Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov.
Cieľom predloženého návrhu je zefektívnenie regulácie reklamných stavieb zabezpečením silných a zároveň spravodlivých nástrojov pre mestá, obce a štát.
Vizuálny smog predstavuje na Slovensku dlhodobo neriešený problém. Negatívne vplýva na bezpečnosť cestnej premávky, ale do veľkej miery aj na vzhľad slovenských miest a obcí, ako aj scenériu krajiny, s ktorou sa stretávame na našich cestách. Pod pojmom vizuálny smog chápeme umiestňovanie reklamných stavieb, medzi ktoré najčastejšie patria billboardy, bigboardy, ale aj iné reklamné zariadenia.
Z minulosti poznáme viacero pokusov o legislatívne riešenie problematiky vizuálneho smogu a niektoré úpravy priniesli určité nástroje, ktoré napomáhajú regulácii reklamných stavieb. Vzhľadom na to, že na Slovensku neexistujú nezávislé a presné údaje o počte reklamných stavieb a ich vývoji v jednotlivých rokoch, je veľmi ťažké objektívne posúdiť, či sa situácia na Slovensku zlepšuje alebo zhoršuje. Viacero iniciatív zo sféry biznisu, ako aj občianskej spoločnosti, však naznačuje, že slovenská spoločnosť nie je spokojná so súčasnou situáciou, uvedomuje si tento problém a chce ho riešiť. Predkladanými legislatívnymi úpravami preto prinášame systémové nástroje, ktoré umožnia efektívne riešenie regulácie reklamných stavieb.
V rámci skúmania problematiky reklamných stavieb sme identifikovali tri základné problémy: 1. nedostatok systémových nástrojov, ktoré by umožňovali efektívnu reguláciu reklamných stavieb; 2. zložitý administratívny proces odstraňovania nelegálnych reklamných stavieb a 3. nedostatočné využívanie dnes existujúcich nástrojov, ktoré umožňujú regulovanie reklamných stavieb. Predkladaná novela prichádza s legislatívnymi úpravami, ktoré sa venujú prvým dvom bodom, pričom rozhodujúcu právomoc dávajú predovšetkým do rúk mestám a obciam.
Podľa navrhovaného zákona sa reklamné stavby budú v rámci stavebného povoľovacieho konania povoľovať len na dobu určitú, najviac na tri roky. Súčasná legislatívna úprava dovoľuje povoľovať reklamné stavby aj na dobu neurčitú. Týmto sa zabezpečí, že mestá a obce budú môcť periodicky prehodnocovať umiestňovanie reklamných stavieb na ich územiach a v prípade, že zdôvodnia, že ich množstvo je neúnosné, môžu na túto skutočnosť poukázať pri predlžovaní doby trvania reklamnej stavby v konaní pred stavebným úradom. To môže viesť k nepredĺženiu doby trvania reklamnej stavby. V takom prípade vlastník takejto reklamnej stavby povinnosť reklamnú stavbu odstrániť v stanovenej lehote. Nesplnenie povinnosti je sankcionované. Ak vlastník v lehote povinnosť nesplní, rozhodnutie o nepredĺžení doby trvania reklamnej stavby poslúži aj ako exekučný titul na odstránenie reklamnej stavby na náklady vlastníka.
Návrh zákona ďalej ustanovuje, že reklamným stavbám so stavebným povolením, ktoré boli povolené na dobu neurčitú, bude ich trvanie obmedzené na dobu 3 rokov. Vlastníci
dotknutých reklamných stavieb môžu požiadať o predĺženie doby trvania reklamnej stavby v súlade so zákonom.
Expertný odhad hovorí, že dnes cca 20%-30% všetkých reklamných stavieb porušuje zákon. Nelegálne reklamné stavby majú pritom negatívny vplyv aj na vlastníkov legálnych reklamných stavieb a to hlavne v prípadoch vysokého počtu takýchto stavieb na jednom mieste. Proces odstraňovania takýchto reklamných stavieb je komplikovaný a vlastníci môžu používať rôzne obštrukcie, aby tento proces ešte predĺžili. Novela preto prináša viacero opatrení, ktoré odstraňovanie reklamných stavieb zjednoduší zefektívnením práce stavebných úradov.
