NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ... 2020,
o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. 1
(1) Volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej v roku 2020 sa skončí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.
(2) Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa vykonajú 4.septembra 2021.
Čl. 2
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.