1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z. a zákona č. 73/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 114 ods. 7 sa slová „§ 116 ods. 16“ nahrádzajú slovami „§ 116 ods. 11“.
2.V § 116 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) zmenu držby vozidla,“.
3.V § 116 ods. 3 prvá veta znie: „Skutočnosti podľa odseku 1 a 2 je držiteľ vozidla a vlastník vozidla povinný oznámiť ktorémukoľvek orgánu Policajného zboru do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.“.
4.V § 116 ods. 4 prvá veta znie: „Držiteľ vozidla je povinný pri oznámení zmeny držby vozidla uviesť potrebné údaje o novom držiteľovi vozidla a vlastníkovi vozidla.“.
5.V § 116 ods. 4 druhej vete sa slovo „zapíše“ nahrádza slovom „vykoná“.
6.V § 116 sa vypúšťajú odseky 8, 10 až 12 a 14.
Doterajšie odseky 9, 13 a 15 až 18 sa označujú ako odseky 8 až 13.
2
7.V § 116 odsek 9 znie:
„(9) Orgán Policajného zboru zaeviduje zmenu v evidencii vozidiel podľa odseku 1 a 2 a držiteľovi vozidla vydá osvedčenie o evidencii časť I a časť II, ak tomu nebránia zákonné dôvody.“.
8.V § 116 ods. 13 sa slová „Prevod držby vozidla na inú osobu podľa odseku 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „Zmenu držby vozidla“.
9.§ 116 sa dopĺňa odsekmi 14 až 19, ktoré znejú:
„(14) Pri zmene držby vozidla sa ponechávajú tabuľky s evidenčným číslom na vozidle a to aj v tom prípade, ak nový držiteľ adresu trvalého pobytu alebo sídla v pôsobnosti iného orgánu Policajného zboru.
(15) Ak pri zmene držby vozidla je nový držiteľ vozidla osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, doterajší držiteľ vozidla je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru osvedčenie o evidencii časť I a časť II; osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II sa neodovzdávajú, ak boli stratené alebo odcudzené.
(16) Ak pri zmene držby vozidla nie je nový držiteľ vozidla osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, doterajší držiteľ vozidla je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru osvedčenie o evidencii časť II. Orgán Policajného zboru zasiela osvedčenie o evidencii časť I a časť II na adresu určenú vlastníkom vozidla alebo držiteľom vozidla; pri ich prevzatí sa postupuje podľa § 116a ods. 6.
(17) Pri zmene držby vozidla, odhlásení vozidla do cudziny, vyradení vozidla z evidencie alebo pri výmene tabuľky s evidenčným číslom si môže doterajší držiteľ vozidla ponechať tabuľky s evidenčným číslom; túto skutočnosť je povinný oznámiť orgánu Policajného zboru.
(18) Ak si pri zmene držby vozidla doterajší držiteľ vozidla ponechal tabuľky s evidenčným číslom a nový držiteľ vozidla je osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, doterajší držiteľ vozidla je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru osvedčenie o evidencii časť I a časť II; osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II sa neodovzdávajú, ak boli stratené alebo odcudzené. Orgán Policajného zboru pridelí vozidlu nové evidenčné číslo; to neplatí, ak nový držiteľ mal ponechané tabuľky s evidenčným číslom z iného vozidla, ktoré žiada prideliť predmetnému vozidlu.
(19) Ak si pri zmene držby vozidla doterajší držiteľ vozidla ponechal tabuľky s evidenčným číslom a nový držiteľ vozidla nie je osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, doterajší držiteľ vozidla je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru osvedčenie o evidencii časť II. Orgán Policajného zboru pridelí vozidlu nové evidenčné číslo; to neplatí, ak nový držiteľ mal ponechané tabuľky s evidenčným číslom z iného vozidla, ktoré žiada prideliť predmetnému vozidlu. Orgán Policajného zboru zasiela osvedčenie o evidencii časť I, časť II a podľa potreby aj tabuľku s evidenčným číslom na adresu určenú vlastníkom vozidla alebo držiteľom vozidla; pri ich prevzatí sa postupuje podľa § 116a ods. 6.“.
10.V § 116a ods. 3 sa za slová „písm. c),“ vkladajú slová „e) a f),“, slová „v evidencii vozidiel“ sa nahrádzajú slovami „podľa § 116 ods. 1 písm. c)“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak držiteľ vozidla žiada o zmenu podľa § 116 ods. 1 písm. e) alebo písm. f), je povinný priložiť doklad alebo potvrdenie podľa § 116 ods. 8.“.
3
11.V § 116a ods. 5 sa slová „§ 116 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 116 ods. 1 písm. g), ak ide o zmenu údajov o držiteľovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla“.
12.V § 116a ods. 7 sa vypúšťajú slová „až 13“.
13.V § 116a sa vypúšťa odsek 9.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9.
