Predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 13. januára 2021
Číslo: CRD-82/2021
P O Z V Á N K A
Podľa čl. 83 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zvolávam 22. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom
v stredu 13. januára 2021 o 15.00 hodine.
Schôdza sa bude konať v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava.
N á v r h p r o g r a m u
1.Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 401)
Návrh vlády odôvodní podpredseda vlády Slovenskej republiky Š. Holý.
Informáciu o výsledku prerokovania návrhu v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky podá poverený člen výboru.
Bod 2 sa prerokuje po schválení skráteného legislatívneho konania.
2.Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 402) – prvé čítanie
Vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády Slovenskej republiky Š. Holý.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
* * *
V prípade, že sa Národná rada Slovenskej republiky uznesie prerokovať návrh zákona pod tlačou 402 v druhom a treťom čítaní, uskutoční sa 2. a 3. čítanie ešte na 22. schôdzi NR SR.
* * *
Boris K o l l á r v. r.