NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh
ZÁKON
z .... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z. a zákona č. 134/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písmeno a) znie:
„a) prvkom kritickej infraštruktúry (ďalej len „prvok“) najmä inžinierska stavba,
2)
služba vo verejnom záujme a informačný systém v sektore kritickej infraštruktúry, ktorých narušenie alebo zničenie by malo podľa sektorových kritérií a prierezových kritérií závažné nepriaznivé dôsledky na uskutočňovanie hospodárskej a sociálnej funkcie štátu, a tým na kvalitu života obyvateľov z hľadiska ochrany ich života, zdravia, bezpečnosti, majetku, ako aj životného prostredia; prvkom kritickej infraštruktúry taktiež subjekty, ktoré vyrábajú, dodávajú, opravujú alebo udržiavajú dôležité vybavenie pre prvky kritickej infraštruktúry,“.
2. V § 3 písm. c) sa slová „republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky“.
3. Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17b
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. apríla 2021
(1) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predloží ministerstvu
a) návrh sektorových kritérií do 30. apríla 2021,
b) návrh na určenie prvku a jeho zaradenie do sektoru pôdohospodárstvo do 31. augusta 2021,
c) analýzu rizík sektora pôdohospodárstvo do 31. októbra 2022.
(2) Ministerstvo predloží vláde
a) návrh sektorových kritérií, európskych sektorových kritérií, prierezových kritérií a európskych prierezových kritérií na základe podkladov podľa odseku 1 písm. a) do 30. júna 2021,
b) návrh na určenie prvkov a ich zaradenie do sektoru pôdohospodárstvo na základe podkladov podľa odseku 1 písm. b) do 30. septembra 2021.“.
4. Príloha č. 3 sa dopĺňa položkou 10, ktorá znie:
10. Pôdohospodárstvo
poľnohospodárstvo
potravinárstvo
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2021.