D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jarmila Halgašová, Anna Zemanová a Jaroslav Karahuta.
Cieľom predloženého návrhu zákona je doplnenie sektoru pôdohospodárstva medzi sektory kritickej infraštruktúry a zaradenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky medzi orgány štátnej správy na úseku kritickej infraštruktúry.
Kritická infraštruktúra Slovenskej republiky pozostáva z prvkov, ktorých narušenie alebo zničenie by malo podľa sektorových kritérií a prierezových kritérií závažné nepriaznivé dôsledky na uskutočňovanie hospodárskej a sociálnej funkcie štátu, a tým na kvalitu života obyvateľov z hľadiska ochrany ich života, zdravia, bezpečnosti, majetku, ako aj životného prostredia. V súčasnosti medzi orgány štátnej správy na úseku kritickej infraštruktúry patrí vláda Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Vzhľadom na to, že poľnohospodárska produkcia a produkcia potravín a s tým spojené zásobovanie obyvateľstva zohráva kľúčovú úlohu na úseku hospodárskej a sociálnej funkcie štátu, navrhuje sa doplnenie sektoru pôdohospodárstva medzi sektory kritickej infraštruktúry. Ústredným orgánom štátnej správy pre tento sektor podľa navrhnutej úpravy bude Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako ústrednému orgánu pre tento sektor sa prechodnými ustanoveniami určujú lehoty na predloženie návrhu sektorových kritérií, návrhu na určenie prvku a jeho zaradenie do sektoru pôdohospodárstva a analýzy rizík sektora Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
Navrhovaná zmena tohto zákona reflektuje aj potrebu zákonného rozšírenia prvkov kritickej infraštruktúry nielen o tzv. „priame“ prvky daných sektorov, ale aj o tzv. „nepriame“ prvky, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace s prevádzkou „priamych“ prvkov kritickej infraštruktúry, ktoré subsumujú v sebe odvetvia rastlinnej, živočíšnej a potravinárskej výroby. Jedná sa o sektorovú taxonómiu zahŕňajúcu najmä (i) zásobovanie, (ii) spracovanie, balenie a výrobu, (iii) skladovanie poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, (iv) prepravu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, (v) distribúciu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, (vi) poľnohospodárske a potravinárske podporné činnosti (napr. aj výroba a distribúcia systémov pre asistovanú reprodukciu zvierat, bez ktorej by mohol byť prerušený reprodukčný cyklus hospodárskych zvierat, čo v konečnom dôsledku môže ohroziť, ak nie pozastaviť samotnú výrobu potravín).
to tie nepriame prvky kritickej infraštruktúry (zariadenia, systémy, procesy a dôležití pracovníci, ktorí ich prevádzkujú, vyrábajú, dodávajú, opravujú alebo udržiavajú dôležité vybavenie pre subjekty patriace pod prvky kritickej infraštruktúry), ktorých strata
alebo neúčasť na týchto procesoch by mohla viesť k nepriaznivým vplyvom na dostupnosť, integritu alebo poskytovanie základných služieb - vrátane tých služieb, ktorých integrita by v prípade narušenia mohla viesť k významným stratám na životoch alebo ohrozeniu zdravia - s prihliadnutím na významné ekonomické alebo sociálne dopady; prípadne aj vplyv na národnú bezpečnosť, obranu štátu alebo fungovanie štátu.
Bez „nepriamych“ prvkov kritickej infraštruktúry je totiž fungovanie „priamych“ prvkov značne obmedzené, a z hľadiska dlhodobého horizontu priam vylúčené, nakoľko v súčasnej dobe je mnoho subjektov závislých na subdodávateľských vzťahoch.
Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v súvislosti s plnením úloh, nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Rovnako nebude mať návrh zákona žiadne sociálne vplyvy a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a ani na služby verejnej správy pre občana..
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Rozširuje sa okruh prvkov kritickej infraštruktúry nielen o „priame“ prvky kritickej infraštruktúry, ale aj o „nepriame“ prvky kritickej infraštruktúry, ktoré vyrábajú, dodávajú, opravujú alebo udržiavajú dôležité vybavenie pre „priame“ prvky kritickej infraštruktúry. Fungovanie „priamych“ prvkov kritickej infraštruktúry je totiž často krát bytostne závislé od externých subdodávateľských vzťahov, bez ktorých je fungovanie „priamych“ prvkov kritickej infraštruktúry z dlhodobého hľadiska ohrozené alebo vylúčené.
K bodu 2
Navrhuje sa zaradenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky medzi ústredné orgány štátnej správy na úseku kritickej infraštruktúry.
K bodu 3
V nadväznosti na novelizačný bod 1 sa navrhuje vloženie prechodných ustanovení k úprave účinnej od 1. apríla 2021. Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako ústrednému orgánu pre tento sektor sa prechodnými ustanoveniami určujú lehoty na predloženie návrhu sektorových kritérií, návrhu na určenie prvku a jeho zaradenie do sektorov a analýzy rizík sektora Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Zároveň sa určujú lehoty pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na predloženie sektorových kritérií, európskych sektorových kritérií, prierezových kritérií a európskych prierezových kritérií a návrh na určenie prvkov a ich zaradenie do sektoru pôdohospodárstvo vláde Slovenskej republiky.
K bodu 4
Navrhuje sa doplnenie prílohy č. 3, ktorá stanovuje sektory v pôsobnosti ústredných orgánov o sektor pôdohospodárstva, definujú sa podsektory a za ústredný orgán štátnej správy pre daný sektor sa určuje Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
K čl. II
Nadobudnutie účinnosti sa navrhuje na 1. apríla 2021.