanie pozemského segmentu.  
I.3.2 Kategórie činností zahrnutých do programu PECS, sú nasledujúce:  
a) Technológia a zariadenia týkajúce sa voliteľných programov ESA,  
ktoré nie sú súčasťou kritickej cesty realizácie agentúrnych  
programov ( technológie „nekritickej cesty“);  
b) Vedecké projekty a/alebo experimenty;  
c) Využívanie dát;  
d) Podpora malých a stredných podnikov (MSP).  
I.3.3 Podrobne budú aktivity v rámci PECS definované v priebežnom  
päťročnom pláne, ktorý bude na konci štvrtého roka každého päťročného  
obdobia predĺžený s ohľadom na rokovania o obnovení Dohody medzi  
Slovenskou republikou a agentúrou, na nové päťročné obdobie počnúc  
koncom piateho roka. Päťročný plán musí byť schválený v rámci Výboru a  
v súlade s postupmi uvedenými v odseku II.1.2 nižšie.  
II. Pravidlá a postupy  
II.1 Implementácia PECS  
II.1.1 Agentúra bude realizovať PECS v súlade s pravidlami a postupmi, pokiaľ  
nie je stanovené inak v súčasných cieľoch, pravidlách a postupoch.  
II.1.2 Špeciálny výbor, ďalej len „výbor PECS“, bude monitorovať a riadiť  
realizáciu PECS. Pôsobnosť a pravidlá postupu výboru sú popísané v  
prílohe II nižšie.  
II.1.3 Národné inštitúcie, ktoré spadajú do právomoci Slovenskej republiky,  
môžu na žiadosť agentúry a so súhlasom Slovenskej republiky, poskytovať  
technickú podporu jednej alebo viacerým činnostiam, ktoré sa majú  
realizovať v rámci PECS; keď to bude vhodné, takáto podpora sa poskytne  
na základe písomnej korešpondencie medzi dotknutou inštitúciou a  
agentúrou a informácie budú zaslané všetkým ostatným ECS a Rade  
agentúry.  
II.1.4 Agentúra dá svoje zariadenia a služby k dispozícii pre činnosti vykonávané  
v rámci PECS v súlade s ustanoveniami článku 3.1 tejto zmluvy.  
Predovšetkým sprístupní elektronický systém vyhlasovania verejných súťaží  
(EMITS) registrovaným firmám v Slovenskej republike za nasledovných  
podmienok:  
a) Prístup k programom agentúry iba na čítanie; a  
b) Plný prístup k aktivitám v rámci PECS a prístup k spoločným  
programom agentúry a EÚ, v súlade s podmienkami platných právnych  
predpisov.  
II.2 Obsah PECS  
Pred začatím päťročnej činnosti vypracuje agentúra PECS na päťročné  
obdobie, ktorý bude vychádzať zo vstupov získaných od Slovenskej  
republiky a členských štátov, v súlade s nasledovným postupom:  
II.2.1 Agentúra prekonzultuje so Slovenskou republikou jej požiadavky, týkajúce  
sa technológií nekritickej cesty.  
II.2.2 So zreteľom na ustanovenia článku 6 zmluvy, agentúra potom vytvorí  
predbežný návrh päťročného PECS na prerokovanie v každej programovej  
rade a výbore a predloží ho na schválenie dvojtretinovou väčšinou hlasov  
členských štátov alebo príslušných účastníkov nasledovným výborom  
a programovým radám agentúry, pre jeho následné schválenie výborom  
PECS:  
a) Príslušným programovým radám agentúry: s ohľadom na príspevky  
Slovenskej republiky do oblasti vývoja a/alebo fázy využívania  
systémov a užitočného zaťaženia, alebo do vývoja technológií  
nekritickej cesty, ktoré majú byť vykonané v rámci voliteľných  
programov agentúry;  
b) Výboru pre vedecký program (SPC): s ohľadom na príspevky  
Slovenskej republiky do oblasti vývoja a/alebo fázy využívania alebo  
do vývoja technológií nekritickej cesty, ktoré majú byť vykonávané v  
rámci vedeckých projektov agentúry;  
c) Výboru priemyselnej politiky (IPC): s ohľadom na ich zaradenie do  
PECS na vývoj niektorých technológií uvedených v hlavnom  
technologickom pláne agentúry, ktorý má byť vykonaný Slovenskou  
republikou alebo neskorší vývoj technológie nekritickej cesty v tejto  
oblasti a činnosti, ktoré majú byť vykonané na podporu malých a  
stredných podnikov.  
