D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter Cmorej, Juraj Šeliga, Marek Hattas, Miroslav Kollár, Ľuboš Krajčír, Peter Kremský, Lukáš Kyselica, Milan Laurenčík, Peter Liba, Jana Majorová-Garstková, Marcel Mihalik, Milan Vetrák, Marián Viskupič, Anna Zemanová a Miriam Šuteková.
Cieľom návrhu je vytvoriť zákonné predpoklady pre odstraňovanie vozidiel nespôsobilých na prevádzku v cestnej premávke (tzv. vrakov).
V súčasnosti zákon predpokladá tri situácie, v rámci ktorých je správca cesty oprávnený odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka; ide o situácie, keď i) vozidlo stojí na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky, ii) vozidlo stojí na vyhradenom parkovisku pre vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom vozidla, pre osobu so zdravotným postihnutím alebo pre vozidlo s konkrétnym parkovacím preukazom, ak také parkovisko nie je preň určené, alebo iii) bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom, ak podlieha evidenčnej povinnosti, alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a adresy pobytu alebo názvu a sídla držiteľa vozidla na viditeľnom mieste s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky. Návrhom sa do zákona dopĺňa oprávnenie pre správcu cesty odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka o novú situáciu, a síce, ak ide vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.
Návrhom vytvárame alternatívu k existujúcej úprave odstraňovania nepojazdných vozidiel podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Podľa zákona o odpadoch je pred odstránením vozidla potrebné rozhodnutie Okresného úradu, odboru životného prostredia, ktorým je vozidlo prehlásené za vrak, tzv. odpad. Nakoľko uvedený proces je pomerne zdĺhavý, návrh vytvára pre správcov komunikácii novú možnosť ako efektívne odstraňovať z parkovísk vozidlá nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Platná právna úprava o odpadoch ostáva nedotknutá.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Rovnako nebude mať návrh zákona žiadne sociálne vplyvy a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na služby verejnej správy pre občana, keďže odstraňovanie vrakov je službou verejnej správy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Ide o nevyhnutnú úpravu textu, keďže aj v súčasnom znení zákona v § 43 ods. 4 písm. c) sa jedná o parkovisko a síce vyhradené. Pridaním písmena d) sa bude jednať hlavne o vozidlá na parkoviskách.
K bodu 2
Navrhuje sa doplnenie § 43 odsek 4, ktorý vymedzuje situácie, v prípade ktorých je správca cesty oprávnený odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka o novú situáciu, a síce, ak ide vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke podľa osobitného predpisu. Týmto osobitným predpisom je zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znené neskorších predpisov; konkrétne jeho ustanovenie § 45 ods. 2, ktoré vymedzuje situácie, za ktorých prevádzkovateľ vozidla nesmie v cestnej premávke prevádzkovať vozidlo - patria sem napríklad situácie, ako napríklad, že ide o vozidlo, ktoré nie je schválené na prevádzku v cestnej premávke, nemá platnú technickú kontrolu pravidelnú, nemá identifikačné číslo vozidla VIN atď.
K čl. II
Nadobudnutie účinnosti sa navrhuje na 1. apríla 2021.