V prvom rade sa rozširuje okruh subjektov, ktoré môžu ohlásiť odstránenie stavby. Týmto subjektom je obec, ak ide o reklamnú stavbu v jej sídelnom útvare. Považujeme za dôležité, aby obce mali možnosť iniciovať ohlásenie o odstránení nelegálnych reklamných stavieb v ich sídelnom útvare, nakoľko práve obce majú najlepšie informácie o nelegálnych reklamných stavbách umiestnených na ich územiach. V prípade, ak stavebný úrad zistí, že predmetná reklamná stavba je postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť, alebo v rozpore s ním, potom v stanovenej lehote vydá súhlas s odstránením reklamnej stavby.
Doterajšia úprava umožňovala špekulatívne prevody vlastníctva k nelegálnym reklamným stavbám, čím dochádzalo k niekoľkonásobnému predĺženiu konania stavebných orgánov o odstraňovaní stavieb. Podľa navrhovanej úpravy sa po preskúmaní, že predmetná reklamná stavba je postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť, alebo v rozpore s ním, môže pristúpiť k odstráneniu nelegálnej reklamnej stavby na náklady vlastníka.
Novela ďalej zvyšuje sankcie za nedodržiavanie zákona tak, aby pôsobili odstrašujúco. V súčasnosti sankcie túto úlohu neplnia, skôr symbolické, a je bežnou praxou, že vlastníci vedome kalkulujú s tým, že proces udelenia sankcie, ak k udeleniu sankcie vôbec dôjde, trvá tak dlho, že sa im sankcia počas doby, kedy prevádzkujú reklamné stavby v rozpore so zákonom, niekoľkonásobne vráti. Zvýšením pokút sa tak očakáva aj pozitívny dopad na verejné financie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B.Osobitná časť
K článku I
K bodu 1
Stavebné povolenie na reklamné stavby je dnes možné udeliť aj na dobu neurčitú, pričom spravidla trvanie reklamných stavieb nie je obmedzené. Takéto povolenie však vytvára zo stredno- a dlhodobého hľadiska značný problém pri prípadnom odstraňovaní reklamných stavieb. Príslušný stavebný úrad pri udeľovaní povolení nevie a nemôže predvídať, ako bude vyzerať daná ulica alebo časť mesta, kam sa reklamná stavba umiestňuje, o päť, či desať rokov. Napríklad na území hlavného mesta Bratislava, ktoré predstavuje zhruba polovicu
billboardového trhu na Slovensku, došlo v posledných rokoch k radikálnej zmene urbanistického usporiadania viacerých častí mesta. Z málo frekventovaných ulíc sa stali frekventované, z málo zastavaných zastavané. Toto, samozrejme, platí aj pre iné slovenské mestá. Reklamné stavby, ktoré tvoria prekážku urbanistického či iného rozvoja obcí však zostávajú, nakoľko obce nemajú nástroje, akými by vedeli tieto reklamné stavby odstrániť, keďže stavebné povolenie majú na dobu neurčitú. Nezanedbateľným problémom v tomto smere je aj pozornosť vodičov na miestach, kde sa násobne zvýšila premávka. Tento stav navrhujeme zmeniť tak, že reklamné stavby sa budú povoľovať len na dobu určitú, najviac na tri roky. Stavebný úrad môže následne na žiadosť vlastníka rozhodnúť o predĺžení alebo nepredĺžení stavebného povolenia. Týmto spôsobom môže stavebný úrad regulovať a prehodnocovať umiestňovanie reklamných stavieb.
Obmedzená doba trvania platnosti stavebného povolenia pre reklamné stavby bude dávať obciam nástroj na účinnejšiu reguláciu reklamných stavieb pri zohľadnení vývoja jednotlivých mestských častí s prihliadnutím na jej rozvoj a bezpečnosť.
Obmedzenie sa nevzťahuje na reklamné stavby, ktorých účelom je označenie inej stavby, sídla právnickej osoby, sídla organizačnej zložky podniku alebo prevádzkarne.
K bodu 2
Ustanovenie adresuje situáciu, keď nedôjde k predĺženiu doby trvania reklamnej stavby. Ak doba trvania uplynie a vlastník nepožiada o jej predĺženie, je povinný reklamnú stavu odstrániť do 30 dní po uplynutí lehoty.
Ak vlastník požiada príslušný stavebný úrad o predĺženie doby trvania stavby, ale stavebný úrad rozhodne o nepredĺžení doby trvania reklamnej stavby, potom musí vlastník túto reklamnú stavbu odstrániť do 30 dní od uplynutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Zároveň stavebný úrad v rozhodnutí určí podmienky odstránenia reklamnej stavby. Ak vlastník svoju povinnosť nesplní, právoplatné a vykonateľné rozhodnutie možno považovať aj za exekučný titul pre účely výkonu exekúcie.
