(Návrh)
ZÁKON
z ...................2021
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 71/2015 Z. z., zákona č. 303/2016 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z. a zákona č. 74/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 20 odsek 5 písmeno b) sa vypúšťajú slová „okrem ubytovacích zariadení na krátkodobé pobyty,47) ktoré nezhoršia odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody, odolné voči tlaku vody a chránené pred zaplavením interiéru vodou,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47 sa vypúšťa.
2.V § 20 odsek 6 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f) zmenšovať rozsah inundačného územia, najmä terénnymi úpravami“.
3.V § 47 odsek 1 písmeno a) sa čiarka za slovom „budovu“ nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „okrem ubytovacieho zariadenia na krátkodobé pobyty, stavbu, objekt alebo zariadenie, ktoré môže počas povodňovej situácie zhoršiť odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody“.
4. V § 47 odsek 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f) zmenšoval rozsah inundačného územia, najmä terénnymi úpravami.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2021.