14.§ 116a sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Ak si pri zmene držby vozidla doterajší držiteľ vozidla ponechal tabuľky s evidenčným číslom vozidla, orgán Policajného zboru pridelí vozidlu nové evidenčné číslo; to neplatí, ak nový držiteľ mal ponechané tabuľky s evidenčným číslom z iného vozidla, ktoré žiada prideliť na predmetné vozidlo. Orgán Policajného zboru zasiela osvedčenie o evidencii časť I, časť II a podľa potreby aj tabuľku s evidenčným číslom na adresu určenú vlastníkom vozidla alebo držiteľom vozidla; pri ich prevzatí sa postupuje podľa odseku 6.“.
15.§ 117 sa vypúšťa.
16.V § 118 odsek 2 znie:
„(2) Ak vlastník vozidla, držiteľ vozidla alebo osoba podľa § 116a ods. 8 požiadala o zmenu držby vozidla prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, na nového držiteľa vozidla prechádzajú práva a povinnosti držiteľa vozidla dňom automatizovaného oznámenia vykonania tejto zmeny orgánom Policajného zboru.“.
17.V § 118 ods. 3 sa slovo „prevod“ nahrádza slovom „zmenu“.
18.V § 118 ods. 5 sa slová „ zápis o zmene držby“ nahrádzajú slovami „zmenu držby“.
19.V § 119 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Tabuľky s evidenčným číslom sa nemusia odovzdať ani vtedy, ak ide o postup podľa § 116 ods. 17.“.
20.V § 119 ods. 7 sa slová „§ 117 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 116a ods. 6“.
21.V § 119a ods. 9 písmeno d) znie:
„d) zmenu držby vozidla,“.
22.§ 120 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Tabuľky s evidenčným číslom sa nemusia odovzdať, ak ide o postup podľa § 116 ods. 17. Ak sa vyraďuje z evidencie vozidlo, ktoré podlieha spracovaniu podľa osobitného predpisu 66) a uplatní sa postup podľa § 116 ods. 17, držiteľ vozidla je povinný pred odovzdaním vozidla na spracovanie túto skutočnosť oznámiť orgánu Policajného zboru.“.
23.V § 123 ods. 4 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o postup podľa § 116 ods. 17.“.
24.V § 123 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak bol uplatnený postup podľa § 116 ods. 17, je držiteľ tabuľky s evidenčným číslom povinný chrániť tabuľky pred stratou alebo odcudzením; ak toto evidenčné číslo nebude chcieť prideliť inému vozidlu, je povinný tabuľky s evidenčným číslom bezodkladne odovzdať najbližšiemu orgánu Policajného zboru alebo policajtovi.“.
4
25.V § 123 ods. 7 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „povinnosť odovzdať tabuľku s evidenčným číslom neplatí, ak ide o postup podľa § 116 ods. 17.“.
26.V § 123 ods. 8 sa pripájajú sa tieto vety: „Orgán Policajného zboru pridelí vozidlu evidenčné číslo, ku ktorému držiteľ vozidla ponechané tabuľky s evidenčným číslom z iného vozidla, ak o to držiteľ vozidla požiada. Ak držiteľ vozidla požiadal o pridelenie evidenčného čísla na orgáne Policajného zboru, ktorý nepridelil predchádzajúce evidenčné číslo, orgán Policajného zboru zasiela osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tabuľku s evidenčným číslom na adresu určenú držiteľom vozidla; pri ich prevzatí sa postupuje podľa § 116a ods. 6.“.
27.V § 124 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo okres, v ktorom orgán Policajného zboru tabuľku s evidenčným číslom prvý krát vydal“.
28.V § 132a ods. 3 sa slová „§ 117 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 116a ods. 6“.
29.V § 138 ods. 1 písm. o) sa slová „§ 116 ods. 3 a 8, § 117 ods. 1,“ nahrádzajú slovami „§ 116 ods. 3“.
30.V § 143 ods. 5 sa slová „§ 116 ods. 1, 2, 4, 5, 9 a 11, § 117 ods. 1, 2, 7 a 8,“ nahrádzajú slovami „§ 116 ods. 1, 2, 4, 5 a 8“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z. , zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z. , zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z. , zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č.
5
661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z. zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z. zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 65 časti Poznámky sa vypúšťa druhý bod.
Doterajšie body 3 až 6 sa označujú ako body 2 až 5.
2.V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 76 sa pred časť Poznámky vkladá časť Oslobodenie, ktorá znie:
„Oslobodenie
Poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom sa nevyberie, ak držiteľ vozidla požiada o opätovné použitie tabuľky s evidenčným číslom na iné vozidlo.“.
6
Čl. III
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 208/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 302/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z. a zákona č. 460/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 64 ods. 2 písm. f) a § 65 ods. 1 písm. u) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak si držiteľ vozidla ponechal tabuľky s evidenčným číslom podľa osobitného predpisu, 20a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„§ 116 ods. 17 zákona č. 8/2009 Z. z.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.