Naviac, ak je činnosť PECS zahrnutá v rámci aktivít definovaných v  
prílohe A platného programového vyhlásenia alebo v dobe procesu  
dokončovania, príslušné vyhlásenie alebo jeho návrh sa zmení alebo  
zodpovedajúcim spôsobom potvrdí príspevok tohto PECS.  
IPC takisto bude hodnotiť aspekty priemyselnej politiky PECS a  
schvaľovať plán jednoduchou väčšinou hlasov všetkých členských  
štátov pred tým, ako bude predložený výboru PECS na schválenie.  
II.2.3 Agentúra potom vypracuje konsolidovaný PECS na základe prvkov  
schválených príslušnými výbormi a programovými radami pre  
následné posúdenie a schválenie zo strany výboru PECS. Slovenská  
republika bude v tejto fáze informovať agentúru a výbor PECS o  
činnostiach, ktoré chce podporovať, so zreteľom na konvergenciu a  
komplementaritu priemyslu Slovenska a členských štátov ESA,  
a agentúre dá tiež potvrdenie plánovaných príspevkov k financovaniu  
príslušných aktivít.  
II.2.4 Pred schválením päťročného PECS výborom PECS, akékoľvek  
zmeny v obsahu navrhovaných činností požadované výborom PECS, s  
výnimkou vymazaných činností, musia byť odovzdané na posúdenie  
príslušným výborom a programovým radám. Príslušné výbory a  
programové rady potom pošlú svoj súhlas s navrhovanými zmenami  
výboru PECS na schválenie.  
II.2.5 Akonáhle výbor PECS schváli päťročný PECS, agentúra na  
základe tohto PECS, pripraví konkrétny nástroj, ďalej len "Charta  
PECS" (uvedená v článku 14.1), na základe čoho bude môcť  
Slovenská republika finančne prispievať do PECS. Charta PECS bude  
obsahovať referencie na aktivity, ktoré majú byť financované  
Slovenskou republikou, ako sú definované v schválenom PECS a určí  
výšku finančného príspevku Slovenskej republiky, vrátane jej  
finančného podielu na interných nákladoch agentúry uvedené v  
odseku II.4, spolu s príslušným orientačným rozdelením a  
harmonogramom platieb. Agentúra predloží chartu PECS Slovenskej  
republike na schválenie a následne ju pre informáciu poskytne výboru  
PECS.  
II.2.6 Päťročný PECS môže byť revidovaný a aktualizovaný raz ročne  
počas tohto päťročného obdobia, aby sa v ňom zohľadnili nové  
aktivity navrhnuté agentúrou a o ktoré prejavila záujem Slovenská  
republika alebo iný ECS. Schváleniu ročnej revízie PECS musí  
predchádzať schválenie príslušnými výbormi agentúry  
a
programovými radami. Ak sa do PECS v dôsledku vyššie uvedeného  
postupu pridajú nové aktivity, agentúra adekvátne zmení Chartu  
PECS, a Slovenská republika odsúhlasí výsledné zvýšenie svojho  
príspevku, ak je potrebné na základe aktualizovanej Charty PECS.  
II.3 Princípy priemyselnej politiky  
II.3.1 Finančný príspevok Slovenskej republiky do PECS sa bude  
zakladna zaručenom koeficiente geografickej návratnosti  
rovnému 1. Geografická návratnosť sa vypočíta na základe  
uznesenia o nariadení týkajúceho sa výpočtu koeficientu  
geografickej návratnosti a zverejnenia relevantných štatistík a  
prognóz (ESA/C/CXXXVIII/Res. 6 (v konečnom znení)) alebo  
akéhokoľvek iného príslušného rozhodnutia, pravidla, uznesenia  
alebo úkonu zo strany rady agentúry alebo jej delegácie.  