Dochádza tak k výraznému zjednodušeniu procesu. Podľa súčasne platnej legislatívy totiž musí stavebný úrad rozhodovať dvakrát prvýkrát o nepredĺžení a odstránení reklamnej stavby a druhýkrát o právoplatnosti a vykonateľnosti daného rozhodnutia.
K bodom 3 a 4
Proces odstraňovania reklamných stavieb, ktoré nie v súlade s právnymi predpismi, je dnes málo flexibilný a zložitý. Nepružnosť konania je spôsobená predovšetkým stavebnými úradmi. Konania týkajúce sa odstraňovania reklamných stavieb sa na stavebný úrad opakovane vracajú, čím sa celé konanie výrazne spomaľuje a komplikuje. Navrhovaná úprava predpokladá zjednodušenie odstraňovania nelegálnych reklamných stavieb tak, že stavebný úrad vydá súhlas s odstránením reklamnej stavby do 30 dní odo dňa podania ohlásenia, ak je reklamná stavba užívaná bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu pri stavbách, ktoré treba ohlásiť alebo v rozpore s ním. Predíde sa tak opakovanému rozhodovaniu na stavebnom úrade, lehoty na odstránenie a opravné mechanizmy pritom zostanú zachované.
Zároveň sa do zákona dopĺňa obec ako subjekt, ktorý môže podať ohlásenie odstránenia reklamnej stavby, ktorá nemá stavebné povolenie alebo je užívaná v rozpore s ním, alebo je bez
písomného oznámenia stavebného úradu pri stavbách, ktoré treba ohlásiť alebo je užívaná v rozpore s ním, ak ide o reklamnú stavbu v jej sídelnom útvare a táto stavba nie je na pozemku obce alebo ak k tomuto pozemku nemá obec iné práva (najčastejšie nájom). Súčasná legislatíva vymedzuje subjekty, ktoré môžu podať ohlásenie odstránenia takejto reklamnej stavby len na subjekty, ktoré majú právny vzťah k pozemku, na ktorom sa nachádza reklamná stavba (najčastejšie vlastníctvo alebo nájom) a na záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb. Do zákona by podľa návrhu bola pridaná obec v zmysle daného sídelného útvaru. Doplnenie obce medzi subjekty s právomocou v rámci svojho územia je logickým doplnením, keďže obec je tým subjektom, ktorému by malo najviac záležať na starostlivosti o svoje územie. Zároveň by sa obciam otvorila možnosť riešiť veľké množstvo nelegálnych stavieb, ktoré v súčasnosti riešiť nevedia.
K bodom 5 až 11
V súčasnosti sankcie za porušenie stavebného zákona pri užívaní reklamných stavieb symbolické. V závislosti od veľkosti reklamnej plochy vymerané na 150 eur 450 eur. Výška takejto sankcie pre vlastníkov reklamných stavieb nepôsobí odstrašujúco a je bežnou praxou, že vedome kalkulujú s tým, že proces udelenia sankcie, ak k udeleniu sankcie vôbec dôjde, trvá tak dlho, že sa im sankcia počas doby, kedy prevádzkujú reklamné stavby v rozpore so zákonom, niekoľkonásobne vráti. Preventívna funkcia súčasných sankcií tak nie je naplnená. Výška sankcií sa zvyšuje trojnásobne tak, aby mala dostatočne odstrašujúci účinok.
Súčasne sa ustanovuje aj sankcia za porušenie povinnosti v novom ustanovení § 88 ods. 7.
K bodu 12
Všetky stavebné povolenia, ktoré boli vydané pre reklamné stavby, na ktoré sa podľa tohto zákona vyžaduje stavebné povolenie, na dobu neurčitú (t.j. bez obmedzenia trvania), sa stanú stavebnými povoleniami na dobu určitú s platnosťou do 30. apríla 2024.
Obmedzenie sa nevzťahuje na reklamné stavby, ktorých účelom je označenie inej stavby, sídla právnickej osoby, sídla organizačnej zložky podniku alebo prevádzkarne.
K článku II
Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. mája 2021.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Predkladateľ návrhu zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
3.Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie - dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
- vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
- sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
Zvýšenými pokutami môže dôjsť k zvýšeniu príjmu verejnej správy. Znížením počtu reklamných stavieb môže dôjsť k zlepšeniu životného prostredia a bezpečnosti.
A.4. Alternatívne riešenia:
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov:
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR.