N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
Zákon
z ... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z. a zákona č. 73/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 139a ods. 7 sa za slová „orgán Policajného zboru“ vkladajú slová „alebo obec“.
2.V § 139b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Správny delikt podľa § 139a ods. 7 možno prejednať aj vtedy, ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva obec alebo obecná polícia.“.
3.V § 139b ods. 7 sa na konci pripájajú slová „okrem pokút uložených obcou, ktoré príjmom obce“.
4.V § 139c ods. 1 sa za slová „orgán Policajného zboru“ vkladajú slová „alebo obec“.
5.V § 139c ods. 3 sa za slová „Policajného zboru“ vkladajú slová „alebo obec“, slová „fotografiu alebo videozáznam o porušení povinnosti podľa § 6a a“ sa nahrádzajú slovom „dostupné“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „dôkaz môže byť nahradený uvedením spôsobu, ktorým je možné sa oboznámiť s dôkazom.“.
6.V § 139d ods. 1 sa v prvej vete za slová „podľa § 6a“ vkladajú slová „alebo ak obec zistí porušenie podľa § 6a písm. e)“, slovo „vydá“ sa nahrádza slovom „vydajú“ a v tretej vete sa slovo „fotografia“ nahrádza slovom „dôkaz“.
7.V § 139d ods. 3 sa za slová „orgán Policajného zboru“ vkladajú slová „alebo obec“.
8.V § 139d ods. 5 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „ak ide o rozkaz vydaný obcou, v konaní o správnom delikte držiteľa vozidla pokračuje obec, ak v odseku 6 alebo odseku 7 nie je ustanovené inak.“.
9.V § 139d ods. 6 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „príslušný orgán Policajného zboru“ sa vkladajú slová „alebo obec“.
10.V § 139d ods. 7 sa za slová „meno, priezvisko“ sa pripája čiarka a slová „dátum narodenia“ a za slová „orgán Policajného zboru podľa odseku 1“ sa vkladajú slová „alebo obec“.
11.V § 139d ods. 8 sa za slová „orgán Policajného zboru“ vkladajú slová „alebo obec“, za slová „uhradiť štátu“ sa vkladajú slová „alebo obci“ a bodka na konci tretej vety sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová ak trovy konania uložila obec, ich úhrada je príjmom obce.“.
12.§ 139d sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Odvolacím orgánom proti rozhodnutiu obce podľa tohto ustanovenia je príslušný orgán Policajného zboru.“.
13.§ 139d sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Konanie a rozhodnutie o správnom delikte držiteľa vozidla alebo len jednotlivé úkony súvisiace s jeho zaznamenávaním a prejednávaním môže obec uskutočniť aj prostredníctvom obecnej polície.“.
14.V § 139f odsek 3 znie:
„(3) Orgán Policajného zboru alebo obec, ktorí rozhodli o uložení pokuty za správny delikt držiteľa vozidla, bezodkladne evidujú údaje a úkony podľa odseku 1 v evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel.“.
15.V § 141 ods. 6 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:
„p) rozhodovanie o odložení veci podľa § 139c ods. 2,“.
Doterajšie písmená p) až r) sa označujú ako písmená q) až s).
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 135/1961 Zb., zákona č. 524/1990 Zb., zákona č. 266/1992 Zb., zákona č. 295/1992 Zb., zákona č. 511/1992 Zb., zákona č. 27/1993 Z. z., zákona č. 237/1993 Z. z., zákona č. 42/1994 Z. z., zákona č. 248/1994 Z. z., zákona č. 249/1994 Z. z., zákona č. 250/1994 Z. z., zákona č. 202/1995 Z. z., zákona č. 207/1995 Z. z., zákona č. 265/1995 Z. z., zákona č. 285/1995 Z. z., zákona č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č.
515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z .z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 72/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 206/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 387/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 31/2013 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., 397/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z. a zákona č. 338/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 86 písm. b) sa za slovo „obce“ vkladajú slová „a obecné polície“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2021.