N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
/Návrh/
U Z N E S E N I E
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z .................2021
k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s predĺžením platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou
Národná rada Slovenskej republiky
podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
A. v y s l o v u j e s ú h l a s
s predlžením platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou podpísanej v Bratislave dňa 16. februára 2015 o 18 mesiacov.