NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh
ZÁKON
z .... 2021,
ktorým sa mení zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 24/2015 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 291/2017 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 2/2019 Z. z. a zákona č. 158/2019 Z. z. sa mení takto:
1.§ 12 odsek 4 znie:
„(4) Ak oprávnený užívateľ,12aa) ktorý pozemok užíva bez nájomnej zmluvy, inej zmluvy, rozhodnutia súdu alebo orgánu štátnej správy, ktoré ho oprávňujú užívať pozemok, preukáže, že vlastníkovi jej uzatvorenie navrhol písomne a ten uzatvorenie nájomnej zmluvy do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu neodmietol alebo nevyzval užívateľa pozemku na jeho vrátenie a prevzatie, pričom užívateľ vlastníka pri návrhu uzatvorenia nájomnej zmluvy poučil o forme a spôsobe odmietnutia návrhu a upozornil na právne dôsledky jeho nekonania, predpokladá sa, že uplynutím dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu nájomnej zmluvy medzi nimi vznikol nájomný vzťah na neurčitý čas podľa § 6; to neplatí, ak vlastník pred uplynutím dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy uzatvoril nájomnú zmluvu s inou osobou, ako je užívateľ pozemku. Odmietnutie návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa prvej vety musí byť písomné a musí z neho vyplývať, či sa týka celého návrhu alebo len jeho časti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12aa znie:
12aa) Napríklad § 130 ods. 1 Občianskeho zákonníka, § 22 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 13 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.
Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 2 až 8.
3.V § 13 ods. 3 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
4.V § 13 ods. 4 až 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
5.V § 13 ods. 6 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
6.V § 13 ods. 8 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“ a slová „odseku 8“ sa nahrádzajú slovami „odseku 6“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2021.