D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Roman Foltin, Marián Viskupič, Jana Žitňanská a Vladimíra Marcinková.
Cieľom predloženého návrhu zákona je zavedenie automatického pravidelného mesačného zasielania údajov potrebných na vznik a trvanie povinnosti platiť úhrady za služby verejnosti (tzv. koncesionárske poplatky) Sociálnou poisťovňou priamo vyberateľovi koncesionárskych poplatkov, ktorým je RTVS a s tým spojené zrušenie povinnosti pre podnikateľské subjekty preukazovať vyberateľovi počet zamestnancov.
Podľa súčasného stavu podnikateľské subjekty povinné platiť koncesionárske poplatky vo výške odstupňovanej podľa počtu zamestnancov. Oslobodení iba pri počte menšom ako traja zamestnanci. Administratívna záťaž vzniká pri poklese pod troch zamestnancov a náraste nad troch zamestnancov, kedy tieto počty musia preukazovať potvrdeniami zo Sociálnej poisťovne. Návrhom zákona sa táto administratívna záťaž odbúrava.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Rovnako nebude mať návrh zákona žiadne sociálne vplyvy a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a na služby verejnej správy pre občana, keďže aj podnikatelia sú občania.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1, 2, 7 a 9
Ide o legislatívno-technickú úpravu vnútorných odkazov.
K bodu 3
V novelizačnom bode 3 sa navrhuje vypustenie zmienky o preukazovaní skutočností vyberateľovi a vykonáva sa legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov.
K bodu 4
Navrhuje sa uloženie povinnosti Sociálnej poisťovni aktívne na mesačnej báze zasielať vyberateľovi zoznam zamestnávateľov, ktorí platiteľmi úhrad za služby verejnosti (tzv. koncesionárske poplatky).
K bodu 5
V novelizačnom bode 5 sa navrhuje prevzatie doterajšieho § 9 ods. 4 písm. b) do samostatného odseku v doterajšej, obsahovo nezmenenej podobe.
K bodu 6
V novelizačnom bode 6 sa navrhuje zmena v § 9 odseku 7 (ide o doterajší odsek 6, ktorý bol prečíslovaný na odsek 7). Zmena spočíva vo vyňatí preukazovania počtu zamestnancov spomedzi okruhu skutočností, ktoré je platiteľ povinný preukazovať.
K bodu 8
Navrhuje sa ustanoviť vyberateľovi povinnosť upozorniť platiteľa na nesplnenie povinnosti, ak vyberateľ nesplnenie tejto povinnosti zistí zo zoznamu zaslaného Sociálnou poisťovňou.
K bodu 10
Navrhuje sa štandardné prechodné ustanovenie, podľa ktorého sa vo vzťahu k obdobiu pred účinnosťou novely zákona použije doterajšia úprava.
K čl. II
V článku II sa navrhuje novela zákona o sociálnou poistení, kde sa navrhuje doplnenie povinnosti Sociálnej poisťovne, obdobne, ako je to v písmene h).
K čl. III
Nadobudnutie účinnosti sa navrhuje na 1. mája 2021.