1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 219/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 154/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 254/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 93/2019 Z. z., zákona č. 279/2019 Z. z. a zákona č. 90/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 66 sa vkladá nový ods. 5:
(5) Reklamné stavby, na ktoré sa vyžaduje stavebné povolenie, stavbami dočasnými, ktorých doba trvania nesmie presiahnuť tri roky. Dobu trvania reklamnej stavby možno predĺžiť podaním žiadosti podľa § 67 ods. 4. Obmedzenie podľa prvej vety sa nevzťahuje
2
na reklamné stavby, ktorých účelom je označenie inej stavby, sídla právnickej osoby, sídla organizačnej zložky podniku alebo prevádzkarne.
2.V § 88 sa za ods. 6 vkladá nový ods. 7, ktorý znie:
Vlastník reklamnej stavby je povinný odstrániť reklamnú stavbu do 30 dní od uplynutia lehoty, na ktorú bola povolená reklamná stavba alebo nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nepredĺžení doby trvania reklamnej stavby. V rozhodnutí o nepredĺžení doby trvania reklamnej stavby stavebný úrad určí podmienky odstránenia reklamnej stavby. Ak vlastník reklamnej stavby do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nepredĺžení doby jej trvania reklamnú stavbu neodstráni, právoplatné a vykonateľné rozhodnutie možno považovať aj za exekučný titul pre účely výkonu exekúcie.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
3.V § 88 ods. 8 znie:
Povolenie stavebného úradu sa nevyžaduje na odstránenie reklamnej stavby, ktorá je postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť, alebo v rozpore s ním, ak ohlásenie odstránenia stavby podal vlastník pozemku alebo stavby alebo osoba, ktorá iné práva k pozemku alebo stavbe 139 ods. 1 písm. a) c)], a títo nedali právo inej osobe uskutočniť reklamnú stavbu na svojom pozemku alebo svojej stavbe, záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb registrované podľa tohto zákona alebo obec, ak ide o reklamnú stavbu v jej sídelnom útvare. Stavebný úrad vydá osobe, ktorá podala ohlásenie odstránenia stavby súhlas s odstránením reklamnej stavby do 30 dní odo dňa podania ohlásenia.
4.V § 88 ods. 9 znie:
Vlastník pozemku alebo stavby, záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb registrované podľa tohto zákona alebo osoba, ktorá iné práva k pozemku alebo stavbe 139 ods. 1 písm. a) c)] alebo obec, je oprávnená po doručení súhlasu stavebného úradu s odstránením reklamnej stavby odstrániť reklamnú stavbu na náklady vlastníka reklamnej stavby.
5.V § 105 ods. 5 písm. a) sa nahrádza suma „150 eur“ sumou „450 eur“.
6.V § 105 ods. 5 písm. b) sa nahrádza suma „250 eur“ sumou „750 eur“.
7.V § 105 ods. 5 písm. c) sa nahrádza suma „450 eur“ sumou „1350 eur“.
8.V § 105 sa za ods. 5 vkladá nový ods. 6, ktorý znie:
Priestupku sa dopustí a potresce sa ten, kto poruší povinnosť podľa § 88 ods. 7 tohto zákona pokutou vo výške 1350 eur. Ak sa osoba v priebehu dvoch rokov odo dňa
3
právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie povinnosti podľa § 88 ods. 7 tohto zákona, dopustí priestupku opakovane, uloží sa jej pokuta vo výške 2700 eur.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
9.V § 106 ods. 4 písm. a) sa nahrádza suma „150 eur“ sumou „450 eur“.
10.V § 106 ods. 4 písm. b) sa nahrádza suma „250 eur“ sumou „750 eur“.
11.V § 106 ods. 4 písm. c) sa nahrádza suma „450 eur“ sumou „1350 eur“.
12.Za §142h sa vkladá nový §142i:
§ 142i Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2021
Reklamné stavby, na ktoré sa podľa tohto zákona vyžaduje stavebné povolenie, a ktorých trvanie nebolo časovo obmedzené, ak nejde o reklamné stavby, ktorých účelom je označenie inej stavby, sídla právnickej osoby, sídla organizačnej zložky podniku alebo prevádzkarne, sa považujú za reklamné stavby, ktorých trvanie je obmedzené do 30. apríla 2024.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2021.