II.3.2 Pri určovaní obsahu päťročného pracovného plánu PECS a jeho  
prípadných zmien, platia nasledujúce zásady priemyselnej politiky:  
a)  
b)  
nenarušovanie hospodárskej súťaže;  
komplementárnosť s existujúcimi odbornými znalosťami v  
členských štátoch;  
c)  
komplementárnosť  
s
činnosťami vykonávanými  
v
schválených programoch ESA;  
d)  
e)  
dopad na rozvoj využívania služieb odvodených od  
európskych vesmírnych aktív;  
technologická hodnota pre Agentúru s dôrazom na:  
.
.
inovačný potenciál  
kompatibilitu s európskym hlavným technologickým  
plánom a/alebo budúcimi programovými potrebami  
agentúry;  
f)  
impulz na vytvorenie európskej priemyselnej siete;  
otvorenie nových trhov pre konkurenčných dodávateľov;  
zapojenie malých a stredných podnikov.  
g)  
h)  
II.3.3 Tieto kritériá budú tiež využívané IPC pri skúmaní a posudzovaní  
návrhu PECS.  
II.4 Finančné záležitosti  
II.4.1 PECS bude financovaný z príspevkov od ECS zostavených v  
súlade s pravidlami a postupmi agentúry, ktoré formálne schvaľuje  
Slovenská republika podpisom Charty PECS v súlade s postupmi  
uvedenými v bode II. 2. Slovenská republika bude pre riadenie  
programu, pokrývať plné interné náklady agentúry v súlade s  
podmienkami finančných nariadení ESA/C/CCXXXIII/Res.1 (v  
konečnom znení).  
II.4.2 Minimálny finančný príspevok vyžadovaný na účasť akéhokoľvek  
ECS v PECS po dobu piatich rokov je 5 miliónov eur podľa  
ekonomických podmienok 2001.  
II.4.3 Práca sa môže začať, hneď ako jeden ECS schváli chartu PECS.  
II.4.4 Slovenská republika môže následne zvýšiť svoj príspevok do PECS  
raz za rok, ak takéto navýšenie nebude mať za následok dodatočné  
náklady pre iné ECS.  
II.4.5 V prípade zákaziek spolufinancovaných buď vybranou firmou  
alebo inými zdrojmi, účasť v interných nákladoch agentúry sa  
vypočíta na základe celkovej hodnoty zákazky, ak nie je dohodnuté  
inak.  
II.4.6 Na konci každého päťročného obdobia, na ktoré sa vzťahuje PECS,  
sa podiel príspevku Slovenskej republiky, ktorý nebol vyčlenený na  
vykonanie príslušnej práce, použije na financovanie plánovaných  
aktivít, ktoré majú byť vykonané v nasledujúcom päťročnom  
období, ktoré zahŕňa PECS, pokiaľ Slovenská republika  
nepožaduje inak.  
II.4.7 V prípade ukončenia platnosti tejto zmluvy, môže ktorýkoľvek  
príspevok Slovenskej republiky, ktorý nebol použitý v rámci  
PECS, byť preradený Slovenskou republikou do iných programov  
Agentúry, ktorých sa zúčastní, ak sa stane členským štátom alebo  
pridruženým členom, alebo sa s ním naloží podľa rozhodnutia  
Slovenskej republiky.  
II.5 Zmluvné záležitosti  
II.5.1 Agentúra uzatvorí kontrakty potrebné na vykonávanie PECS v  
súlade so svojimi pravidlami a postupmi, za použitia všeobecných  
ustanovení a podmienok pre zmluvy ESA a predovšetkým všetky  
kontrakty budú v eurách.  
II.5.2 Zmluvné záväzky prijaté agentúrou budú limitované dostupnými  
finančnými prostriedkami. Agentúra nevydá výzvu, keď budú  
finančné prostriedky pre príslušné činnosti nedostačujúce vo  
vzťahu k odhadu nákladov v pracovnom pláne.  
