D Ô V O D O V Á S P R Á V A
A.Všeobecná časť
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky predkladajú návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 55/ 2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom predmetného návrhu zákona je zmena súčasnej právnej úpravy tak, aby bolo umožnené prednostom okresných úradov vymenovať alebo odvolať vedúcich odborov okresných úradov na návrh príslušného ministra alebo predsedu ostatného ústredného orgánu štátnej správy.
Vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení zaväzuje k zlepšeniu fungovania miestnej štátnej správy, či znížením byrokracie, zjednodušením pracovných postupov na úradoch, užšou spoluprácou vlády a miestnej štátnej správy pri znižovaní regionálnych rozdielov alebo regionálnom rozvoji vo všeobecnosti s cieľom zvýšiť dôveru obyvateľov v štát.
Aby si okresné úrady mohli riadne plniť svoje úlohy a zlepšovať služby poskytované občanom, je dôležité dať šancu novým, kvalitným úradníkom. Jedným zo základných pilierov zmeny fungovania okresných úradov je možnosť zmeny personálneho obsadenia vo vedúcich funkciách tak, aby dostala šancu nová generácia úradníkov s inovatívnymi myšlienkami, s chuťou zlepšovať služby poskytované štátom, ktorá rozumie zmene, ktorú táto vláda prináša a stotožňuje sa so smerovaním a cieľmi, ktoré chce vláda v tejto oblasti dosiahnuť. V neposlednom rade, ak prednosta okresného úradu prebrať zodpovednosť za chod a výsledky okresného úradu, je dôležité, aby spolupracoval s ľuďmi, ktorým dôveruje, a ktorí naopak dôverujú jeho vízii.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, ani žiadne sociálne vplyvy.
B.Osobitná časť
Čl. I
1. a 2. Návrh nadväzuje na úpravu obsadzovania pozície vedúceho odboru okresného úradu navrhovanú v zákone č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy.
Čl. II
1.Na účely zákona o štátnej službe sa navrhuje upraviť status vedúceho odboru okresného úradu ako status štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii.
2.Navrhuje sa vymedziť negatívnu pôsobnosť zákona o štátnej službe v prípade vedúceho odboru okresného úradu. Návrh vychádza z právnej úpravy účinnej do 31. 5. 2017.
3.V prípade štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe sa vytvára zákonná fikcia, podľa ktorej sa bude vedúci odboru vymenovaný podľa doterajšej úpravy bez časového obmedzenia považovať za štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe dočasne preloženého na pozíciu vedúceho odboru okresného úradu. V súlade s princípom právnej istoty sa navrhuje zachovať právny vzťah v stálej štátnej službe po odvolaní z funkcie podľa osobitného predpisu (tak je tomu aj v iných prípadoch upravených zákonom o štátnej službe). V súvislosti so zmenou statusu vedúceho odboru okresného úradu je potrebné v prechodných ustanoveniach upraviť postup služobného úradu voči dotknutej skupine štátnych zamestnancov.
Čl. III
1.Ustanovuje sa účinnosť zákona od 1. mája 2021.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Lukáš Kyselica, Jana Majorová Garstková a Peter Kremský.
2. Názov návrhu právneho predpisu: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2013 Z.
z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákon č. 55/ 2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a zákon č. 55/ 2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.