VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
______________________________________________________________________________________________________
Materiál na rokovanie Číslo:
UV-26997/2020
Národnej rady
Slovenskej republiky
370
NÁVRH
na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s predĺžením platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia NR SR
2. Predkladacia správa
3. Zmluva o európskom spolupracujúcom štáte
4. Doložka prednosti
5. Doložka vybraných vplyvov
Predkladá
Igor Matovič
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, január 2021