NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh
ZÁKON
z .... 2021,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z. a zákona č. 73/2020 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 43 ods. 4 úvodnej vete sa za slovo „chodníka“ vkladajú slová „alebo na parkovisku“.
2. V § 43 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke podľa osobitného predpisu27a) aj keď netvorí prekážku cestnej premávky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
27a) § 45 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2021.