DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá do legislatívneho procesu v Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Účelom návrhu novely zákona je zabezpečiť účinnejšie uplatňovanie záujmov ochrany pred povodňami, ako aj ochrany prírody na inundačných územiach vodných tokov.
Obce v rámci svojho rozvoja riešia aj nové lokality, vhodné pre výstavbu bytových budov, najmä rodinných a bytových domov. Medzi najžiadanejšie lokality pritom patria územia v blízkosti vodných tokov. Tie však najčastejšie zároveň inundačnými územiami, t. j. územiami, ktoré počas zvýšených prietokov zaplavované vodou vybreženou z koryta vodných tokov. Inundačné územia pritom dôležité jednak z hľadiska ochrany pred povodňami, keď rozliatie vody mimo koryta znižuje povodňové riziko v lokalitách nižšie po prúde toku, ale aj z dôvodu ochrany prírody, keďže sa v týchto územiach často nachádzajú cenné biotopy, ktoré však pre svoju existenciu potrebujú občasné zaplavovanie povodňovými prietokmi.
Platný zákon 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v súčasnosti v § 20 zakazuje v inundačných územiach umiestňovať okrem iného bytové budovy a nebytové budovy, umožňuje však výnimku, keďže zákaz sa netýka „ubytovacích zariadení na krátkodobé pobyty, ktoré nezhoršia odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody, odolné voči tlaku vody a chránené pred zaplavením interiéru vodou“. Poznámka pod čiarou k odkazu 47 odkazuje na § 43c ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z., ktorý definuje nebytové budovy ako „hotely, motely, penzióny a ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty“.
V praxi sa výnimka podľa § 20 zneužíva na umožnenie výstavby budov na trvalé bývanie v inundačných územiach napr. tak, že územie sa v územnom pláne definuje ako „Funkcia: plochy športu a rekreácie“, pričom sa povolí výstavba „rekreačných chát“ so zastavanou plochou 1 chaty max. 100 m2.
Touto praxou dochádza k zmenšovaniu inundačných území vodných tokov, a to nielen samotnou výstavbou, ale aj tým, že „ochrana pred povodňami“ novo zastavaného územia sa často vykonáva navýšením terénu nad hladinu storočnej vody. Zmenšením inundačného územia dochádza z dôvodu neumožnenia rozlivu toku k zvýšeniu povodňového rizika v území nižšie na toku, a zároveň takto dochádza k degradácii, resp. likvidácii biotopov, závislých na vode. Obe zmeny sa zapracúvajú aj v časti udeľovania priestupkov na úseku ochrany pred povodňami.
Predkladaný návrh zákona pozitívny vplyv na životné prostredie. Návrh zákona nemá vplyv na štátny rozpočet, informatizáciu, podnikateľské prostredie, na služby verejnej správy, na občana a na procesy služieb vo verejnej správe, sociálne vplyvy, ani dopad na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je plne v súlade s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Návrhom zákona sa v § 20 odsek 5 písm. b) zákona č. 7/2010 Z. z. vypúšťa výnimka zo zákazu umiestňovania v inundačnom území nebytových budov - ubytovacích zariadení na krátkodobé pobyty, ktoré nezhoršia odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody, odolné voči tlaku vody a sú chránené pred zaplavením interiéru vodou.
Zmena zákona vyplýva z praktických skúseností, kde bežne dochádzalo k stavu, že táto výnimka sa zneužívala na umožnenie výstavby budov na trvalé bývanie a to práve v inundačných územiach. Zmena zákona prispeje k zlepšeniu odvodnenia územia ako aj ochrane biotopov závislých na vode.
K bodu 2
Návrhom zákona sa v § 20 odsek 6 vkladá nové písmeno e), ktoré explicitne ustanovuje, že v inundačnom území je zakázané zmenšovať rozsah inundačného územia, najmä terénnymi úpravami. Táto zmena deklarovať skutočnosť, že inundačné územie sa nesmie zmenšovať a to najmä terénnymi úpravami.
K bodu 3
S ohľadom na legislatívnu zmenu §20 odsek 5 písm. b) zákona č. 7/2010 Z. z. sa upravuje aj § 47 odsek 1 písm. a) zákona č. 7/2010 Z. z. v časti udeľovania priestupkov na úseku ochrany pred povodňami.
K bodu 4
S ohľadom na legislatívnu zmenu §20 odsek 6 písm. e) zákona č. 7/2010 Z. z. sa upravuje aj § 47 odsek 2 zákona č. 7/2010 Z. z. pridaním nového písmena k) v časti udeľovania priestupkov na úseku ochrany pred povodňami.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť návrhu zákona od 1. mája 2021.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
2. Názov návrhu právneho predpisu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2020 Z. z. o ochrane pred povodňami o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a) je upravená v práve Európskej únie
-primárnom
v hlave XX Životné prostredie Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
-sekundárnom
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík (Ú. v. EÚ L 288, 6.11.2007),
Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 15/zv. 5) v platnom znení,
b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
-nie je
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
-nie je
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
-nie je
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
-nie je
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2020 Z. z. o ochrane pred povodňami o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Návrh zákona nebude mať negatívny dopad na rozpočet verejnej správy, nebude mať žiaden vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy a ani na informatizáciu spoločnosti.
Od predloženého návrhu zákona sa očakáva pozitívny vplyv na životné prostredie z dôvodu, že naďalej nebude dochádzať k zmenšovaniu inundačných území vodných tokov, čo pozitívne prispeje k zlepšeniu odvodnenia územia.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.