II.5.3 Aktivity sa budú spravidla vykonávať prostredníctvom otvoreného  
výberového konania v štátoch ECS, ktoré vyjadrili záujem o dané  
aktivity.  
II.5.4 V prípade spolufinancovaných aktivít agentúra preberá úplný  
dohľad nad výdavkami plánovanými a skutočne vynaloženými  
zhotoviteľom, rovnako aj nad pôvodom všetkých finančných  
prostriedkov na účely plnenia zmluvy. V prípade potreby môže byť  
urobený audit agentúrou alebo v jej mene.  
II.5.5 Všetky práva duševného vlastníctva prameniace z letu užitočného  
nákladu na obežnej dráhe, ktoré sú súčasťou aktivít PECS, sa budú  
riadiť pravidlami agentúry.  
II.6 Záverečné ustanovenia  
II.6.1 Slovenská republika bude v zásade, v závislosti od cieľov projektu  
na ktorom spolupracuje, vlastníkom vytvorených hodnôt, ktoré  
financovala v rámci PECS, ako aj zariadení, softvéru a vybavenia  
získaného pre realizáciu programov, zohľadňujúc zásady  
upravujúce zmluvy agentúry.  
II.6.2 Zmeny vykonané v tejto prílohe I, si vyžadujú písomnú dohodu  
zmluvných strán.  
Príloha II  
Výbor Plánu pre európske spolupracujúce štáty,  
(výbor PECS)  
Pôsobnosť a rokovací poriadok  
A. Pôsobnosť  
Výbor PECS v koordinácii s agentúrou bude monitorovať a riadiť vykonávanie  
PECS v súlade s cieľmi, pravidlami a postupmi ustanovenými v dodatku I k tejto  
zmluve. Na tento účel musí:  
1.  
Prerokúvať a schvaľovať jednoduchou väčšinou hlasov ECS, po obdržaní  
oznámenia o súhlase príslušných podriadených orgánov Rady Agentúry,  
návrh päťročného PECS podľa odseku II.2 PECS, ciele, pravidlá a postupy  
a všetky zmeny týchto ustanovení.  
Právo hlasovať o návrhu päťročného PECS sa takisto poskytne inému  
potenciálnemu ECS, pre ktorý bola príslušná ECS zmluva podpísaná, ale  
zatiaľ nenadobudla platnosť.  
2.  
3.  
4.  
5.  
Rozhodnúť, v súlade s kapitolou V rokovacieho poriadku výboru PECS, v  
akom jazyku budú vedené schôdze výboru PECS, takéto rozhodnutie môže  
byť prijaté jednoduchou väčšinou hlasov ECS.  
Vziať na vedomie akýkoľvek poplatok alebo akékoľvek zvýšenie  
príspevkov do PECS, o ktorom rozhodli účastníci PECS, ako je uvedené v  
charte PECS.  
Prijímať informácie o technickej podpore poskytovanej vnútroštátnou  
inštitúciou pod jurisdikciou ECS, ako je uvedené v PECS ciele, pravidlá a  
postupy.  
Schváliť svoju pôsobnosť a rokovací poriadok a akékoľvek jeho zmeny.  
B. Rokovací poriadok  
Kapitola I  
Zloženie  
1.1 Výbor PECS je výhradne zložený zo zástupcov ECS.  
1.2 Jeden zástupca z každého členského štátu agentúry sa môže zúčastňovať na  
zasadnutiach výboru ako pozorovateľ. Predsedovia administratívneho a  
finančného výboru (AFC), výboru priemyselnej politiky (IPC), výboru pre  
medzinárodné vzťahy (IRC) a výboru pre vedecký program (SPC) agentúry,  
sú pozývaní k účasti ex officio a je im udelený štatút pozorovateľa.  
1.3 Každý ECS môže v zásade byť zastúpený najviac dvoma delegátmi. Účasť  
delegátov je podmienená predložením poverení vydaných príslušným  
vnútroštátnym orgánom predsedovi.  
1.4 Delegátov môžu sprevádzať poradcovia. Mená a profesie poradcov musia  
byť oznámené generálnemu riaditeľovi agentúry pred zúčastnením sa na  
práci akéhokoľvek zasadnutia výboru.  
Kapitola II  
Predsedníctvo  
2.1 Výbor si na obdobie jedného roka zvolí z radov zástupcov ECS predsedu a  
podpredsedu.  
2.2 Ak predseda nie je schopný plniť svoje funkcie, podpredseda preberie jeho  
funkciu. Úradujúci predseda bude mať rovnaké právomoci a povinnosti ako  
predseda.  
2.3 Predseda vedie rokovania výboru a nemá spôsobilosť delegáta. Pri výkone  
svojej funkcie je predseda podriadený výboru.  
2.4 ECS, ktorého delegát vykonáva funkciu predsedu, menuje na jeho miesto  
delegáta po dobu trvania výkonu predsedníckej funkcie.  
Kapitola III  
Zasadnutia  
3.1 Výbor zasadá v zásade v priestoroch agentúry, spravidla nie viac ako  
dvakrát za rok, bezprostredne po zasadnutí IPC alebo AFC.  
3.2 Na začiatku každého zasadnutia dá predseda kolovať prezenčnú listinu na  
podpis účastníkov.  
3.3 Účasť zástupcov členských štátov, agentúry a predsedov AFC, IPC, IRC a  
SPC na zasadnutiach výboru v žiadnom prípade neznamená, že majú právo  
hlasovať.  
3.4 Výbor na každom zasadnutí určí dátum svojho ďalšieho zasadnutia. V  
prípade potreby môže predseda dátum stanovenej schôdzky zmeniť.  
3.5 Predseda môže zvolať mimoriadne zasadnutie výboru, a to buď z vlastnej  
iniciatívy, alebo na žiadosť väčšiny ECS. Musí sa snažiť zosúladiť tieto  
rokovania so zasadnutím IPC alebo AFC.  
3.6 Generálny riaditeľ agentúry menuje tajomníka výboru  
zamestnancov agentúry.  
z
radov  
3.7 Po konzultácii s predsedom, tajomník výboru pripraví návrh programu,  
ktorý bude rozoslaný ECS najneskôr štrnásť dní pred každým zasadnutím.  
3.8 Návrh programu rokovania, po všetkých potrebných zmenách, musí byť  
prejednaný a schválený výborom ihneď po začatí schôdze. Ďalšie body  
môžu byť pridané k návrhu programu rokovania, ale uznesenie k nim môže  
byť prijaté len vtedy, ak všetci prítomní z ECS súhlasia.  
3.9 Zamestnanci agentúry menovaní generálnym riaditeľom agentúry sa  
zúčastňujú schôdzí výboru.  
3.10 Každý ECS má jeden hlas.  
3.11 Ak nie je stanovené inak, rozhodnutia sa prijímajú jednoduchou väčšinou  
prítomných hlasujúcich ECS.  
3.12 Tento rokovací poriadok bude realizovaný s cieľom uľahčiť plnenie cieľov  
programu PECS a stane sa plne aplikovateľným, ak sa aspoň tri ECS pripoja  
k výboru PECS.  
Kapitola IV  
Funkcie predsedu a riadenie  
4.1 Predseda, s ohľadom na ustanovenie tohto poriadku, riadi rokovania výboru  
a udržiava poriadok počas zasadnutí. Predseda otvára a ukončuje každé  
zasadnutie, riadi diskusie, a ak je to potrebné zhŕňa ich, zabezpečuje  
dodržiavanie rokovacieho poriadku, udeľuje alebo odníma slovo, rozhoduje  
o poradí bodov rokovania, dáva návrhy na hlasovanie a oznamuje  
uznesenia. Môže navrhnúť odročenie alebo ukončenie rozpravy, alebo  
odročenie alebo pozastavenie rokovaní. V súlade s odsekom 4.10 nižšie,  
musí pred každým hlasovaním zistiť, či je vytvorené kvórum.  
4.2 Nikto nesmie vystupovať v rozprave bez oprávnenia predsedom. S ohľadom  
na ustanovenie bodu 4.3, predseda udeľuje slovo v takom poradí, v akom sa  
hovoriaci prihlásili do rozpravy. Predseda môže napomenúť hovoriaceho,  
ktorého poznámky nesúvisia s predmetom problému.  
4.3 Počas zasadnutia môže ECS vzniesť námietku. Predseda okamžite rozhodne  
o tejto námietke. Každý ECS sa môže odvolať proti rozhodnutiu predsedu, v  
takom prípade musí byť odvolanie prerokované a predložené na hlasovanie.  
Ak nie je odvolanie potvrdené väčšinou prítomných hlasujúcich ECS,  
predsedovo rozhodnutie platí. Námietka prednesená ECS sa nemusí  
zaoberať podstatou spornej veci.  
4.4 Prednosť pred všetkými ostatnými návrhmi a námietkami majú v tomto  
poradí návrhy na:  
a) pozastavenie zasadania;  
b) ukončenie zasadania;  
c) odročenie prejednávanej otázky;  
d) uzavretie debaty prejednávanej otázky.  
4.5 Každý návrh vo svojej konečnej podobe musí byť predložený na hlasovanie.  
Musí byť predložený na zasadnutí v písomnej forme, ak o to niektorý ECS  
požiada. V takom prípade predseda tento návrh nepredloží na zasadnutie,  
kým tento ECS nedostane text znenia návrhu.  
4.6 Kedykoľvek sa prednesie pozmeňujúci návrh, hlasuje sa o ňom ako prvom.  
Pri dvoch alebo viacerých pozmeňujúcich návrhoch výbor hlasuje najprv  
o tom návrhu, o ktorom predseda rozhodne, že je vo svojej podstate najďalej  
od pôvodného návrhu. V prípade prijatia jedného pozmeňujúceho návrhu,  
ktorý implikuje zamietnutie ďalšieho, nebude tento druhý návrh predložený  
na hlasovanie.  
4.7 Každý ECS môže požiadať, aby sa o jednotlivých častiach pozmeňujúcich  
návrhov hlasovalo samostatne. Ak sa táto požiadavka stretne s námietkou, o  
návrhu na rozdelenie pozmeňovacieho návrhu sa musí hlasovať.  
4.8 Ak niektorý ECS o to požiada, výbor bude následne hlasovať o konečnom  
znení návrhu.  
4.9 Ak sú predložené dva alebo viac návrhov v jednej a tej istej záležitosti,  
hlasuje sa o týchto návrhoch v poradí, v akom boli prednesené, pokiaľ výbor  
nerozhodne inak. Po každom hlasovaní výbor môže rozhodnúť, či sa bude  
hlasovať o ďalšom návrhu.  
4.10 Keď sa tento rokovací poriadok stane plne aplikovateľným podľa  
ustanovenia odseku 3.12 vyššie, bude na každom zasadnutí výboru PECS  
potrebná pre vytvorenie kvóra prítomnosť zástupcov väčšiny ECS.  
Kapitola V  
Jazyky  
Zasadnutia výboru budú vedené v jednom z pracovných jazykov agentúry, ktorý  
vyberie výbor PECS. Všetky dokumenty na zasadnutie musia byť pripravené v  
zodpovedajúcom jazyku.  
Kapitola VI  
Zápis  
6.1 Po každom zasadnutí výboru pripraví tajomník výboru návrh zápisnice,  
zaznamenávajúcej podstatu diskusií a dosiahnuté závery.  
6.2 Návrh zápisnice bude rozoslaný čo najskôr po skončení zasadnutia.  
6.3 Návrhy na zmeny návrhu zápisnice zašle ECS tajomníkovi výboru písomne  
v lehote troch týždňov odo dňa ich oznámenia.  
6.4 Na začiatku každej schôdze musí byť zápis z minulého zasadnutia, po  
zvážení všetkých predložených zmien, schválený výborom.  
Kapitola VII  
Dodatky  
Pôsobnosť a rokovací poriadok výboru PECS môže výbor PECS zmeniť na  
základe písomného súhlasu agentúry.